“Kreatywny niepełnosprawny” – projekt Stowarzyszenia Amazonki

Projekt grantowy „Kreatywny niepełnosprawny umowa nr 14/3/G/2021 realizowany jest przez Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Projekt obejmuje działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, edukacyjne, w tym działania animacyjne oraz wspierające aktywizację społeczną skierowaną do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym i osób z ich otoczenia. W ramach projektu przewidziano:

  • Warsztaty informatyczne – 48 h,
  • Warsztaty z psychologii – 20 h,
  • Zajęcia z języka angielskiego – 20 h
  • Warsztaty florystyki – 20 h
  • Warsztaty z dietetykiem zdrowego gotowania – 20 h
  • Ćwiczenia – zabiegi drenażu limfatycznego- 50 h /każda osoba 10 ćwiczeń 30 min = 5 h/
  • Spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej – 6 h

Dofinansowanie projektu wynosi: 50.000,00 zł

 

Nabór osób do projektu prowadzony będzie od 01 lipca do 04 lipca 2021r.

 

  • Biuro Projektu, Stowarzyszenie Amazonek w COPiW ul. Żabia 12 A  w godzinach: 9.30 – 12.30

 

Kontakt: 729 767 955

Regulamin projektu:

Regulamin – rekrutacyjny Amazonki

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny-otoczenie

Formularz rekrutacyjny kandydata lub kandydatki projektu (1)

Umowa-otoczenie

Umowa_z_uczestnikiem

Rodo-Uczestnik

oświadczenie-RODO-

otoczenie oswiadczenie

 

 

Zapraszamy