Warsztaty NGO w Centrum

W dniu dzisiejszym 5.02.2021 Stowarzyszenie “Amazonki” realizuje drugie spotkanie w ramach warsztatów komputerowych, realizowanych z projektu “Senior uczący się i aktywny” realizowanego w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.