Ruszyły prace nad “Rocznym Programem współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”

W związku z przystąpieniem przez UM do opracowania projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024” zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania swoich propozycji do ww. programu.

 

Wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres: zdrowie@um.wloclawek.pl, bądź pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12. Termin składania propozycji upływa 11 września 2023 r.

Punktem odniesienia może być „Roczny Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023” Uchwała nr LV_151_2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2022 r.)