Ruszył nabór do „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W 2022 roku Gmina Miasto Włocławek ponownie przystąpiła do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, którego celem  jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

W związku z powyższym  ogłasza się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków finansowych PFRON dla niżej wymienionych adresatów w poszczególnych obszarach Programu:

1)    obszar A (zapewnienie dostępności i likwidacji barier architektonicznych w częściach wspólnych  wielorodzinnych budynków mieszkalnych) – zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

2)    obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3)    obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4)    obszar D (likwidacja barier transportowych):

  1. a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5)    obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

6)    obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7)    obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków zostały zamieszczone na stronie internetowej PFRON.

W przypadku obszarów B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację danego projektu do Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowa 8/10,  sporządzony zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i  projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu, w nieprzekraczalnym terminie  do 4 lutego 2022 r.

Natomiast wnioski zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym. Projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.