Inicjuj z FIO 3.0 – nabór wniosków

Trwa konkurs Inicjuj z FIO 3.0.

Złóż wniosek i pozyskaj 5 tys. na działania społeczne grupy nieformalnej lub wzmocnienie młodej organizacji!

Zasady składania wniosku

Wniosek należy złożyć w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, tj. do dnia 22.07.2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) na adres właściwego Operatora.

WSZYSCY WNIOSKODAWCY: Wniosek w 2 egzemplarzach oraz budżet w 2 egzemplarzach (w miarę możliwości druk dwustronny) należy złożyć w kopercie niebąbelkowej. Egzemplarze należy spiąć w skoroszytach typu wczep, z wymaganymi załącznikami.

MŁODE NGO:

– aktualny statut i odpis KRS lub innego rejestru poświadczającego, kto jest w organizacji upoważniony do składania oświadczeń woli. W przypadku stowarzyszeń zwykłych lub kół gospodyń wiejskich potwierdzenie wpisu do właściwego rejestru wraz z datą wpisu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Dotacje – dla kogo?

O mikrodotacje mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe – działające nie dłużej niż 60 miesięcy. Roczny przychód młodej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł. W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS lub innym rejestrze w 2021 roku, badana jest wysokość budżetu na dzień składania wniosku.
  • grupy nieformalne – składające się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
  • grupy samopomocowe – sąsiedzkie, osiedlowe itp.

a) do 5 tys. zł – dla młodych NGO i grupy nieformalnych (z Patronem i bez) planujących działania w sferach pożytku publicznego, jak również dla młodych NGO planujących wzmocnienie instytucjonalne.

b) do 10 tys. dla młodych organizacji pozarządowych planujących realizację działania w minimum jednej z następujących sfer priorytetowych pożytku publicznego określonych w konkursie jako: dotyczących wspierania rodzin; podtrzymywania tradycji narodowej; rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej; zwiększania aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, seniorów, osób wykluczonych społecznie ze względu na warunki materialne, działań ekologicznych dotyczących promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu, szczególnie w obszarze klimatu, ochrony środowiska, ekologii. Dla organizacji planujących działania niemieszczące się w ww. sferach przewidziane są dotacje w wysokości do 5 tys. zł.

Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.

Więcej informacji pod numerem telefonu 797 656 053 w godzinach 12.00-16.00.

Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku

Zapraszamy do konsultowania wniosków z doradcami z Ośrodka Tłok.

W celu konsultacji należy do 12.07.2021 r. zapisać się na listę, a wstępnie wypełniony wniosek przesłać na adres fio3@tlok.pl do 15.07.2021 r.

Stowarzyszenie Tłok jest Operatorem grantów dla powiatów: aleksandrowskiego, bydgoskiego, golubsko-dobrzyńskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, włocławskiego, m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Włocławek.

 

 

pdf Regulamin konkursu
doc Wniosek_Inicjuj_z_FIO_3.0.doc
xls Budżet dla grup z Patronem, grup bez patrona i młodych ngo
xls Budżet młode organizacje sfery priorytetowe
doc Wzor_umowy_o_wspolpracy_z_ngo_2021.doc

 

Źródło: https://tlok.pl/1377/