Bezpłatne warsztaty online pn. „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”

Chcesz wiedzieć jakie są standardy dostępności architektonicznej, transportowej, komunikacyjnej i cyfrowej? Jakie obowiązki wypływają z ustawy o dostępności oraz Konwencji ONZ? Jak zorganizować dostępne wydarzenie? Jak monitorować dostępność? Jak komunikować się językiem prostym?

KIEDY I GDZIE

Termin warsztatów: 30-31 stycznia 2021
Miejsce: platforma ZOOM – dokładny link podamy osobom zakwalifikowanym na warsztaty
Godzina: Od 9 do 17.
CEL WARSZTATÓW
 Przedyskutowane zostaną zagadnienia związane z dostępnością zarówno pod kątem obowiązków wypływających z obowiązującego prawa, jak i pod kątem społecznego monitoringu dostępności oraz działań na jej rzecz. Jednocześnie chcemy ten temat omówić w kontekście obowiązującego prawa i możliwych zmian systemowych. Poruszymy m. in. tematy związane z procesem stanowienia prawa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o dostępności. Co można zmienić w istniejących regulacjach, aby osoby z niepełnosprawnościami nie były dyskryminowane. Poruszony zostanie również temat o obowiązkach wynikających z ustawy o dostępności i Konwencji ONZ, a także o problemach związanych z komunikacją, barierami architektonicznymi, informacyjnymi, oraz o sposobach przezwyciężenia tych problemów.
PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:
  • Jak wygląda proces legislacyjny w Polsce?
  • Jaka jest hierarchia aktów prawnych w Polsce?
  • Jakie są regulacje związane z dostępnością w obowiązującym prawie?
  • Jakie działania rzecznicze można podjąć na rzecz zwiększenia poziomu dostępności?
  • Jak organizować działania NGO, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?
  • Jak wygląda dostępność w różnych obszarach (rynek pracy, edukacja, wymiar sprawiedliwości, urzędy, itd)
Projekt ma następujące cele:
  • włączenie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego w proces stanowienia prawa;
  • budowanie zaplecza eksperckiego w III sektorze;
  • budowanie kompetencji eksperckich wśród kadr NGO oraz faktyczne – wpływanie na prawo na różnych jego poziomach;
  • warsztaty tematyczne dla niewielkich grup uczestników połączone z działaniami rzeczniczymi.

PROWADZĄCA

Magdalena Wilczyńska – jest prawniczką zajmującą się prawami człowieka, w tym wolnością słowa i działalnością stowarzyszeń. Obecnie pracuje jako ekspertka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w organizacji DebunkEU.org. W ramach swojej pracy w Biurze Rzecznika prowadzi grupę dotyczącą systemowych zmian prawnych wokół wypalenia zawodowego (projekt prowadzony we współpracy z Fundacją Stabilo). Jest doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych PAN, absolwentką Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (studia LL.M., specjalizacja w prawach człowieka) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (prawo i dziennikarstwo). Współpracuje z Humanity in Action jako ich alumni.

Zgłaszać można się do  27.01.2021 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie Fundacji Stabilo i przesłanie go drogą mailową pod adres: biuro@stabilo.org.pl.
Możliwa jest zmiana terminu realizacji warsztatów i rozbicie ich na 3 dni, co zostanie przedyskutowane z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów podczas pierwszego dnia.
Uczestnicy i uczestniczki warsztatów na koniec otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest realizowany przez szerokie partnerstwo, w skład którego wchodzą doświadczone organizacje: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (lider), Fundacja Stabilo, CISTOR SPS, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki.
Projekt finansowany jest z funduszy europejskich w ramach działania POWER 2.16