Baza organizacji pozarządowych

Jeśli szukasz jakiejkolwiek organizacji pozarządowej, w tym również mającej siedzibę we Włocławku, najlepiej skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów (także stowarzyszeń) Krajowego Rejestru Sądowego.

Można również poszukać organizacji pozarządowej w bazie portalu ngo.pl, a jeśli dana organizacja ma status tzw. organizacji pożytku publicznego – w odrębnej bazie organizacji pożytku publicznego.

Aktualny wykaz polskich organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w specjalnej wyszukiwarce umożliwiającej też dostęp do sprawozdań rocznych OPP.

Aktualny wykaz organizacji sportowych działających na terenie Włocławka jest dostępny tutaj.

Wykaz organizacji pozarządowych, przygotowany przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu jest dostępny w wyszukiwarce poniżej.

Nazwa organizacjiAdresTelefonAdres e-mail/strona WWWObszar działania
„Stowarzyszenie Ventura”Wczasowa 3 A, Włocławek054 413 27 56Działa na rynku produkcji żywności w zakresie systemu monitorowanego zwalczania szkodników, opartego na założeniach międzynarodowych standardów.
„Towarzystwo Perkoz”Dziewińska 13 , Włocławek54 411 09 10 / 693 400 146Inicjowanie, podejmowanie i rozwijanie działalności społecznej na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa, zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez organizację wypoczynku rodzinnego oraz integrację między różnymi społecznościami.
„Tutela”Żytnia 71A/12, WłocławekEdukacja ekologiczna
„Wolny Wybór”Traugutta 22 lok. 19, Włocławek665 157 621wolnywybor2016@gmail.comSzeroko rozumiana profilaktyka uzależnień, spotkania grupy wsparcia dla młodzieży mającej problem z nadużywaniem środków psychoaktywnych. 
Dobrzyńsko – Kujawskie Towarzystwo KulturalnePiwna 4, Włocławek54 236 47 50biuro.dktk@wp.plTworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi twórczości artystycznej na terenie województwa włocławskiego. Popieranie i upowszechnianie dorobku różnych dziedzin twórczości artystycznej. Inspirowanie i koordynacja działalności społecznego ruchu kulturalnego województwa włocławskiego.
Europejska Fundacja Naukowa Instytut InnowacjiToruńska 148, WłocławekDziałalność na rzecz integracji europejskiej. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
Fundacja „Centrum Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji”Smolna 6, Włocławek662 093 591fundacjacsrr@gmail.comSport, Turystyka, Rekreacja , Ochrona Zdrowia
Fundacja „SAMOTNA MAMA”Okrężna 21, Włocławek54 231 43 19Kontakt@fundacjasamotnamama.orgPomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz im dzieciom.
Fundacja „Sport i Pamięć”Hoża 14/28, Włocławek54 236 09 91Uczczenie i upamiętnienie zmarłych sportowców ziemi włocławskiej, udzielanie pomocy byłym sportowcom włocławskim znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc sportowcom, dla których sport stał się drogą do niepełnosprawności
Fundacja ANWIL dla WłocławkaToruńska 222, Włocławek54-414-21-05fundacja@anwil.plFundacja wspiera projekty służące aktywizacji mieszkańców Włocławka
Fundacja BenignusWczasowa 3, Włocławek660 787 233 / 54 413 27 56www.benignus.pl
Fundacja CaietanusKaliska 99, Włocławek501 531 062fundacja@caietanus.plPomoc na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z innymi dysfunkcjami i zaburzeniami;Promocja i organizacja wolontariatu;Działalność charytatywna w obszarach: ochrony i promocji zdrowia: nauka, edukacji, oświaty i wychowania, sport, turystyka, kultura.
Fundacja Ekologiczna3 Maj 35, Włocławek695 477 466Ekologia
Fundacja Ekonomii Społecznej - TonŁazienna 1/Przedmiejska 5 , Włocławek660 121 633fundacjation@gmail.comKultura, sztuka, tradycja, ochrona zdrowia, ratownictwo, bezpieczeństwo, prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja, prawo, wsparcie dla organizacji pozarządowych, rynek pracy, aktywizacja zawodowa, działalność międzynarodowa
Fundacja HoryzontyBrzeska 1/3 , Włocławek54 412 46 18Niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, pomoc osobom niepełnosprawnym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Propagowanie oraz organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ochrona środowiska naturalnego i zwierząt oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa.
Fundacja HumanitarnaBojakowskiego 5, 0,Włocławek54 231 10 48fhumanitarna@tlen.pl / http://fundacja.wloclawek.plPomoc społeczna, Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ochrona i promocja zdrowia, Działalność wspomagająca rozwój techniki, Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dobór kultury i dziedzictwa narodowego, Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja Magia DzieciomAleja Jana Pawła II 133, Włocławek606 211 350biuro@magiadzieciom.plOrganizowanie i udzielanie pomocy na rzecz: szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo wychowawczych, bibliotek oraz uczelni wyższych, placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka), placówek służby zdrowia.
Fundacja Muzeum CelulozyŻabia 12 A, Włocławekceluloza.com.pl
Fundacja Na Rzecz Osób Uzależnionych od Alkoholu i Środków Psychotropowych „Świadome życie”Orla 1, WłocławekPraca na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna, diagnostyczna i profilaktyczna wobec osób dorosłych i dzieci pochodzących ze środowisk patologicznych
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku " VLADYSLAWIA"Plac Wolności 1, Włocławek660 457 526fundacja@ksw.wloclawek.pl
Fundacja Osób Niepełnosprawnych ze Schorzeniami Układu Ruchu im. Jana Pawła IIPlac Kolanowszczyzna 16/8, Włocławek726 129 000Niesienie pomocy osobom chorym na schorzenia układu ruchu. Pomoc osobom po wypadkach. Działania na rzecz czynnego i aktywnego udziału osób ze schorzeniami układu ruchu w życiu społecznym kraju.
Fundacja PersonaKrólewiecka 22, Włocławek606 710 897Wspomaganie i promowanie inicjatyw, zmierzających do wszechstronnego rozwoju Polski oraz społeczności lokalnych stanowiących jej części składowe w szczególności w zakresie nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu.
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ubogim „Dar Serca”Przedmiejska 10/3, Włocławek507 751 399fundacja-sochacki@wp.plNiesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i opuszczonym oraz wpieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw w tym zakresie.
Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia „Almach”Kulińska 2, Włocławek54 237 16 34biuro@fundacja-almach.org.plNiesienia pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej, Działania  w zakresie ochrony zdrowia obywateli, Działania w zakresie ochrony konsumentów  i pacjentów, Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą, Wspieranie w  rozwoju przedsiębiorczości  i  tworzeniu nowych miejsc pracy.
Fundacja " Włocławski Instytut Rozwoju" Broniewskiego 32 /23
Fundacja "Bliżej Książki"Dziewińska 29 H / 1Promowanie książek i czytelnictwo , prowadzenie działalności wydawniczej, wzbogacanie księgozbioru Biblioteki Publicznej
Fundacja " Keep Your Prorgress"Wieniecka 38 / 15contact@keepyourprogress.com / http:/www.keepyourprogress.com/#/Taniec
Fundacja Kujawsko-Pomorski Bank Żywności "Złoty Kłos"Wronia 1 / 21, WłocławekUsługi socjalne, pomoc społeczna: pomoc rzeczowa: odzierz ,żywnoć , wyposażenie
Fundacja Fizycznej Ekonomi Na Rzecz Posiadania WłasnościDziewińska 4 /14/38, Włocławek
Fundacja "Droga ku Zdrowiu"Łanowa 7 /40, Włocławek
Fundacja Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego „Być”Jasna 18 C/22, Włocławek48 663 950 044fundacjabyc@wp.plWszelka rehabilitacja mająca na celu przywrócenie w maksymalnym stopniu sprawności fizycznej i psychicznej osób tego potrzebujących;Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi;Wspieranie placówek wychowawczych i oświatowych w celu zwiększenia szans w osiągnięciu samodzielności
Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. Generała Broni Władysława AndersaOkrzei 94A, Włocławek794-261-146js4051@wp.pl
Klub Inteligencji Katolickiej we Włocławkupl. Kopernika 3, Włocławek54 236 50 33Praca intelektualna i moralna w oparciu o naukę Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych. Przeciwdziałanie patologii społecznej
Koło Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we WłocławkuUrocza 3, Włocławek54 232 04 18Edukacja, wychowanie
Koło Absolwentów Liceum Marii Konopnickiej we WłocławkuBechiego 1, Włocławek54 232 29 65 / 600 437 716Edukacja, wychowanie
Koło Wychowanków Liceum Ziemi Kujawskiej we WłocławkuMickiewicza 6, Włocławek54 232 29 55Opracowywanie zgromadzonych archiwaliów, na które składają się zdjęcia, wspomnienia wychowanków, opracowania i wycinki prasowe, które mogą być w przyszłości wykorzystywane przy opracowaniu monografii szkoły.
Kujawskie Stowarzyszenie Literatów we WłocławkuŻytnia 49/30, Włocławek54 412 13 54Propagowanie i popularyzowanie osiągnięć literackich twórców regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej zrzeszonych w stowarzyszeniu;Upowszechnianie kultury literackiej w mieście i regionie wśród dorosłych, młodzieży i dzieci;Promowanie walorów historycznych, kulturowych, gospodarczych i krajobrazowych M. Włocławka i regionu
Kujawsko – Pomorski Związek LiteratówOgniowa 7/39, Włocławek506 231 189Krzewienie i upowszechnianie pisarstwa oraz gromadzenie materiałów literackich, dotyczących w szczególności Kujaw i Pomorza oraz krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych i ich gromadzenie.
Kujawsko-Pomorski Klub Biegłych i RzeczoznawcówBojakowskiego 5, Włocławek606-798-522 54 231 10 48klubbieglych@wp.pl http:/rzeczoznawca.wloclawek.pldoskonalenie zawodowe biegłych i rzeczoznawców
Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego KierowcówWronia 23/25, Włocławek54 232-47-65 669 055 045http://lok.ogr.pl biurooskwloclawek@lok.org.plSport, turystyka, rekreacja
Liga Ochrony Przyrody we WłocławkuKomunalna 4, Włocławek54 232 76 82http://lop.wloclawek.pl/Ekologia, ochrona środowiska
Małe Przedsiębiorstwa Transportowe TAXI-MPT „Kujawiak”Ostrowska 16/141, Włocławek54 233 33 59http://taxi-kujawiak.plSprawy zawodowe, branżowe, pracownicze
Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Romskich w Polsce „ Roma”Kraszewskiego 25, Włocławek603 435 175 54 235 36 18http://roma.q4.pl/ / romastudio@o2.plKultura, sztuka, tradycja;Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
Parafialna Ochotnicza Straż Pożarna Pod Wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa we WłocławkuOstrowska 8, Włocławek54 233 81 24
Oddział RejonowyPolskiego Czerwonego Krzyża we WłocławekZduńska 14, Włocławek54 231 46 56pck@poczta.onet.plPomoc społeczna
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarzad Rejonowy we WłocławkuZw. Zawodowych 18, Włocławek54 232-10-96pkpsjb@wp.plNiesienie różnych form pomocy osobom potrzebującym
Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa AstronomicznegoFredry 16, Włocławek608-675-888stanley41@poczta.onet.plPopularyzacja astronautyki/astronomii
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we WłocławkuSkorupki 4, Włocławek608-607-583tomasz.dziki@interia.euEdukacja i wychowanie
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we WłocławkuWolność 44, Włocławek54 412 22 71ptopwl@q4.plPomoc osobom przewlekle chorym i z zaawansowaną chorobą nowotworową
Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa Schronisk MłodzieżowychMechaników 1, Włocławek54 236-24-10biuro@ptsm.wloclawek.plEdukacja i wychowanie. Organizator cyklicznych rajdów dla młodzieży
Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO” Oddział Regionalny we WłocławkuKaliska 83 A/13, Włocławek601 897 009wloclawek@poliko.plOchrona i promocja zdrowia w zakresie przypadków nowotworów układu pokarmowego, a w szczególności sposobów ich leczenia poprzez wyłonienie stomii (przetoki jelitowej).
Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej – Oddział we WłocławkuOstrowska 16/15, Włocławek503 160 379alicja.sujkowska@rwr.pl / http://rwr.plProwadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na obszarze wodnym
Regionalne Centrum Integracji EuropejskiejToruńska 148, Włocławek728-932-078rcie@rcie.pl /www.rcie.plPozyskiwanie funduszy i dotacji ze srodków UE. Doradztwo personalne
Regionalne Stowarzyszenie Artystów „Wło-Art.” We WłocławkuWarszawska 11 /13, Włocławekjadwiga.jaroszewska@wp.pl artkujawy2013@gmail.comDziałalność kulturalno-oświatowa skupiająca twórców z regionu Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenie „Bioregion Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej”3 Maja 9, WłocławekEkologia w Regionie
Stowarzyszenie „DAJ SZANSĘ”Sielska 3, Włocławek510 287 215www.dajszanse.com dorota.bw@op.plOrganizowanie wsparcia dla dzieci chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci z włocławskich domów dziecka
Stowarzyszenie „Kolorowe Sale Dla Chorych Dzieci”Plac Wolności 15, Włocławek604 465 970 54 412 93 15http://kolorowesale.q4.plInicjowanie, podejmowanie, rozwijanie i prowadzenie działalności społecznej na rzecz poprawy warunków pobytu dzieci w szpitalach i innych placówkach zajmujących się leczeniem chorych dzieci.
Stowarzyszenie „Starówka”Łanowa 7/19, Włocławek600 231 981Stowarzyszenie.starówka@wp.plDziałalność edukacyjna, kulturalna;promocja patriotyzmu lokalnego, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie „Wójtówka”Zduńska 3/8/12/17, Włocławek
Stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina”Dziewińska 9/61, Włocławek54 420 21 68zdrowarodzina.pl@gmail.comRozwiązywanie problemów rodzin z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością, rodzin dotkniętych uzależnieniami i przeciwdziałanie wszelkim patologiom społecznym.
Stowarzyszenie „Życie Nad Wisłą”Grodzka 115, Włocławek600 069 126Działanie na rzecz popierania budowy stopnia wodnego na Wiśle w Nieszawie;Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat rzeczywistych zagrożeń związanych z ewentualną awarią stopnia wodnego we Włocławku.
Stowarzyszenie „Żyj Dla Innych”Leśna 3, Włocławek54 233 12 65Niesienie pomocy dzieciom, przede wszystkim z niepełnosprawnością umysłową oraz ich rodzicom lub opiekunom;Wyrównywanie szans tych osób;Tworzenie dla nich lepszych warunków życia;Aktywizacja tych osób w życiu społecznym;Wspieranie rodzin.
Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Humanistyczno- EkonomicznejOkrzei 94A/55, Włocławek54 231 36 00 505 042 607Popularyzacja w społeczeństwie tradycji i współczesnych osiągnięć WSHE;Utrwalanie więzi środowiskowych absolwentów WSHE, Krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich;Wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków stowarzyszenia ;Inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów WSHE
Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych we WłocławkuBukowa 38/40, Włocławek54 232 58 52Edukacja, wychowanie
Stowarzyszenie Budowania Postaw i świadomości Finansowe SFINSłowackiego 1/60, Włocławek601-84-10-62biuro@sfin.biz.plEkonomia, finanse osobiste. Organizacja szkoleń, prelekcji o tematyce finansowej
Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne "Vladislavia"Ogniowa 29, Włocławek501-140-309marianchor@tlen.plStowarzyszenie prowadzi zespoły Chóralne i instrumentalne.
Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr „Nasz”Weselna 22, Włocławek508 349 493sylcze@wp.plKultura, teatr, wolontariat
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych "SUKCES"Kaliska 50/4, Włocławek54 426-26-67http://www.sise.cba.pl/Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Mechaników Polskich oddział we WłocławkuPlac Wolności 1, Włocławek697-313-224tkurant@gmail.comRozwój przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu, współpraca międzynarodowa.
Stowarzyszenie „Amazonki” we WłocławkuŻabia 12 a, Włocławek519170908amazonki@wp.plPomoc kobietom po raku piersi na terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego.
Stowarzyszenie Kolorowe Sale dla chorych dzieciPlac Wolności 15, Włocławek54 412 93 15irena_nowakowska@wp.plOchrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Krwiodawców Poczty PolskiejChopina 54, Włocławek801 333 444Niesienie pomocy potrzebującym, tworzenie i uczestniczenie w narodowym programie rekrutacji honorowych krwiodawców.
Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych i Off-Road "Patrol Włocławek"Korczaka 12, Włocławek607 756 851patrol@q4x4 / www.q4x4.plPromowanie walorów historycznych i turystycznych Kujaw. Krzewienie kultury, sportu i promocji zdrowia, wychowania obywatelskiego. Działalność edukacyjna
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi KujawskiejGabriela Narutowicza 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski54 282 40 97Ochrona środowiska, działalność kulturalna, wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji, działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi, poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu, upowszechnianie wiedzy o historii Chocenia, gminy Choceń i regionu kujawskiego, poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja.
Stowarzyszenie Młodej LewicyKościuszki 24/26, 87-800 Włocławekfmskraj@gmail.comCelem stowarzyszenia jest: poszanowanie wolności słowa;sumienia i wyznania;zabieganie o racjonalny rozwój miasta i regionu;dbanie o ich dobry wizerunek względem innych miast;wspieranie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego
Stowarzyszenie Mniejszości i Narodowej Romów „Roma-Union”Pułku Piechoty 4/44, Włocławek889 444 441Kształtowanie postaw patriotycznych i ideowych wśród członków oraz innych osób;Włączanie ludności cygańskiej w nurt życia społecznego i kulturalno – oświatowego R.P. ;Likwidacja analfabetyzmu;Propagowanie kultury cygańskiej ;walka z przejawami rasizmu;niesienie pomocy najuboższym rodzinom cygańskim
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „ Sokół”Osiedlowa 1, Włocławek608 365 646http://peregrinus.pl/pl/Ochrona zwierząt gatunków chronionych;Edukacja ekologiczna;Wspieranie uprawiania sokolnictwa (hodowli i układania ptaków łowczych oraz polowania z nimi);Hodowla zwierząt gatunków chronionych
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Człowieka „Jestem”Przedmiejska 17/2, Włocławek54 232 79 94Popularyzacja wiedzy poprzez różnego rodzaju działania informacyjne, popularno-naukowe i szkoleniowe;Świadczenie usług edukacyjnych, opiekuńczo- diagnostycznych- terapeutycznych;Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania wszelkiego rodzaju patologiom
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Demokracji LokalnejBluszczowa 42, WłocławekPrawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży o Zaburzonym Rozwoju " Ty i Ja"Nowomiejska 21, Włocławek54 412 10 41 w.20Edukacja, wychowanie
Stowarzyszenie Nowa Grupa KujawskaSłowackiego 1A. Włocławek600 295 845nowa.grupa.kujawska@wp.plPodtrzymywanie tradycji regionalnej i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturalnej. Upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie w zakresie sztuk plastycznych. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych. Diagnozowanie potrzeb i prezentowanie opinii środowisk społecznych i twórczych odnośnie życia artystycznego w regionie wobec różnych instytucji i władz administracyjnych. Integracja twórców sztuk pięknych z regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
Stowarzyszenie Obywateli Projekt WłocławekKrólewiecka 17/28,Włocławek515 712 642www.projektwloclawek.plNaszym celem są działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Promujemy odpowiedzialny biznes i przedsiębiorczość, dialog międzykulturowy oraz zajmujemy się integracją niepełnosprawnych. Aktywizujemy młodych ludzi, pozyskujemy wolontariuszy, prowadzimy edukację historyczną.
Stowarzyszenie Osób NieobojętnychKościelna 8, WłocławekWspieranie działań zmierzających do budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o katolicką naukę społeczną.
Stowarzyszenie Ośrodek Ekologiczno-rekreacyjny „Wójtowskie”Rysia 6 A, Włocławek603 389 617http://wojtowskie.cba.pl/nowa/ / eko.wojtowskie@gmail.comSport, Turystyka, Rekreacja
Stowarzyszenie Polskich Energetyków Odział we WłocławkuPłocka 30/32 lok 28, Włocławek506 515 281wloclawek@spe.org.plRozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualnym OLIGOKomunalna 4, Włocławek668-445-061oligo.wloclawek@gmail.comPomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach DrogowychWronia 1/28, Włocławek54 232 71 46 / 54 232 71 46Wszechstronna pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych;Promocja działań sprzyjających zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „Kujawy” w ŚmiłowicachWysoka 15b, Włocławek54 230 91 15spoiw@tlen.plSprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Ziemi DobrzyńskiejWysoka 15B, Włocławek54 230 91 15spoiow@tlen.plSprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw Ziemi KujawskiejWysoka 15B, Włocławek54 230 91 15 / 54 236 01 13spoiw@tlen.plSprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry WłocławskiejPlac Kopernika 7, Włocławek602 397 664Działania zmierzające do zachowania i ochrony Katedry włocławskiej i należących do niej dzieł sztuki i kultury będących świadectwem wiary, polskości i tradycji narodowej
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 "WESPÓŁ"Gałczyńskiego 9A, Włocławek54 234 96 94wespol20@gmail.comDziałalność charytatywna na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Młodzieży z wadą słuchu „Surdo”Starodębska 26, Włocławek502 168 745502 623 114surolo@onet.plPomoc dzieciom oraz młodzieży z wadą słuchu i ich rodzicom
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji WłocławskiejPl. Mikołaja Kopernika 3, Włocławek54 231 27 16 / 691 371 807Celem stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne oraz wspieranie członków i sympatyków stowarzyszenia oraz wszystkich potrzebujących w ich życiu małżeńskim i rodzinnym
Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło Nr 19Żabia 12a, Włocławek605 523 500http://www.ssp.wloclawek.pl/ / saperzy.wloclawek@onet.plPopularyzowanie i propagowanie spraw obronności kraju zwłaszcza wśród młodzieży i społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie Budowanie Postaw i Świadomości Finansowej " SFIN"Słowackiego 1/60 Włocławekbiuro@sfin.biz.plKreowanie nowoczesnych postaw i obiektywnej świadomości finansowej Polaków. Rozwój świadomego finansowo społeczeństwa i wykształcenie pozytywnych nawyków potrzebnych do rozsądnego zarządzania środkami finansowymi.
Stowarzyszenie Taksówkarzy AvantiWronia 1 ,Włocławek54 231 33 60http://www.taxi-avanti.pl/Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Taksówkarzy Radio Taxi „Delfin”Plac Kolanowszczyzna 16, Włocławek54 232 60 00radiotaxidelfin@vp.plSprawy zawodowe, pracownicze,, branżowe
Stowarzyszenie Taksówkarzy Włocławskich „Wspólnota Przewozów Taksówka”Wieniecka 39, Włocławek,54 236 73 53 / 54 236 53 53Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej we WłocławkuŻabia 12 A Włocławek54 416 62 60zg_suwnn@o2.plIntegrowanie Polaków urodzonych w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945 na ziemiach III Rzeszy w jej granicach sprzed 1939 roku. Udzielanie wszechstronnej pomocy tym osobom.
Stowarzyszenie Właścicieli Garaży StowgarToruńska 85, Włocławek54 236 69 49Ochrona i zabezpieczenie pojazdów samochodowych na terenie będącym we władaniu stowarzyszenia;wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska.
Stowarzyszenie Włocławska Inicjatywa GospodarczaSpółdzielcza 7, Włocławek501-611-770poczta@wigwloclawek.plDziałania w zakresie zbiórki wewnetrznej na rzecz dzieci niepełosprawnych, poprzez działalność informacyjną w mediach
Stowarzyszenie Włocławska Młodzieżowa Orkiestra MilenijnaWiejska 29, Włocławek54 231 19 88Sztuka, muzyka, poznawanie kultury międzynarodowej
Stowarzyszenie Włocławska Orkiestra KameralnaWiejska 29, Włocławek54 231 19 88Rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa
Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet SenioraPlac Wolności 1, Włocławek534 777 869uniwersytetzarzad@wp.plOchrona i promocja zdrowia działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, oświata, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działania na rzecz integracji europejskiej, aktywizacja społeczna seniorów, wolontariat
Stowarzyszenie wsparcia Społecznego „Aditus”Akacjowa 10, Włocławek608 061 556aditus@interia.plPomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans tych osób, przeciwdziałanie patologiom społecznym;Upowszechnianie Turystyki, Kultury Fizycznej, sportu, rekreacji oraz zdrowego stylu życia
Stowarzyszenie Wspomagania Rodzin Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju "POPATRZ NA MNIE"Nowomiejska 21, Włocławek54 234 70 26Wszechstronna pomoc osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom
Stowarzyszenie zwykłe „ Wolny Wybór”Traugutta 22/19, Włocławek665 157 621wolnywybor2016@gmail.comUdzielanie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym;Przeciwdziałanie patologiom społecznym;poprzez działania profilaktyczne
Towarzystwo Elektrowni WodnychPłocka 171, Włocławek58 679 79 51biuro@tew.pl
Towarzystwo Miłośników WłocławkaPlac Wolności 20, Włocławek54 232 28 08Działalność społeczna zmierzająca do rozwoju i popularyzacji miasta Włocławka
Towarzystwo Muzyczne „Big-Band Włocławek”Wojska Polskiego 13, Włocławek601-686-559Rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we WłocławkuŁanowa 19/7, Włocławek697-102-595toz@toz.wloclawek.pl /www.toz.wloclawek.plDziałanie w obronie zwierząt, niesienie im pomocy.
Towarzystwo Pomocy Całkowicie Niewidomym "KRET"Wyspiańskiego 4/10, Włocławek605-591-800tpcnkret@o2.plDziałanie na rzecz środowiska osób całkowicie niewidomych, ich aktywizacja życiowa i zawodowa
Unia Polskich Sieci Detalicznych StowarzyszenieKomunalna 6, Włocławek41 362 01 90Ochrona podstawowych interesów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych członków stowarzyszenia.
Włocławski Ruch EkologicznyBulwary 5C/12, WłocławekEkologia
Związek Żołnierzy Wojska PolskiegoOkrężna 25 A Włocławek603 651 344zzwpwloclawek@tlen.pl / zzwpwloclawek@o2.plIntegrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność. Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych   w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej.
Kujawski Związek Hodowców Gołębi Ras Europejskich,Ptactwa Ozdobnego i drobnego inwentarzaSadowa 11 Włocławek608 030 225jerzy@gastro-bud.plHodowla drobiu ozdobnego
Włocławskie Integracyjne Stowarzyszenie Artystów "Pasja"Warszawska 11/13, Włocławek502 894 777martakoltun@o2.plKultura i sztuka.
Włocławskie Kurkowe Bractwo StrzeleckiePlac Wolności 17, Włocławek691 722 961aleksander19491@wp.plDziałalność oświatowa i kulturalna na rzecz młodzieży w zakresie krzewienia historii, spuścizny narodowej i kultury fizycznej. Pielęgnowanie tradycji narodowych, patriotycznych, historycznych Rzeczypospolitej Polski, zgodnie z hasłem "bóg-honor-ojczyzna".
Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy StomatologówKrólewiecka 1a/2, Włocławek54 231 51 57szkolenia@stomatologia.edu.pl / http://stomatologia.edu.plProwadzenie działalności naukowo - szkoleniowej. Integrowanie środowiska lekarzy stomatologów. Ochrona praw zawodowych.
Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "EUROINTEGRACJA"Chopina 10/12, Włocławek782 500 052j.schwarz@onet.eu / www.eu-wsn.plDziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo
Włocławskie Stowarzyszenie Oświatowe „COGITO”Łęgska 4Włocławek54 232 43 89 / 693 360 999cogito@w3wl.pl / http://www.zscogitowloclawek.szkolnastrona.pl/Edukacja , wychowanie
Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „ Promień”Gałczyńskiego 9, Włocławek54 234 11 43biuropromien@wp.plPrzeciwdziałanie alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu.
Włocławskie Towarzystwo NaukowePlac Wolności 20,Włocławek54 232 28 08http://www.wtn.pl/ / wtn@wtn.plKrzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych, dotyczących Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
Choragiew Kujawsko - Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego / Hufiec WłocławekSzpitalna 33, Włocławek793-147-147wloclawek@zhp.plZapewnianie członkom warunków sprzyjających do rozwoju zawodowego
Włocławskie Stowarzyszenie Osrodka Szkolenia KierowcówToruńska 69/60, Włocławek606 389 353 / 605 532 645
Akademia Rozwoju Tworczości i KreatywnościRozdroże 51, Włocławek503 612 387 / 694 244 019 / 695 079 261stowarzyszenie@artik.org.pl / http:/www.artik.org.pl/index.php/aktualnosci.html
Stowarzyszenie Po prostuNowomiejska 8/16, WłocławekProwadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie prowadzenia , inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno - kultularnych.
Stowarzyszenie Promocji i Wspierania TalentówWiejska 29, Włocławek606 928 868Promowanie i wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów zespołu szkół muzychnych im. Czesława Niemena we Włocławku
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych " Perspektywy"Łanowa 23 A, Włocławek54 232 37 08Edukacja kultularna
Stowarzyszenie "Tęczowy Parasol"Toruńska 95/68, Włocławekteczowyparasol@interia.pl / kontakt@teczowyparasol.com.pl / http://teczowyparasol.com.plPozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie zajęć dla dzieci takich jak : rehabilitacja ruchowa kynoterapia,hipoterapia, terapia inicjatywy sensorycznej, zajęcia logopedyczne,terapia manualna i zajęcia ruchowe na basenie.
Ochotnicza Straż Pożarna - Oddział Ratownictwa Wodnego WłocławekChmielna 24, Włocławek
StowarzyszenieProsument- Klaster Odnawialnych Źródeł EnergiToruńska 148, Włocławek
Stowarzyszenie Teatralne " Teatr Ludzi Upartyych "Wojska Polskiego 13, Włocławek54 231 47 60Teatr
Stowarzyszenie "Trampolina Dla Polski"Ostrowska 8, Włocławek54 233 81 24trampolina.wloclawek@gmail.comDziała na rzecz społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży. Itegracja i wsparcie.
Włocławskie Stowarzyszenie Agroturystyki z siedziba w ZarzeczewieNizinna 9, Zarzeczewo54 237 13 01 / 54 237 18 55zarzacz@wloclawek.mtk.plDziałalnośc na rzezcz mniejszości narodowych i etnicznych
Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Kobiet Pomskich Otwarte Drzwi - Pirade WudaraPtasia 1 D , Włocławek
Włocławskie Towarzystwo Stwardnienia RozsianegoBukowa 35/20, Włocławek600 231 848Działalość na rzecz obywateli ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół działających na gruncie konstytuvj RP.
Kujawskie Stowarzyszenie GospodarczeŁanowa 5 /10, WłocławekLokalny rozwój ekonomiczny , rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Stowarzyszenie Miłośników Jeziora WikaryjskiegoPłocka 139 /3smjwik@gmail.com
Polski Związek Producentów i Dystrybutorów Sortów Mundurowych , Odzierzy Ochronnej i Sprzątów dla LeśnictwaLipowa 6, Włocławek
Stowarzyszenie " Z Nami Łatwiej"Noakowskiego 55/33, Włocławek607 142 257
Stowarzyszenie "Czas Start"Żytnia 53 /102
Stowarzyszenie Mieszkańców Ośiedla - ZawiśleWillowa 8884 321 007osiedlezawisle@wp.plDziała na rzecz lokalnego społeczeństawa poprzez organizowanie różnego rodzaju inicjatyw kultularnych , spotrowych i rekreacyjnych.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych " Dla Naszych Dzieci"Sielska 3, Włocławek
Stowarzyszenie Na Rzecz Readaptacji i Aktywizacji Społecznej " Nowa Droga"Kaliska 100, WłoclawekSzeroko pojęta readaptacja i aktywizacja obywatelska.Pomoc skazanym opuszczającym zakłady karne , ponoszenie świadomości społecznej dotyczącej przeciw działaniom potologi społecznej , zapobieganie przestępczości, wspieranie rozwoju kobiet.
Stowarzyszenie "Klub Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku"Mechaników 3 , Włoclawek
Stowarzyszenie " Medyczny Uniwesytet Trzeciego Wieku we Włocławku"3 Maja 17, Włocławek728 911 463Kształcenie ustawiczne zgodnie z zasadami Life Long Learning( uczenie się przez całe życie )oraz kształtowanie pomyslnego procesu starzenia się z zachowaniem łączności międzypokoleniowej.
Centrum Nauki Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyzszej we WłocławkuPlac Wolności 1/26, Włocławek660 717 370http://www.cnib.pl/Inicjatywy naukowe, edukacyjne, ekonomiczne i społeczne. Wspieranie absolwentów szkół wyzszych w rozwoju osobistym i biznesowym.
BTLOkrzei 89, Włocławekhttp://wwwbtllogistik.pl//stowarzyszeniee-btlWspieranie i propagowanie działalności logistycznej i transportowej.
Włocławskie Stowarzyszenie Edykacyjno - Opiekuńcze " Kolorowy Świat"Brzezinowa 26, Włocławekkolorowyswiatwloclawek@onet.plEdukacja i wychowanie
Stowarzyszenie" Potary Club Włocławek'Okręzna 21, Włocławekwloclawek@rotary.org.pl / http://www.rotary-wloclawek.pl/Wspieranie lokalnej społecznoiści , działanie na rzecz edukacji młodzierzowej , profilaktyka i promocja zdrowia.
Stowarzyszenie Mistrzowie TaktykiŁanowa 4/ 105, Włocławek
Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie " Wiślak" - WłocławekŚw, Antoniego 34/ 1, WłocławekProfilaktyka Uzależnień .
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca " Kujawy"Celulozowa 25/16, WłocławekKultura ,sztuka , tradycja i taniec.
Włocławski Instytut Spraw PublicznychJaworowa 54, Włocławekmaciekgawrysiak@wp.pl
Stowarzyszenie Mieszkanców Michelin - MielęcinMetalowa 23/32, WłocławekRozwój lokalny.
Stowarzyszenie Promujące Edukację I Rozwój " Perspektywa"3 Maja 17, Włocławek668 075 543perspektywa@pwsz.wloclawek.plInicjowanie i organizowanie działan na rzecz rozwoju, edukacji oraz wychowywania dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z GetsamaniStrzelecka 7, Włoclawek54 235 59 90 / 518 014 718pocieszyciele@gmail.com / http://www.posieszyciele.pl/
Stowarzyszenie Dyskusyjny Klub ÓsemkaŁanowa 7, Włocławekhttp://dkfosemka.pl/dkf8@dkfosemka.plWybór i prezentacja filmów zarówno fabularnych jak i dokumentalnych ambitnych , edukacyjnych, Nagradzanych na festiwalach i przeglądach.
Stowarzyszeni8e Kulturalno-Artystyczne " Korzenie "Wiejska 11/18, WłoclawekPobudzanie wartości kultury tradycyjnej we wszystkich jej przejawach oraz ułatwianie jej odbioru przez młode pokolenia poprzez jej unowocześnianie .
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd OddziałuPiekarska 6, Włocławek
Naczelna Organizacja Techniczna Włocławka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo TechnicznychPlac Wolności1, Włocławek54 232 36 55Wspomidanie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział OkręgowyKaliska 1, Włocławek54 411 99 86biuro@tpd.wloclawek.pl / http://tpd.wloclawek.plOrganizowanie warsztatów terapi zajęciowej ,półkoloni i koloni ,środowiskowe ogniska wychowawcze.
Polski Związek NiewidomycH Warsztaty Terapi ZajęciowejŁazienna 6, Włocławek54 232 34 10wtz.wloclawek@op.plZapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących .
Oddzial Okregowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we WłocławkuOkrzei 74 A, Włocławek54 232 76 61
Katolickie Stowarzyszenie " Civitas Christiana" Oddział we Włocławku 3 Maja 25/2 Włacławek783 981 822kkluzik@civitaschristiana.plWspółkształtowanie rzeczywistości polskiej i przygotowywanie katolikówświeckich do służby Kościołowi i Narodowi.
Stowarzyszenie Inżynierów Techników Przemysłu Chemicznego Oddział we WłocławkuPlac Wolności 1, Włocławekapmanteckip@op.pl / www.sitpchem.cba.plPropagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego.
Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy PolskichWarszawska 11/13, Włocławek54231 55 50mbpinstruktor@wp.pl / http://wwwsbd.plDziałalnośc na rzecz rozwoju bibliotekarstwa , budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza.
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Wlocławekkapitulna 88, Włoclawek54234 16 45 / 603 768 055bogdan.wdowiak1@neostrada.pl / http://pzhgp.wloclawek.pl/ow/Racjonalny rozwój gołębi pocztowych , rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu gołębi.
Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział WłocławskiWieniecka 49, Włocłaqwekhttps://ptp.edu.pl/Upowszechnianie wiedzy z dziedziny medycyny wieku rozwojowego, współudział w tworzeniu polityki zdrowotnej wobec populacji wieku rozwojowego w celu zapewniania prawidłowego rozwoju i stanu zdrowia dziecka .
Towarzystwo Internistów Polskich Oddział WłocławskiWieniecka 49 ( Szpital III Oddział), Włocławek54 412 93 65tip.org.plWspieranie rozwoju medycyny wewnetrznej , promowanie wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych .
Stowarzyszene Twórców Ludowych Oddział WłocławskiBulwary 6 (Muzeum Etnograficzne), Włocławek54 235 30 01ednografia@muzeum.wloclawek.pl / http://zgstl.pl/Twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki ,folkloru i literatury ludowej.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział RejonowySzpitalna 6 , Włocławek54 416 53 07psdwloclawek@onet.pl / http://diabetyk.org.plDziałania na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę.
Związek Kompatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów PolitycznychPiekarska 6, Włocławek54 232 33 79http://wloclawek.wku.wpmil.pl/pl9787.htmlWlielośrodowiskowy charakter zrzeszający obywateli polskich, którzy walczyli o wolnośc, suwerenność i niepodległośc .
Związek Sibiraków Oddział we WłocławkuPiekarska 6, Włocławek#ARG!http://www.siybiracyzg.pl/
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział we WłocławkuBarska 81, Włocławek
Terenowy Komitet Ochrony Praw DzieckaPiekarska 6, Włocławek54 411 62 00 wew. 313Działanie na rzecz ochrony praw dzieci bitych, krzywdzonych i maltretowanych.
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział we WłocławkuStarodębska 26, Włocławek54 232 64 52wloclawek@zkwp.pl / http://www.zkwpwloclawek.pl/Organizuje wystawy i pokaz psów rasowych .
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy we WłocławkuMiedziana 2 /4,k Włocławekskwp-wloclawek@wp.plOchrona praw , godności , i interesów członków .
Oddział Kujawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno - KrajoznawczegoSłowackiego 1 A , Włocławek54 232 33 54http://www.wloclawek.pttk.pl/Organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej , rajdy piesze , rowerowe , spływy kajakowe, konkursy krajoznawcze i turystyczne.
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział we WłocławkuPlac Wolności 1606 798 522 / 54 231 10 48rzeczoznawcajerzy@wp.plWyrażanie dążen i osiągnięć środowiska rzeczoznawców oraz występowania na rzecz jego potrzeb wobec władzy państwowych , samorządowych , gospodarczych i społecznych.
Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa KardiologicznegoWieniecka 49, Włocławek54 416 53 26cardio69@vp.pl / http://www.ptkardio.pl/
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy we WłocławkuKilińskiego 16, Włoclawekptozwloclawek@o2.plDziałania na rzecz popularyzacji wiedzy o zdrowiu i poprawy umiejętności jego zachowania , inspirowania dzaiałalności badawczej i wdrażania jej wyników.
Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Oddział we WłocławkuZielony Rynek 11/13 , Włocławek54 412 44 09
Oddział Wojewódzki we Włocławku Stowarzyszenia Osób Represjowanych w Stanie WojennymBrzeska 6, Włocławek54 235 23 08Organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwaosób , które dotknięte zostały w stanie wojennym represjami, w życiu społecznym , politycznym i gospodarczym .
Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dyslekcji Oddzial Terenowy NR. 31Ogniowa 8/10, Włocławek54 411 33 38ptd.wloclawek@interia.pl https://wwwpdt.edu.pl/index.htmlWyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedów, psychologów zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzierzy.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Kolunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział we WłoclawkuPlac Wolności 154 232 62 50Nauka I technika
Stowarzyszenie Związek Byłych Pracowników Państwowych Gospodarst Rolnych Oddział Kujawsko - PomorskiKościuszki 12, Włocławek
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy we WłocławkuBracka 3 /12 , Włocławekhttp://www.chsd.plDocieranie z wszelkiego rodzaju pomoca do osób będoących w potrzebie.
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddziała Gnieździński - Koło WłocławekWillowa 43 A, Włocławek600 231 848
Stowarzyszenei Zwykłe "Stop bezprawiu urzędniczemu " we Włocławku Zagajnikowa 6, Włocławek604 066 962Walka z bezprawnym działaniem organów publicznych i bezprawnym działaniem reprezentantów tychże organów w osobach funkcjonarjuszy publicznych.
Stowarzyszenie Motocyklistów TWO WHEELSOstrowska 38/49, Włocławek517 193 790.Propagowanie i promowanie wiedzy na temat motocykli oraz szeroko pojetej turystyki motocyklowej
Stowarzyszenie Dziennikarzy WłocławskichBroniewskiego 3/5, Włocławek606 483 044Omawianie aktualnych problemów z jakimi spotykaja się dziennikarze lokalni i sposoby ich rozwiązywania.
Włocławsk Grupa MotocyklowaPiękna A, WłocławekJacek: 792 817 845 Marcin: 692 119 701wgmwloclawek@gmail.comPromowanie ruchu motocyklowego, propagowanie sportów motocyklowych propagowanie szeroko pojętej turystyki motocyklowej.
Teraz My"Kaszubska 3/27, Włocławek691 354 915terazmy.wloc@gmail,comAktywizacja społeczna mieszkańców Włocławka, wyrażających wole pracy na rzecz innych.
ChodzikNoakowskiego 57/56607 586 748Podtrzymywanie tradycji regionalnej i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturalnej.
Enduro Rally Team PolandGałczyńskiego17/43, Włocławek570 106 000twojpokotrener@gmail.comUpowrzechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności w zakresie sportu motocyklowego i rekreacji , organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju współzawodnictwa sportowego popularnego i wyczynowego
Cooltura na czytaniePromienna 1B, Włoclawek668 339 279Animowanie lokalnej społeczności i wspieranie księgarzy w organizacji wydarzeń np. spotkania autorskie, koncerty, turnieje gry na konsoli dla dzieci i młodzierzy, Noc z Harrym Poterem.
"Popołudniowa herbatka "Promienna 1B, Włoclawekkontakt@popoludniowaherbatka.plPomoc w rozwijaniu zainteresowań członków ,promowanie zaiteresowań związanych z kulturą azatycka ,astronomią, fantastyką, grami wideo, planszowymi i figurowymi
Kujawskie Stowarzyszenie "Seniorzy Razem"Kaliska 90/ 79, Włocławek694 272 554Prowadzenie szero pojętej działalności na rzezcz rozwoju życia kultularnego, edukacji , turystyki i wypoczynku seniorów.
Stowarzyszenie Włocławski Klub KoszykarekOlszowa 7/55, Włocławekwww.wloclawskiklubkoszykarek.wordpress.com wloclawskiklubkoszykarek@gmail.comInicjatywa Pan z Włocławka, które łączy koszykówka , chęc spędzania czasu razem i wyrwania się od domowych obowiązków.
Włocławskie Stowarzyszenie Osób z Zespołem TurneraMatebudy 13, Włocławek505 146 515Tworzenie osobom z zespołem Turnera warunków harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego, chroniącego przed niepełnosprawnościa i wykluczeniem społecznym i dajacego im szanse , jakości życia nie rózniącego się istotnie od osiągalnej przez ludzi zdrowych.
Stowarzyszenie Kultury Muzycznej " Moje Nuty"Sosnowa 9, Włocławek602 625 722mojenuty@outlook.comOrganizacja koncertów i wydarzeń kulturalnych, ogólnie pojęte wsparcie muzyków i osób tworzących oraz zrzeszenia fanów i sympatyków muzyki. Swoimi działaniami obejmuje głównie tereny Pomorza i Kujaw oraz Ziemi Dobrzyńskiej.
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych KontaktowychLunewil 7/8, WłocławekOchrona praw i repezentowanie interesów pielęgniarek i połoznych pracujących na umowy cywilnoprawne w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Bezpartyjny WłocławekŚw. Antoniego 20 /1 , WłocławekPromowanie idei samorządności i bezpartyjności , udział w życiu publicznym miasta.
Stowarzyszenie Firm SpecjalistycznychGrodzka 44, WłocławekPoprawa wizerunku branżyspecjalistycznej w Polsce, edukacja społeczeństwa , walka z nieuczciwą konkurencją, wymiana doświadczeń między firmami.
Serce Nordica WłocławekHoża 1/119, WłocławekProwadzenie szeroko pojętej działalności na rzezc rozwoju życia kultularnego , edukacyjnego , turystyki i wypoczynku mieszkańców Włocławka w tym również młodzieży, seniorow i osób niepełnosprawnych .
Społeczny Zarząd ParkinguPromienna 7/9, WłocławekProwadzenie parkingu w inieniu właścicieli miejsc parkingowych.
"Gun Club Wlc"Polskiej Organizacji Wojskowej 41/1, Włocławek508 325 677gunclub.wlc@gmail.comPopularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie oraz doskonalenie poziomu sportu strzeleckiego jako dyscypliny o charakterze wypoczynkowo rekreacyjnym, stowarzyszenie osób zajmujących się kolekcjonowaniem militariów oraz zaangazowanych w tworzenie rekonstrukcji historycznych .
Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki KONTRA WłocławekTraugutta 22, WłocławekPromowanie Aktywności ruchowej i sportu w szczególności koszykówki wśród kobiet, prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzine rekreacji i rehabilitacji ruchowej ,integracja środowiska koszykarskiego ,aktywizaja byłych zawodników i sympatyków koszykówki ,ochrona zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia.