Konkurs na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Informujemy ,iż w piątek 20. sierpnia b.r. Prezydent Miasta Włocławek ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań gminy w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadania publiczne, o których mowa realizowane będą w formie wsparcia :

  • organizowania pozalekcyjnych zajęć artystycznych, edukacyjnych, sportowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia winny promować zdrowy styl życia wolny od uzależnień, uczyć asertywnych zachowań w sytuacjach ryzykownych, powinny zawierać elementy współpracy i działania zespołowego.

Przy wyborze ofert preferowane będą zadania, które służyć będą poprawie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży, co jest szczególnie ważne w okresie pandemii wirusa SARS-COV2.

W zarządzeniu określone zostały m. in. szczegółowe formy realizacji zadania, kryteria oraz zasady przyznawania dotacji.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od  1. września 2021 r. do końca grudnia 2021 r.

Termin składania ofert wyznaczony został na 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie tj. do 19.września b.r.

Kliknij w link poniżej i poznaj szczegóły :

Zarządzenie Nr 349/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego