Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku

Prezydent Miasta Włocławek w ramach naboru uzupełniającego, ogłosił możliwość zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.

Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą lub składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13  w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2021 r., w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Kandydat do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku”.