Doradztwo

W Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu do Państwa dyspozycji jest Konsultant ds. tworzenia projektów i pozyskiwania funduszy ze źródeł poza samorządowych, w tym PL, UE, EOG, z którym m.in.  można  omówić swoje pomysły na projekty.

Anna Jóźwiak od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych” w tym między innymi: EFS, POKL, IW Equal, EFRR, EOG, Kultura, Edukacja i inne. Specjalizuje się w projektach z zakresu rynku pracy, kultury, ekologii, badań socjologicznych.

Doradza w zakresie:

 • Doradztwo w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne).
 • Porady w zakresie aplikowania i rozliczania środków z dotacji.
 • Konsultacje założeń projektowych ( cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet).
 • Pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych.
 • Pomoc w przygotowaniu projektów – wymogi formalne i merytoryczne.
 • Sprawozdawczość projektowa.
 • Tworzenie i prowadzenie projektów partnerskich.

O aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych, a także wskazówki dotyczące finansowania pomysłów przeczytać można m.in. na stronie:
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/


We Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu prowadzone  jest również  doradztwo prawne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

Justyna Rykowska będąca członkiem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO, w którym działa na rzecz rodzin z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Stowarzyszenie zostało m.in. wyróżnione Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rodzynki z Pozarządówek”, a Justyna zostala wyróżniona Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego “Stalowym Anioem”.

Posiada ona wiedzę i doświadczenie, a także merytoryczne podstawy (jest prawnikiem z wykształcenia i społecznikiem z powołania i potrzeby serca), wiedze zdobywa też na licznych szkoleniach i kursach z zarządzania NGO oraz tworzenia i realizacji projektów unijnych. Posiada doświadczenie praktyczne w realizacji projektów społecznych, w tym finansowanych z EFS. Jest członkiem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku V kadencji.

Doradztwo obejmuje:

 • wsparcie na starcie – zakładanie organizacji pozarządowej,
 • pomoc w wyborze formy prawnej organizacji,
 • wyjaśnienie zasad rejestracji,
 • analiza statutu zakładanego podmiotu i dokumentów potrzebnych przy rejestracji,

Wsparcie dla działających organizacji pozarządowych:

 • prawo stowarzyszeń i fundacji,
 • pomoc w przeprowadzeniu zmiany statutu organizacji,
 • pomoc w przeprowadzeniu zmiany w składzie organów organizacji,
 • pomoc w konstruowaniu dokumentacji formalno-prawnej organizacji (protokoły, uchwały, regulaminy, pełnomocnictwa, sprawozdania merytoryczne itp.),
 • przeciwdziałanie “praniu” pieniędzy,
 • ochrona danych osobowych w organizacji,
 • procedury administracyjne,
 • postępowanie rejestrowe (KRS) – pomoc w przygotowaniu dokumentów,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • odpowiedzialność karna i cywilnoprawna organizacji,
  i członków organów statutowych,
 • działalność pożytku publicznego i uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego,
 • pomoc w rozpoczęciu prowadzenia przez organizację pozarządową działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji organizacji pozarządowej,
 • współpraca z administracją publiczną (prawo lokalne),
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych,
  z zamówieniami dokonywanymi w projektach unijnych (zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz efektywnego i racjonalnego ponoszenia wydatków – rozeznanie rynku).

Doradztwo księgowe

Twoja organizacja zmaga się z problemami księgowo-prawnymi?

Zastanawiasz się, czy organizacja pozarządowa musi prowadzić pełną księgowość?

Kiedy sprzedaż usług jest działalnością odpłatną, a kiedy gospodarczą?

Jakie terminy i dokumenty obowiązują organizacje przed Urzędem Skarbowym?

Na te oraz inne Twoje pytania odpowie księgowa podczas bezpłatnych indywidualnych konsultacji.

W Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w jasny i przystępny sposób – bez żadnych opłat – rozwiejemy Twoje wątpliwości.


ZAKRES KONSULTACJI TO M.IN.:

 • zasady rachunkowości dla jednostek nieprowadzących i prowadzących działalność gospodarczą
 • plan kont i polityki rachunkowości w organizacji
 • zwolnienia podatkowe organizacji NGO w podatkach dochodowych
 • koszty działalności organizacji pozarządowej (koszty statutowe, koszty administracyjne)
 • źródła finansowania w NGO – przychody dla organizacji
 • obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych, w tym: bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, CIT-8, CIT8O
 • odpłatna działalność statutowa a działalność gospodarcza
 • zamknięcie roku w organizacji pozarządowej – ważne terminy w księgowości i podatkach – inne dostosowane do potrzeb klienta.

Ze względów organizacyjnych, podmioty chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową: cop.wloclawek@gmail.com bądź telefoniczną: 54 416 62 60.

Uczestnictwo w konsultacjach jest bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.