Ogłasza się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków finansowych PFRON

W 2021 roku Gmina Miasto Włocławek  przystąpiła do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

CEL

Celem  jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

DO KOGO JEST SKIEROWANY

dla niżej wymienionych adresatów w poszczególnych obszarach Programu:

1)    Obszar A (zapewnienie dostępności i likwidacji barier architektonicznych w częściach wspólnych  wielorodzinnych budynków mieszkalnych) – zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

2)    Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3)    Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4)    Obszar D (likwidacja barier transportowych):

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5)     Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6)    Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7)    Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty

W przypadku obszarów B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację danego projektu do Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowa 8/10,  sporządzony zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i  projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu, w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021 roku.

Wnioski zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym. Projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.

Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)