Program “Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku realizuje Program Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami zależnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację w/w Programu w 2021 roku zostały pozyskane środki pochodzące z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego w łącznej kwocie 322 834,00 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 537).

W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która: posiada niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymaga wysokiego poziomu wsparcia lub stale przebywa w domu tj. nie korzysta  z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu.

Program realizowany jest w trzech formach:

 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
 • świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
 1. w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody;
 • świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego)                      oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji i dietetyki.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, poz. 2369), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

W roku 2021 ustala się następujące limity:

 • limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
 • limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
 • limit 15 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia  w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Okres realizacji wyżej wymienionego Programu trwa do 31 grudnia 2021 roku.

Planowane efekty:

 • czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek  i regenerację;
 • wzmocnienie osobistego potencjału członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychofizyczne lub terapeutyczne;
 • podniesienie poziomu kompetencji członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Dokumenty dotyczące wnioskowania o przyznanie wyżej wymienionej pomocy można pobrać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowej 8/10 lub ze strony internetowej: www.mopr.wloclawek.pl.

Komórką odpowiedzialną za wydawanie i przyjmowanie wniosków jest Centrum Informacji
i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać w Centrum Informacji
i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, tel.: 54 423 23 74, e-mail: niepelnosprawni@mopr.wloclawek.pl.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Źródło: Informacja przesłana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.