Rządowy Program NOWEFIO, edycja 2022 – wyniki konkursu

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartych konkursów ofert ogłoszonego w ramach edycji 2022 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach konkursu złożono 2106 ofert, do dofinansowania zakwalifikowano 389 najwyżej ocenionych ofert.
✔️W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2022 NOWEFIO organizacje złożyły 2106 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 389 ofert.
Alokacja środków dla każdego priorytetu została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa w każdym z priorytetów jest inna. Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości dofinansowanych ofert oraz zrównoważenie podziału alokacji środków pomiędzy poszczególne priorytety Programu, odpowiadającej liczbie ofert złożonych w ramach konkursu (najwięcej w Priorytecie 2) dokonano następującej zmiany alokacji środków na rok 2022 pomiędzy priorytetami:
✅Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego 52 947 000,00 zł
✅Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym 14 428 000,00 zł
✅Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich 14 598 000,00 zł
✔️Wyniki oceny wniosków wstępnych złożonych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, Priorytet 1a.
Do etapu wniosków pełnych zakwalifikowano 284 wnioski wstępne ocenione na minimum 47,5 pkt (średnia ocen ekspertów).
Nabór wniosków pełnych rozpocznie się 27 maja br. o godzinie 15:00 i będzie trwał do dnia 13 czerwca do godziny 15:00
✔️Wyniki konkursu ogłoszonego na rok 2022 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytetach 1b, 2a oraz 3.
W ramach tegorocznego naboru w Priorytetach 1b, 2a oraz 3 do dofinansowania rekomendowanych zostało 27 wniosków, w tym:
1 wniosek w Priorytecie 1b: Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych;
12 wniosków w Priorytecie 2a: Kapitały żelazne – dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych;
14 wniosków w Priorytecie 3: Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.
Wszystkim serdeczne gratulujemy i życzymy powodzenia i realizacji projektu.