Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów

396.000 zł.
GRANTY NA AKTYWIZACJĘ SENIORÓW
Celem projektu jest realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań międzypokoleniowych na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej.

 

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 396.000 zł, w tym:
– 2022 = 240.000 zł,
– 2023 = 156.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
– kategoria I – mikrogranty o wartości 4.000 zł brutto;
– kategoria II – mikrogranty o wartości 10.000 zł brutto;
– kategoria III – mikrogranty o  wartości 20.000 zł brutto.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Wnioskodawcy non-profit składający się z seniorów lub działający na ich rzecz (w tym młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w tym grupy nieformalne z patronem).
Wnioskodawcy muszą prowadzić działalność pożytku publicznego na terenie całej Polski.
W przypadku grupy seniorów, przez lub na rzecz których realizowane jest działanie, osoby we wskazanym wieku muszą stanowić 100% grupy.
Grupa nieformalna musi liczyć co najmniej 3 członków.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty realizowane na rzecz seniorów.
Projekt musi realizować co najmniej jeden z poniższych celów:
1. Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych).
2. Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie z kryzysami z tym związanymi).
3. Integracyjny.
4. Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia).
5. Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie).
6. Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z obsługi komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, szkolenia prawne, medyczne, dietetyczne i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię dedykowanych im zajęć.
7. Upamiętniający.
W roku 2022 zostanie wspartych 28 inicjatyw lokalnych.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspólnota Pokoleń.
Konkurs jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Cel: realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań międzypokoleniowych na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej.
Za seniorów uznawane są osoby, które w momencie realizacji działań ukończyły 60 lat.
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 1 wniosek w ramach jednego naboru.
Termin składania wniosków:
15-28 lutego 2022
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa projektu