„AKTYWNOŚCIĄ PRZECIW WYKLUCZENIU!”

 Gmina Miasto Włocławek – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

informuje, że w okresie od 01.07.2021 r. do 30.11.2021 r. realizuje projekt

Aktywnością przeciw wykluczeniu!”

Projekt grantowy realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, nr 3/G/2021/009 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych oraz środowiskowych skierowanych  do 10 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób z ich otoczenia – mieszkańców miasta Włocławek w okresie od 01.07.2021 r. do 30.11.2021 r.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do 15 osób (K-9, M-6), w tym 10 osób niepełnosprawnych (K-6, M-4) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj. miasta Włocławek oraz 5 osób (K-3, M-2) z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia:

 1. MODUŁ I – DZIAŁANIA EDUKACYJNE
 • Grupowe warsztaty historyczne – warsztaty mają na celu rozwinąć myślenie analityczno – historyczne, uczestnicy projektu nabędą umiejętność formułowania tez i wniosków oraz pobudzą sferę emocjonalną. Tematyką zajęć będzie poznanie różnych kultur miasta Włocławek, a także analiza życia duchowego  i kulturalnego (16h dla 15ON+otocz.);
 • Grupowe warsztaty z muzykoterapii – celem warsztatów będzie przywrócenie zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podstawowym środkiem oddziaływania będzie muzyka, będąca wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji (16h dla 15ON+otocz.);
 • Grupowe warsztaty relaksacyjne – będą metodą poznania siebie samego, pracą nad sobą, samokontrolą oraz formą psychoregulacji, a także kontrolą nad własnym samopoczuciem i zdrowiem, które przełoży się na świadome podejmowanie prozdrowotnej aktywności. Warsztaty przyczynią się do pozyskania energii oraz wzmocnienia koncentracji uczestników (20h dla 15ON+otocz.);
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – celem spotkań będzie uzyskanie profesjonalnej pomocy w radzeniu sobie z problemami, których osoba niepełnosprawna doświadcza. W czasie ich trwania psycholog pomoże lepiej zrozumieć problem, zidentyfikuje poziom motywacji do zmian oraz określi możliwe sposoby postępowania dla przezwyciężenia przeżywanych trudności życiowych (20h dla 10 ON);
 • Grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa psychologicznego – uczestnicy otrzymają specjalistyczną pomoc psychologiczną, która ma na celu kształtowanie umiejętności społeczne, rozwój osobisty i komunikację interpersonalną, asertywność, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, nauki stawiania celów i sposobów ich realizacji poprzez poznawanie siebie i innych, poznawanie swoich zasobów i ograniczeń, przepracowywanie lęków, barier i trudności związanych  z kontaktem z innymi ludźmi. Na spotkaniach grupowych będzie prowadzona praca nad zmianą doświadczeń, trudności, praca w kierunku wzmacniania konstruktywnej strategii radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności i trudnymi sytuacjami na poziomie emocjonalnym i funkcjonalnym (16h dla 15ON+otocz.);
 • Grupowe warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej – celem warsztatów jest polepszenie osobistej jakości życia i przełamanie związanej z niepełnosprawnością izolacji i wykluczenia społecznego. Ponadto warsztaty będą służyć wymianie informacji i doświadczeń dotyczących specyficznych zagadnień między osobami dotkniętymi danym problemem. Motywacją jest chęć zmiany własnej sytuacji oraz poznania punktu widzenia osób zmagających się z podobnymi kłopotami. Ponadto ważne jest poszukiwanie rozwiązań trudnej sytuacji przez osoby posiadające ten sam problem. Proces ten pozytywnie wpłynie na kształtowanie się grupy, budowanie relacji oraz indywidualnych, pozytywnych postaw. Powyższe zajęcia przyczynią się do likwidacji wielu barier, pozwolą na analizę potrzeb osób niepełnosprawnych oraz określą przyczynę małej aktywności osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym (16h dla 15ON+otocz.);
 • Grupowe warsztaty artystyczne – celem zajęć będzie poznanie różnych technik artystycznych, rozwijanie umiejętności manualnych i plastycznych, a także wymiana doświadczeń i dzielenie wspólnych pasji. Zajęcia będą oddziaływać motywacyjnie i terapeutycznie, pozwolą wyuczyć w uczestnikach cierpliwość. Przyczynią się także do wzrostu pewności siebie i samooceny (16h dla 15ON+otocz.);
 • Grupowe warsztaty prozdrowotne – celem zajęć będzie poprawa zdrowia psychofizycznego, samopoczucia oraz ogólne wzmocnienie organizmu. Zajęcia przyczynią się do zwiększenia świadomości ciała i oddechu, a co za tym idzie świadomością siebie i swojego organizmu (20h dla 15ON+otocz.).

 

 1. MODUŁ II – DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

Celem wsparcia będzie promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako czynnik edukujący, integrujący i motywujący do wspólnej pracy na rzecz własnego środowiska. Ponadto w spotkaniach zostanie wykorzystany potencjał twórczy jednostek i grup w celu uzyskania u nich zmiany. W działaniach środowiskowych uczestniczyć będzie 15 osób tj. 10 osób niepełnosprawnych i 5 osób z ich otoczenia. Działania będą realizowane minimalnie w blokach 4 godzinnych.

W projekcie przewidziano 7 działań środowiskowych tj.:

 • Integracyjny wyjazd krajoznawczo – historyczny;
 • Integracyjne wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej, połączone z warsztatami praktycznymi;
 • Piknik lub ognisko integracyjne;
 • Integracyjne wyjście na basen – sauna;
 • Integracyjne wyjście do kawiarni na spotkanie tematyczne z ciekawą personą tj. muzyk lub sportowiec lub aktor;
 • Integracyjny spacer uliczkami Włocławka (z uwzględnieniem obszaru rewitalizowanego) – poznanie zabytków Włocławka;
 • Integracyjne wyjście na spotkanie z kulturą np. spektakl lub koncert.

 Efekty związane z realizacją projektu:

 • Podniesienie wiedzy i umiejętności 10 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj. miasta Włocławek oraz 5 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez uczestnictwo w warsztatach ze specjalistami.
 • Uzyskanie certyfikatu przez 15 uczestników projektu (K-9, M-6) o ukończeniu warsztatów:
 1. historycznych;
 2. z muzykoterapii;
 3. relaksacyjnych;
 4. z zakresu poradnictwa psychologicznego;
 5. z zakresu aktywizacji społecznej;
 6. artystycznych;
 • Uzyskanie certyfikatu przez 10 uczestników projektu (K-6, M-4) o ukończeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
 • Udział 15 uczestników projektu w działaniach o charakterze środowiskowym.

 Biuro projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Ogniowa 8/10, 87 – 800 Włocławek

pok. nr 17 (parter)

tel. 54 423 23 74, e-mail: niepelnosprawni@mopr.wloclawek.pl

Dane finansowe

Całkowity koszt realizacji projektu: 49 580,00 PLN
Kwota dofinansowania:  47 101,00 PLN
Wkład własny: 2 479,00 PLN
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Gmina Miasto Włocławek