Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Włocławek na lata 2021 – 2025”. 

Prezydent Miasta Włocławek Zarządzeniem Nr 236/2021  z dnia 07 czerwca 2021 ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Włocławek na lata 2021 – 2025”.

Konsultacje prowadzone będą do 25 czerwca br. w dwóch formach:

1)  opinii, wydanej przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

2)  wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

Zgłaszanie wniosków i uwag do projektu uchwały, który stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku ul. Ogniowa 8/10 lub elektronicznie na adres sekretariat@mopr.wloclawek.pl

Pełna treść Zarządzenie Nr 236/2021: Zarządzenie nr 236_2021