OGŁOSZENIE NR 1/2023 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór do Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do zadań Rady, w skład której wchodzi 7 osób powołanych na 4 letnią kadencję, należy:

  1. a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych.
  1. b) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
    c) ocena realizacji programów,
  2. d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia winny być przygotowane w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym (w załączeniu):

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 5 września 2023 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Oferty można dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres do Biura Podawczo – Kancelaryjnego lub przesłać drogą pocztową. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Marszałkowskiego, która jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl.

OGŁOSZENIE NR 1/2023 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH