Trwa rekrutacja do projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu!”

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku ogłasza nabór do projektu pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu!”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020  w ramach Osi Priorytetowej: 11. Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Projekt adresowany jest do:

15 osób (kobiet – 9, mężczyzn – 6), w tym 10 osób niepełnosprawnych (kobiet – 6, mężczyzn – 4) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj. miasta Włocławek oraz 5 osób (kobiet – 3, mężczyzn – 2) z otoczenia tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Proponowane formy wsparcia w projekcie:

 • MODUŁ I – DZIAŁANIA EDUKACYJNE
 1. Grupowe warsztaty historyczne;
 2. Grupowe warsztaty z muzykoterapii;
 3. Grupowe warsztaty relaksacyjne;
 4. Indywidualne poradnictwo psychologiczne;
 5. Grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa psychologicznego;
 6. Grupowe warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej
 7. Grupowe warsztaty artystyczne;
 8. Grupowe warsztaty prozdrowotne.
 • MODUŁ II – DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
 1. Integracyjny wyjazd krajoznawczo – historyczny;
 2. Integracyjne wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej, połączone z warsztatami praktycznymi;
 3. Piknik lub ognisko integracyjne;
 4. Integracyjne wyjście na basen – sauna;
 5. Integracyjne wyjście do kawiarni na spotkanie tematyczne z ciekawą personą tj. muzyk lub sportowiec lub aktor;
 6. Integracyjny spacer uliczkami Włocławka (z uwzględnieniem obszaru rewitalizowanego) – poznanie zabytków Włocławka;
 7. Integracyjne wyjście na spotkanie z kulturą np. spektakl lub koncert.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, którzy są zainteresowani uczestnictwem  w projekcie i spełniają powyższe warunki mogą składać formularze rekrutacyjne w Biurze Projektu –Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, przy ul. Ogniowej 8/10, pok. 17.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, dostępne są na stronie internetowej MOPR – www.mopr.wloclawek.pl w zakładce projektowej lub w Biurze Projektu.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 54 423 23 74 lub e-mail: niepelnosprawni@mopr.wloclawek.pl