Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

W dniu 10 grudnia b.r. w formie on-line odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Spotkanie otworzyła Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek Domicela Kopaczewska, która przywitał wszystkich zebranych. W słowie wprowadzenia podkreśliła znaczenie funkcjonowania Rady dla rozwoju miasta oraz pogratulowała wszystkim wyboru. Następnie zebrani odebrali wirtualnie listy gratulacyjne Prezydenta Miasta zaświadczenia o powołaniu na członka Rady.

Podczas posiedzenia członkowie Rady wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącym został Pan Zbigniew Polatowski, zastępcą przewodniczącego – Pan Jarosław Hupało, natomiast sekretarzem została Pani Katarzyna Balcer.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez Prezydenta Włocławka. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele włocławskich organizacji pozarządowych (9 osób wyłonionych w wyborach), trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Włocławka oraz trzech reprezentantów Prezydenta Włocławka. Łącznie 15 osób.

Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Te zadania określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kadencja rady trwa 3 lata.

Skład MRDPP (kadencja 2020 – 2023)

Przedstawiciele Rady Miasta Włocławek

Jarosław Hupało

Krzysztof Kowalski

Daniel Tobijasz

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Włocławek

Agnieszka Antosik

Zbigniew Polatowski

Danuta Zarzeczna

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Katarzyna Balcer
Przedstawiciel Fundacji „Samotna Mama”

Jerzy Chudzyński
Przedstawiciel Polskiego Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne

Monika Jabłońska
Przedstawiciel Fundacji na rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladyslawia”- dnia 04.12.2020 r. złożyła na ręce prezydenta miasta Włocławek rezygnację z pełnienia tej funkcji.  W jej miejsce powołana zostanie osobnym zarządzeniem prezydenta miasta Włocławek osoba, która w wyborach na członka MRDPP uzyskała kolejną największą ilość głosów. 

Jarosław Marciniak
Przedstawiciel Klubu Sportowego „AQUA”

Grażyna Pawłowska
Przedstawiciel Stowarzyszenia „Starówka”

Justyna Rykowska
Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną „Oligo”

Jan Schwarz
Przedstawiciel Włocławskiego Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”

Andrzej Walczak
Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek

Czesław Zarzeczny
Przedstawiciel Stowarzyszenia Włocławskiego Uniwersytetu Seniora

Prezydium MRDPP

  • Przewodnicząca MRDPP – Zbigniew Polatowski
  • Wiceprzewodniczący MRDPP – Jarosław Hupało
  • Sekretarz MRDPP – Katarzyna Balcer
Adres korespondencyjny

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego
za pośrednictwem
Włocławskiego Centrum Organizacji Poizarządowych i Wolontariatu

ul. Żabia 12 a

87-800 Włocławek