Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2

W ramach naboru można uzyskać wsparcie polegające na inkubowaniu nowatorskich rozwiązań, które będą odpowiadać na jedno z trzech, następujących wyzwań:
1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia.
2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan.
3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 50.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby indywidualne i grupy nieformalne, podmioty prywatne i podmioty publiczne, w tym organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz firmy.
Z pomysłem mogą zgłaszać się:
–  co najmniej dwie osoby fizyczne,
– co najmniej dwie osoby fizyczne we współpracy z instytucją/firmą/organizacją,
– instytucja/firma/organizacja delegująca swojego pracownika,
– partnerstwa instytucji/firm/organizacji (lider i partnerzy) wskazujące osoby reprezentujące partnerstwo.
Pomysłodawca nie musi mieć osobowości prawnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inkubowanie nowatorskich rozwiązań, które będą odpowiadać na jedno z trzech, następujących wyzwań:
1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia.
2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan.
3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich.
Poszukiwane są pomysły, które:
– prowadzą do powstania nowych produktów i usług;
– ulepszają istniejące rozwiązania;
– nie były jeszcze realizowane w Polsce.
Opis:  
Realizatorami projektu są PCG Polska oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Cel: wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i produktów), służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów w ramach zaproponowanych inicjatyw oddolnych, w celu włączenia społecznego, integracji społecznej oraz zawodowej tych grup.
W ramach naboru planowanie jest wyłonienie ok. 20 pomysłodawców, którzy zostaną zaproszeni na warsztaty.
Następnie ok. 15 zespołów pomysłodawców będzie pracować z udziałem tutorów, ekspertów, badaczy nad pogłębieniem i rozwinięciem pomysłów.
Zespoły będą zobligowane do stworzenia SPECYFIKACJI INNOWACJI, a komisja z tej grupy wyłoni ok. 8 Grantobiorców, którzy otrzymają grant do 50.000 zł.
Termin składania wniosków:
14 lutego 2022
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Zespół projektowy Generatora Innowacji. Sieci Wsparcia 2
T: 42 2908 230, 42 2908 221