Projekt “Nowoczesna Kobieta – wsparcie pozycji społeczno-gospodarczej włocławskich kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Nowoczesna Kobieta – wsparcie pozycji społeczno-gospodarczej włocławskich kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Celem projektu jest wsparcie włocławskich kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wraz z osobami z ich otoczenia, poprzez działania pomocowe, szkolenia, warsztaty i indywidualne doradztwo, przygotowujące uczestniczki projektu do wzięcia aktywnego udziału w lokalnym życiu społeczno-gospodarczym.

W ramach działania uczestniczki otrzymają wsparcie w postaci:

– indywidualnego doradztwa zawodowego ( 1 godz.), którego celem będzie ustalenie naturalnych predyspozycji uczestniczek, a także pomoc w opracowaniu profilu kariery zawodowej dla każdej z uczestniczek,

–  poradnictwo psychologiczne ( 3 godz.),

– zajęcia motywacyjne ( 30 godz.) celem których jest podniesienie samooceny, motywacji i świadomości sprawczości uczestniczek, celem dokonywania przez nie świadomych wyborów życiowych,

– szkolenia z przedsiębiorczości ( 30 godz.) – nauka prowadzenia biznesu, zasad zarzadzania budżetem firmy i domu, podstawy marketingu, finansów i zagadnienia z dziedziny kadr,

– warsztaty zdrowia ( 20 godz.)  i warsztaty urody (10 godz.) na których kobiety poznają metody utrzymywania atrakcyjnego wyglądu, dzięki któremu poczują się pewniej i kobieco,

– warsztaty z dietetyczką ( 3 godz.) na których poruszone zostaną zagadnienia związane ze zdrowiem kobiet                                           (przeciwdziałanie najczęstszym chorobom dotykającym kobiety), promowanie idei profilaktyki, zdrowego trybu życia,

–  zajęcia sportowe z nordic walking ( 20 godz.).

 

Organizator zapewnia opiekę dla dzieci uczestniczek w godzinach zajęć.

Do objęcia projektem kwalifikują się osoby spełniające poniższe warunki:

  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  3. osoby przebywające w pieczy zastępczej1 lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  6. osoby z niepełnosprawnością, w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
  7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
  8. osoby korzystające z PO Pomoc Żywnościowa;

Projekt skierowany jest wyłącznie do kobiet i realizowany przez kobiety, aby wytworzyć atmosferę intymności, wzajemnego zaufania tak by beneficjentki mogły otworzyć się przed sobą nawzajem, otrzymując wsparcie i zrozumienie grupy, a także od kobiet z zupełnie innej grupy społecznej.

Dodatkowo efektem projektu będzie integracja uczestniczek między sobą jako istotna forma samopomocy. Uczestniczki projektu zostaną zapoznane z innymi kobietami, które będą mogły podzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz doświadczeniem życiowym. Kobiety, które przeżyły wzloty i upadki. Swoim przykładom pokażą uczestniczkom, że wszystko w życiu jest możliwe, jeśli tylko chcemy, że warto zmieniać swoje życie, pracę. Beneficjentki projektu podniosą swoje szanse na aktywny udział w życiu społeczno-zawodowym, przyczyniając się do wzbogacenia lokalnej społeczności.

Projekt zakończy się konferencją.

 

Biuro projektu mieści się w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Kościuszki 26, 87-800 Włocławek.

Dane kontaktowe:

Tel. 608 026 339

 Projekt „Włocławek Nowoczesna Kobieta – wsparcie pozycji społeczno-gospodarczej włocławskich kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” realizowany jest przez „Nowoczesny Włocławek” w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 49.360,00 zł.