Powrót NGO do Centrum

W dniu 5 maja  w naszym  Centrum Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku  rozpoczęło kontynuację projektu “ “Senior uczący się i aktywny” realizowanego w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Tym razem Panie zostały wprowadzone w świat wizażu.  Zajęcia będą się odbywały do końca maja.

W ramach projektu członkinie  stowarzyszenia będą również uczestniczyć w zajęciach komputerowych, spotkaniach z dietetykiem oraz psychologiem.

W tym dniu swój dyżur pełnili również członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.