Przypominamy o wyborach do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku V kadencja

Przypominamy, iż do 8 września 2020 r. trwa głosowanie na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku –V kadencja
 • W głosowaniu na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – V kadencja mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej ustawą, które mają swoją siedzibę, oddział lub koło w mieście Włocławek.
 • Organizacje, o których mowa w pkt. 1 mają prawo do oddania głosów na dowolną liczbę kandydatów za pomocą karty do głosowania
 • Jednej organizacji przysługuje jedna karta do głosowania.
 • Karta do głosowania udostępniona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.plw zakładce „menu” –organizacje pozarządowe, folder –informacje z Ratusza oraz w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a.
 • Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny wyborczej wystawionej we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a w godzinach pracy Centrum od poniedziałku do piątku 8.00 -18.00 w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.
 • Na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostanie wybranych 9 osób, które uzyskały największą liczbę głosów.
 • W przypadku równej liczby głosów, członkiem Rady zostaje kandydat, który został zgłoszony wcześniej.
Włocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego pełni funkcję inicjatywną, doradczo-opiniującą w zakresie pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
Do zadań Rady wynikających z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w szczególności należy:
 • opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczącego sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organizacjami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych