Są jeszcze środki na DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO

Uprzejmie informujemy, że w otwartym konkursie ofert Nr 13/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. pod nazwą: “DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH” – pozostaje do wykorzystania kwota środków w wysokości 4 000,00 zł. Zapraszamy do składania ofert.

Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Kujwsko-Pomorskiego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działałności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty zawierające projekty o charakterze lokalnym, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu, nie będą podlegały ocenie merytorycznej.

Aby ubiegać si ęo dofinansowanie w ramach Konkursu Nr 13/2021, podmioty muszą mieć przyznaną dotację z funduszy zewnętrznych lub być w trakcie ubiegania się o tą dotację (fundusze Unii Europejskiej oraz inne fundusze zagraniczne i krajowe, z wylączeniem środków z budżetu samorządów – wojewódzkiego i lokalnych).

DO POBRANIA:

Regulamin konkurs 13/2021