Przypominamy !!!

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022” zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania propozycji i uwag do ww. programu.

Punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być „Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” (Uchwała nr  XXVIII /166/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. ).

Wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres zdrowie@um.wloclawek.pl lub aantosik@um.wloclawek.pl, bądź pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12. Termin składania propozycji upływa 10 września 2021 r.