Trwa nabór wniosków grantowych 5/G/2020, usługi wzajemnościowe, wsparcie liderów, animacja społeczna

Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek organizuje nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU

Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min. usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej w okresie do 31.12.2023 roku.

CEL

Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławek, objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023 roku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

KTO MOZE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

O grant mogą się ubiegać wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Każdy wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na dany konkurs. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru prowadzonego przez LGD. W przypadku niespełnienia kryterium odrzuca się wszystkie złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór wnioski.

NA CO MOŻNA OTRZYMAC GRANT

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

  1. Usług wzajemnościowych, samopomocowych,
  2. Lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
  3.  Inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społeczne.

WEZWANIE WNIOSKODAWCY DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ LUB DOKUMENTÓW PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednorazowego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności gdy:

  1. dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza,
  2. dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy,
  3. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

  1. Termin, od którego można składać wnioski –  19.01.2021 r.
  2. Termin, do którego można składać wnioski – 09.02.2021 r.
  3. Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2021 r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, 87-800 Włocławek, ul. Piekarska 6, w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o dofinansowanie dostępnym na stronie http://www.lgdwloclawek.pl/nabory , następnie wersję papierową wniosku o dofinansowanie, wygenerowaną z generatora wniosków aplikacyjnych, podpisaną przez osoby uprawnione wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie wydruku, w terminie naboru w biurze LGD Miasto Włocławek, ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek.

Wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych należy wypełnić w sposób kompletny tzn. wypełnić w języku polskim wszystkie pola wskazane we wniosku o dofinansowanie.

Jeśli dane pole we wniosku o dofinansowanie nie dotyczy danego wniosku o dofinansowanie to należy wpisać: „nie dotyczy” lub „-”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (dwa egzemplarze). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie(pełnomocnictwo stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie: należy je załączyć w oryginale w jednym egzemplarzu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz załączyć zeskanowany dokument w formacie pdf do wniosku w wersji elektronicznej).

Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze i instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej może być dostarczony:

– osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku opatrzone podpisem i datą),

– drogą pocztową lub kurierem.

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do Biura LGD.  Niezłożenie wersji papierowej skutkuje odrzuceniem wniosku.

 ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgdwloclawek.pl zakładka NABORY) i w biurze LGD.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek czynnego od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 16:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD – Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia.