Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu Sport

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH KONKURSU:

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
 3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;
 4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

CELE I PIORYTETY KONKURSU

Główne cele:

 • Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
 • Edukacja patriotyczna poprzez sport;
 • Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Piorytety:

 • Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;
 • Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • Integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego;
 • Wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 •  O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
 • Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.
 • Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.
 • Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.
 • Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu

TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 •  Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 grudnia 2020 roku.
 •  Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).
 • Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 18 marca 2021 r.
 •  Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.
 • Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Nie będą rozpatrywane również oferty dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej.
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.
 • Uwaga: Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2021.

Więcej informacji na temat konkursu oraz regulaminu na stronie: Konkurs na dofinansowanie w 2021 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich – Ministerstwo Sportu – Portal Gov.pl (www.gov.pl).