Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji”.

CEL

Celem głównym programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Piorytet I . Usługi reintegracyjne:
– podmioty prowadzące PZS,
– organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej.
Piorytet II. Usługi reintegracji:
– podmioty prowadzące PZS,
– organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej.
Piorytet III. Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych:
– podmioty prowadzące PZS.
Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży:- podmioty prowadzące PZS:
– samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW.
PSZ = podmiot zatrudnienia społecznego.
NA CO MOŻNA UZYKAĆ WSPARCIE
Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu działań musi:
– obejmować sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2 UDDPiW tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
– być zgodny z zakresem jednego z pięciu Priorytetów Programu, tj:
– Priorytet I Usługi reintegracyjne.
– Priorytet II Ścieżki reintegracji.
– Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.
– Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1 luty 2021 roku.
CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 1.04 do 21.12.2021 roku
 ORGANIZATOR
Organizatorem programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
(MRiPS)
WIĘCEJ INFORMACJI
KONTAKT