Ruszył nabór do Programu Wspólnie dla dziedzictwa

‼️ Ruszył nabór do Programu Wspólnie dla dziedzictwaw 2024 roku.

Konkurs jest przeznaczony dla stowarzyszeń oraz fundacji. Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego naboru.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
1.220.000 zł.
Wysokość wsparcia:
5.000 – 80.000 zł, 100%.
Wkład własny:
0%. Wnioskodawca może zadeklarować wkład własny (finansowy).
Czas trwania projektu:
1. Okres realizacji projektów: od dnia ogłoszenia naboru do 31 października 2024.
2. Okres kwalifikowalności wydatków: od dnia publikacji wyników naboru wniosków do 31 października 2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
Na co można uzyskać wsparcie ?
Zadania adresowane przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujące strategiczne cele programu poprzez niżej wymienione działania:
1. Prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu.
2. Działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzące do jego rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości.
3. Działania zmierzające do zachowania i wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, służących zachowaniu zabytków i ich wartości.
4. Działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.
5. Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
W ramach programu wspierane są zadania o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.
Informacje dodatkowe:
Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID).
Cel: tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.
Cele strategiczne:
1. Wzrost społecznego zaangażowania w identyfikację dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, osiągany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami.
2. Wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa, jego znaczenia i wartości z nim związanych, umożliwiający tworzenie pozytywnej emocjonalnej więzi pomiędzy społecznościami lokalnymi a dziedzictwem kulturowym.
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski w ramach jednego naboru.
Termin składania wniosków: 
27 maja 2024
Źródło / Więcej informacji: