Cykl porad z ekspertem OWES

Serdeczne zapraszany na cykl porad z ekspertem OWES
Terminy : 31 sierpnia 2023 , 14 września 2023 i 28 września 2023
Godzina : 13:00-15:00
Miejsce : Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach cyklicznych dyżurów w WCOPiW oferuje wsparcie doradcze dla Organizacji Pozarządowych a także Przedsiębiorstw Społecznych. Spotkanie w COP da nam możliwość zdiagnozowania Państwa problemu i zaoferowanie ukierunkowanego wsparcia wybranego doradcy specjalistycznego.
Zakres tematyczny doradztwa obejmuje:
a) w zakresie prawnym:
– prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
– prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
– podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
– obowiązki pracodawcy względem pracowników,
– lustracja spółdzielni socjalnych.
b) w zakresie księgowo-podatkowym:
– zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
– płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
c) w zakresie osobowym:
– zarządzanie organizacją,
– zarządzanie pracownikami,
– zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów.
d) w zakresie finansowym:
– pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
– pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
– pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,
– planowanie finansowe.
e) w zakresie marketingowym:
– planowanie marketingowe,
– planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,
– kształtowanie elastyczności ofertowej,
– polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
– opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES,
– badanie rynku,
– wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
– nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
Ponadto OWES dysponuje dofinansowaniem inwestycyjnym i pomostowym dla podmiotów chcących zatrudnić osoby wykluczone społecznie w istniejących lub nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych.