Otwarty konkurs ofert: “Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację tegorocznego (2021)  zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej”.

Adresatami zadania są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, tj.: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi  – będącymi mieszkańcami miasta Włocławek.

Celem głównym zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Włocławek, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej muszą być ukierunkowane na potrzeby osoby niepełnosprawnej. W ramach opieki świadczone powinny być m.in.: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, opieka higieniczna, kontakt z otoczeniem.

Usługi powinny być dostępne przez 7 dni w tygodniu w przedziale czasowym między 6:00 a 21.00. Zadanie musi być realizowane na terenie miasta Włocławek w czterech rejonach odpowiadających rejonom działania Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, tj. „Nr 1 – Śródmieście, Nr 2 – Zazamcze, Nr 3 – Wschód, Nr 4 – Południe“.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. 33, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki: 7.30 – 16.00 i w piątki: 7.30 – 15.00 lub nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 03 sierpnia 2021

Źródło: https://bip.um.wlocl.pl/