Prezydent Miasta Włocławek ogłosił dwa konkursy ofert dla NGO

Informujemy iż w dniu 24 maja 2021 r. Prezydent Miasta Włocławek ogłosił dwa otwarte konkursy ofert:

 

1.W zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Zarządzenie nr 207/2021 Prezydenta Miasta Włocławek 

Rodzaj zadań, na które można otrzymać wsparcie:

  • Zadanie nr 1 pn. „Projekty dokumentacyjne oraz wydawnicze”
  • Zadanie nr 2 pn. „Organizacja wydarzeń, przedsięwzięć, festiwali, warsztatów, przeglądów, konkursów w różnych dziedzinach kultury i sztuki” (w tym z uwzględnieniem formy on-line).
  • Zadanie nr 3 pn. „Wakacyjne Animacje Kulturalne”
  • Zadanie nr 4 pn. „Imprezy integracyjne”
  • Zadanie nr 5 pn. „Edukacja artystyczna i kulturalna dla dzieci i młodzieży”
  • Zadanie nr 6 pn. „Produkcje artystyczne”
  • Zadanie nr 7 pn. „Zakamarki historii”

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 139 000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek), oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). tj. do 14 czerwca 2021 r.

 UWAGA: Wzór oferty jest dostępny także na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl w zakładce „Kultura- dokumenty do pobrania”.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 207/2021Prezydenta Miasta Włocławek dnia 24 maja 2021

 

2. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- Zarządzenie nr 211/2021 Prezydenta Miasta Włocławek 

Zadania publiczne realizowane z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, w formie wsparcia:

  • Zadanie nr 1. Dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, które powinny być integralnym elementem rocznego programu socjoterapeutycznego lub profilaktycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi.
  • Zadanie nr 2. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, w tym: organizowanie półkolonii z programem profilaktycznym; prowadzenie otwartych zajęć propagujących aktywny wypoczynek

Przy wyborze ofert preferowane będą zadania służące poprawie stanu psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży co jest szczególnie istotne w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Ofertę należy składać w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00) lub nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) – (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek) w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 211/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2021r- Ogłoszenie