Podpisy pod sprawozdaniem finansowym. Projekt nowelizacji

Ministerstwo finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o rachunkowości oraz w niektórych innych ustawach, dzięki któremu łatwiejsze ma być podpisywanie sprawozdań finansowych NGO. Nie będą tego musiały robić – tak jak dotychczas – wszystkie osoby z zarządu organizacji.

W projekcie nowelizacji proponuje się wprowadzenie nowej zasady:

  • Sprawozdania finansowe według ustawy o rachunkowości podpisuje kierownik jednostki.
  • W przypadku, gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, sprawozdanie może podpisać jedna osoba wchodząca w skład tego organu. Pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu będą składać oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie.

Projekt określa, jaką formę może przyjąć oświadczenie, o którym mowa powyżej (ustawodawca proponuje tu wiele form) oraz co powinno się stać z oświadczeniami (czy powinny być dołączane do składanego sprawozdania, w jakiej formie dołączone oraz jak długo organizacja je przechowuje).

W projekcie znalazła się też propozycja zmiany terminu wysyłania sprawozdania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (w ten sposób sprawozdania wysyłają organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej). Termin ten ma być zrównany z terminem wysyłki sprawozdań do KRS (do KRS wysyłają sprawozdania NGO-sy z działalnością gospodarczą). Na wysyłanie sprawozdania będziemy więc mieli (w obu przypadkach) 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a standardowy, ostateczny termin wysyłki sprawozdań wypadać będzie 15 lipca.

PROPONOWANE ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI

w art. 52: ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo jedna osoba wchodząca w skład tego organu, w sposób o którym mowa w ust. 2b. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

po ust. 2 dodaje się ust. 2a –2d w brzmieniu:

2a. Podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymagania przewidziane w ustawie.

2b. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy – sprawozdanie finansowe może podpisać jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoważna z odmową podpisu i wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

2c. Odmowę podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo sporządza się w postaci papierowej oraz opatruje się własnoręcznym podpisem.

2d. Jeżeli odmowa podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, zostały sporządzone w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem – osoba podpisująca sprawozdanie finansowe sporządza odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów, a następnie potwierdza ich autentyczność przez opatrzenie sporządzonych odwzorowań cyfrowych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, odmowę podpisu, o której mowa w art. 52 ust. 2, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 2b, jeżeli zostały one sporządzone, sprawozdanie zbadania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust.1 – także sprawozdanie z działalności – w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

PROPONOWANE ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOYWM OD OSÓB PRAWNYCH

w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe, odmowę podpisu, o której mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości, jeżeli zostały one sporządzone, wraz ze  sprawozdaniem z badania, w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego nie dotyczy jednostek zwolnionych podmiotowo z podatku oraz jednostek, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Obowiązek przekazania sprawozdania zbadania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.