Stowarzyszenie Amazonki kontynuuje zajęcia komputerowe

Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku po przerwie wznowiło  zajęcia komputerowe w naszym Centrum  w ramach  projektu “ “Senior uczący się i aktywny” realizowanego w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Panie w trakcie zajęć uczą się poznawać świat przy pomocy nowoczesnych technologii.