Wyniki konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 275/2021  z dnia 21 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Włocławek ogłosił listę najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim pozyskania funduszy na działania.

Pełen wykaz ofert z otrzymanym dofinansowaniem stanowi załącznik do powyższego zarządzenia:

Zarządzenie 275_2021 Prezydenta Miasta Włocławek(2)