Integruj, zwalczaj, ułatwiaj – Aplikuj o środki w ramach “Włącznika Innowacji Społecznych”

Ogłoszona została II tura naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”

 Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Inkubator poszukuje osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. 

Innowatorom  Inkubator zapewnia wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. 

 Zgłoszenia można przesyłać do 18 lutego 2021 r.

http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/ 

Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej 

do 18 lutego 2021 r. do godziny 23:59 

na adres innowacje@rops.poznan.pl

Przesłanie formularza jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w II turze naboru.

Karta Innowacji – dla osób fizycznych i grup nieformalnych

Karta Innowacji – dla osób prawnych

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

Serdecznie zachęcamy do udziału w naborze.

W przypadku pytań można się kontaktować z Panią : Magdaleną Szymańską, tel. 91/42 53 674, e-mail: rops.innowacje@wzp.pl 

Magdalena Szymańska

Główny Specjalista

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Biuro Polityki Rodzinnej i Senioralnej

Adres siedziby:

  1. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin

Adres korespondencyjny:

  1. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

tel. 91 42 53 674
email: 
mszymanska@wzp.plwww.rops@wzp.pl

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/klauzula-informacyjna-rodo