WE WRZEŚNIU ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE OGÓLNOPOLSKIEJ RDPP

KIEDY?

21 września 2020 roku odbyło się dziesiąte posiedzenie plenarne ogólnopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji, było to drugie posiedzenie w czasie pandemii za pośrednictwem internetu.

Podczas posiedzenia dyskutowano między innymi na temat dwóch projektów ustaw: prezydenckiej propozycji zmian w prawie oświatowym oraz projekcie ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych.

NGO-SY W SZKOŁACH

Posiedzenie rozpoczęła dyskusja na temat ustawy o prawie oświaty. Projekt ustawy znajduje się w Sejmie i zakłada zmiany w zasadach obecności NGO-osów w placówkach oświatowych.

RDPP proponuje w uchwale:

 • Nie nakładać dodatkowych obciążeń biurokratycznych na organizacje pracujące w szkołach
 • Wycofać przepisy dotyczące sankcji
 • Umożliwić rodzicowi wyrażenia niezgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach prowadzonych przez NGO.

TRANSPARENTNOŚĆ ORGANIZACJI I POSTULAT UJEDNOLICENIA I ZMNIEJSZENIA OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Na wiosnę Minister Środowiska zapowiedział stworzenie projektu ustawy, który wprowadziłby dodatkowe obowiązki dla organizacji pozarządowych. Projekt Ministrów przewidywał, że NGO-sy które korzystają ze środków zagranicznych, musiałyby w sposób szczególny informować o tym fakcie oraz zgłaszać się do specjalnego rejestru.

Plany Ministra spotkały się z krytycznym nastawieniem organizacji oraz negatywną oceną ze strony Rady.

EKONOMIA SPOŁECZNA- W MINISTERSTWIE RODZINY POWSTAJE USTAWA

Wejście w życie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej będzie mieć duże znaczenie dla III sektora w Polsce. Dyskusje prowadzone były między innymi o: definicję przedsiębiorstwa społecznego, o wzajemnym przenikaniu się, tworzonego systemu ekonomii społecznej oraz systemu zapisanego w ustawie o działalności pożytku.

Rada przyjęła uchwałę w sprawie prac nad założeniami ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, w której zwraca uwagę na: konieczność wypracowania tej regulacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

NOWI CZŁONKOWIE RADY I PRZYJĘTE UCHWAŁY

Podczas dziesiątego posiedzenia zostali wybrani nowi członkowie RDPP, przewodniczący do spraw Pożytku Publicznego powołał w skład:

 1. Reprezentującego stronę rządową Jana Sarnowskiego z Ministerstwa Finansów
 2. Reprezentującego stronę samorządową Krzysztofa Maćkiewicza ze Związku Powiatów Polskich.

PRZYJĘTE UCHWAŁY:

 • w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (uchwała zawiera rekomendacje RDPP dotyczące zwiększenia poziomu finansowania oraz unowocześnienia omawianych narzędzi),
 • w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontroli i nadzoru w pomocy społecznej (z rekomendacjami),
 • trzy uchwały pozytywnie opiniujące trzy rozporządzenia przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia (pozytywne opinie bez uwag),
 • w sprawie realizacji zasady partnerstwa oraz zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe (z podkreśleniem istotnej roli NGO-sów we wdrażaniu Umowy Partnerstwa oraz na etapie jej planowania),
 • w sprawie projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030”,
 • w sprawie projektu Regulaminu konkursu Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020.

Więcej informacji na stronie:https://publicystyka.ngo.pl/dziesiate-posiedzenie-rdpp-lex-wos-przyniesie-nam-prostsza-sprawozdawczosc?fbclid=IwAR2a3uUzIzDF0JCEQxALnpXEnW6ISXqWQ2djRdbHMS7zTO7htyToYaxgowU