„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku

W 2024 roku Gmina Miasto Włocławek ponownie przystąpi do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, którego celem jest wyrównywanie szans oraz
zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo
i społecznie.

W związku z powyższym ogłasza się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków finansowych PFRON dla niżej wymienionych adresatów w poszczególnych obszarach

Programu:
1) obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

2) obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

3) obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

4) obszar D (likwidacja barier transportowych):
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje
pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich
terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

5) obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje
pozarządowe;

6) obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu
terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7) obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków zostały zamieszczone na stronie internetowej  PFRON.

W przypadku obszarów B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację danego projektu do Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowa 8/10, sporządzony zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu, w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2024 r.

Natomiast wnioski zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych
dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym. Projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału
PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.