Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży

Program przewiduje dofinansowanie wypoczynku letniego w formie kolonii uwzględniających kwestie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Kolonie muszą być organizowane w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym, turystycznym, krajobrazowym i poznawczym.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA / REFUNDACJA
I transza: po podpisaniu umowy dofinansowania lecz nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem pierwszego turnusu.
II transza: po przekazaniu przez beneficjenta kompletnej dokumentacji rozliczeniowej całego zadania.
Budżet naboru wniosków:
18.500.000 zł.
Wysokość wsparcia:
maks. 80%, do 1.200 zł na 1 dziecko.
Wkład własny:
min. 20% (wpłaty rodziców/opiekunów).
Czas trwania projektu:
okres wakacji letnich 2024 (22 czerwca – 1 września 2024).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
NIE
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje pożytku publicznego, organizacje społeczne i zawodowe, związki zawodowe rolników indywidualnych, izby rolnicze, które m.in. spełniają następujące warunki:
1. Prowadzą działalność statutową na rzecz rolników i członków ich rodzin.
2. Prowadzą działalność co najmniej jeden pełny rok kalendarzowy, na dzień złożenia oferty (liczone od daty pierwszej rejestracji w KRS lub innym rejestrze).
3. Posiadają własny adres email, stronę internetową lub profil na portalu społecznościowym.
4. Nie został złożony wobec nich wniosek o ogłoszenie upadłości, nie pozostają w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły swojej działalności, a także nie są przedmiotem postępowania o podobnym charakterze.
5. Nie zostało wszczęte wobec nich postępowanie egzekucyjne.
6. Nie zalegają z opłatami publicznoprawnymi, w szczególności wobec urzędów skarbowych i ZUS.
7. Żaden z urzędujących członków organu zarządzającego organizacji wnioskującej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu dzieci, przestępstwo seksualne, a także nie jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, skazaną za przestępstwa wymienione powyżej.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii (turnusów trwających min. 9 dni – 8 noclegów).
Uczestnikami kolonii mogą być dzieci oraz młodzież urodzone w latach 2008-2019, w przypadku których co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS albo pobiera z KRUS rentę lub emeryturę.
Kolonie muszą być organizowane w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości atrakcyjnych pod względem klimatycznym, przyrodniczym, turystycznym, krajobrazowym i poznawczym.
Wnioskodawca może zgłosić jeden turnus w jednym ośrodku, w tym samym terminie.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR).
Cele:
1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych i pożądanych nawyków żywieniowych.
2. Popularyzacja i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej, rekreacji i sportu.
3. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw wolnych od nałogów, poszerzanie wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i używek.
4. Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie ochrony tradycji i dziedzictwa regionalnego.
W ramach programu można finansować m.in. koszty:
– transportu,
– zakwaterowania,
– wyżywienia,
– opieki nad dziećmi (w tym opieki medycznej),
– ubezpieczenia,
– opieki nad dziećmi sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Dofinansowanie przyznane dla 1 organizacji może objąć maks. 1.200 dzieci.
Oferty należy składać jedynie w formie papierowej.
Terminem złożenia oferty jest data wpływu do FSUSR a nie data stempla pocztowego.
Termin składania wniosków: 
8 maja 2024, do godz. 16:00 (decyduje data wpływu)
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie FSUSR
Kontakt

Temat: DOFINANSOWANIE KOLONII DLA DZIECI ROLNIKÓW


Wysokość wsparcia: maks. 80%, do 1.200 zł na 1 dziecko.


Budżet naboru wniosków: 18.500.000 zł.