Roczny program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Roczny program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument określający współpracę Miasta z III sektorem. To właśnie w Programie określone są m.in priorytetowe zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym, a także wszystkie narzędzia współpracy (zarówno finansowej jak i pozafinansowej) pomiędzy Miastem a NGO.

Program uchwalany jest corocznie na mocy Art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyznacza on kierunki współpracy w ważnych dziedzinach, takich jak np. szerzenie oświaty, działalność kulturalna, ochrona zdrowia, edukacja ekologiczna, sport, przeciwdziałanie uzależnieniom i pomoc społeczna. Określa nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania oraz formy ich realizacji, jak również wysokość planowanych środków na realizację tych zadań.

Współpraca pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi może mieć formę finansową jak i pozafinansową. Współpraca finansowa odbywa się poprzez zlecanie zadań publicznych wskazanych w programie współpracy. Wszelkie zadania publiczne wskazane w dokumencie są planem na rok kolejny. Realizacja zaplanowanych zadań jest jednak ściśle związana z ich ujęciem w budżecie Miasta na rok kolejny (Program współpracy na mocy ustawy musi być uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego jego realizację, czyli znacznie wcześniej niż budżet miasta).

Do współpracy pozafinansowej zaliczyć możemy m.in. wzajemne informowanie się o prowadzonych działaniach, pomoc w przygotowaniu ofert do zadań publicznych organizowanych przez Miasto, promocję organizacji pozarządowych poprzez organizowanie Kampanii 1% zostawiam we Włocławku czy współpraca w ramach zespołów opiniująco-doradczych (jak chociażby Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego) oraz wiele innych działań.

Program współpracy podlega corocznym konsultacjom. Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe mogły przesyłać swoje uwagi do treści dokumentu. Chodziło o to, by program odpowiadał zarówno na potrzeby Miasta z perspektywy zarówno urzędników, jak i organizacji pozarządowych.

Z treścią programu na 2021 rok można zapoznać się na stronie:

UCHWALA NR XXVIII/166/2020 RADY MIASTA WLOCLAWEK z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021