Od zależności ku samodzielności

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu pod linkiem:

Szczegóły

Oferty należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie do 28 stycznia br. (liczy się data stempla pocztowego).

Oferty mogą składać m.in. organizacja pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Serdecznie zachęcamy do przesyłania ofert.

Program Od zależności ku samodzielności