Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA  NA LATA 2021-2030 BĘDĄ FINANSOWANE LUB DOFINANSOWANE Z:

  1. rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, 14pn.: Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce,
  2. części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (dalej: Minister EiN) – zadania z dziedziny Edukacja,
  3. części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych (dalej: Minister SWiA) – zadania systemowe.

UDZIELENIE DOTACJI NA DZIEDZINY: EDUKACJA, MIESZKALNICTWO, INNOWACYJNE PROJEKTY INTEGRACYJNE

  1. Wnioskodawcy składają w dwóch egzemplarzach wnioski na realizację zadań do właściwych wojewodów, zgodne z załączonym wzorem na realizację zadań w terminie do8 marca 2021 r.[1]
  2. Jeśli zakres zadania obejmuje więcej niż jedno województwo – właściwym jest urząd dla województwa będącego siedzibą wnioskodawcy. Jeśli wniosek obejmuje jedno województwo, ale inne niż siedziba wnioskodawcy – wnioskodawca składa wniosek do wojewody właściwego dla miejsca realizacji zadania.
  3. Wojewoda ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia lub skorygowania wniosku na podstawie szczegółowej analizy wniosków, przeprowadzonej przez pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych w kontekście aktualnych potrzeb, działań zrealizowanych podczas poprzednich programów integracji, aktywności i zasobów wnioskodawcy itd.
  4. Wojewodowie przygotowują kryteria oceny i powołują Komisje Wojewódzkie, które działają na zasadach określonych w 15 ust. 2c-2f oraz 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057). W skład każdej Komisji Wojewódzkiej wchodzą przedstawiciele: urzędu wojewódzkiego, kuratorium oświaty oraz co najmniej dwóch przedstawicieli społeczności romskiej z terenu danego województwa.
  5. Komisja Wojewódzka dokonuje wyboru wniosków w kwotach limitów określonych przez Ministra SWiA, przeznaczonych do finansowania ze środków rezerwy celowej oraz części 30 budżetu państwa.
  6. Po posiedzeniu Komisji Wojewódzkiej do 15 kwietnia 2021 r. wojewodowie przekazują do Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA (dalej DWRMNiE.
  7. Minister SWiA podejmuje decyzję w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań do 30 kwietnia 2021 r., przy czym nie jest on związany opiniami Komisji Wojewódzkich. Przed podjęciem decyzji przez Ministra SWiA DWRiMNiE może wystąpić do wojewodów o przesłanie skanów wybranych wniosków do analizy.

Więcej informacji na temat programu: