Doradztwo

W każdy czwartek od 16:00-18:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu do Państwa dyspozycji jest Konsultant ds. tworzenia projektów i pozyskiwania funduszy ze źródeł poza samorządowych, w tym PL, UE, EOG, z którym m.in. będzie można  omówić swoje pomysły na projekty

Anna Jóźwiak od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych” w tym między innymi: EFS, POKL, IW Equal, EFRR, EOG, Kultura, Edukacja i inne. Specjalizuje się w projektach z zakresu rynku pracy, kultu ry, ekologii, badań socjologicznych.

Doradzać będzie w zakresie:

 • Doradztwo w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne).
 • Porady w zakresie aplikowania i rozliczania środków z dotacji.
 • Konsultacje założeń projektowych ( cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet).
 • Pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych.
 • Pomoc w przygotowaniu projektów – wymogi formalne i merytoryczne.
 • Sprawozdawczość projektowa.
 • Tworzenie i prowadzenie projektów partnerskich.

O aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych, a także wskazówki dotyczące finansowania Waszych pomysłów przeczytać można na stronie:
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/


We Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu prowadzone  jest również  doradztwo prawne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w każdą środę w godzinach 16:00-18:00:

Porad udziela Pani Katarzyna Młodecka- z wykształcenia prawnik, ukończyła studia podyplomowe z zamówień publicznych, wiedze zdobywała na licznych szkoleniach i kursach z zarządzania NGO oraz tworzenia i realizacji projektów unijnych. Przez kilka lat była doradcą prawnym i trenerem w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Posiada doświadczenie praktyczne w realizacji projektów społecznych, w tym finansowanych z EFS. Członek Miejskiej Rady Działalaności Pożytku Publicznego we Włocławku II i III kadencji.

Doradztwo obejmuje:

 • wsparcie na starcie – zakładanie organizacji pozarządowej,
 • pomoc w wyborze formy prawnej organizacji,
 • wyjaśnienie zasad rejestracji,
 • analiza statutu zakładanego podmiotu i dokumentów potrzebnych przy rejestracji,

Wsparcie dla działających organizacji pozarządowych:

 • prawo stowarzyszeń i fundacji,
 • pomoc w przeprowadzeniu zmiany statutu organizacji,
 • pomoc w przeprowadzeniu zmiany w składzie organów organizacji,
 • pomoc w konstruowaniu dokumentacji formalno-prawnej organizacji (protokoły, uchwały, regulaminy, pełnomocnictwa, sprawozdania merytoryczne itp.),
 • przeciwdziałanie “praniu” pieniędzy,
 • ochrona danych osobowych w organizacji,
 • procedury administracyjne,
 • postępowanie rejestrowe (KRS) – pomoc w przygotowaniu dokumentów,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • odpowiedzialność karna i cywilnoprawna organizacji,
  i członków organów statutowych,
 • działalność pożytku publicznego i uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego,
 • pomoc w rozpoczęciu prowadzenia przez organizację pozarządową działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji organizacji pozarządowej,
 • współpraca z administracją publiczną (prawo lokalne),
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych,
  z zamówieniami dokonywanymi w projektach unijnych (zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz efektywnego i racjonalnego ponoszenia wydatków – rozeznanie rynku).

Dodatkowo organizacje lub grupy inicjatywne chcące skorzystać z doradztwa w innym niż powyżej zakresie lub terminie powinny skontaktować się z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 54 416 62 60 oraz drogą elektroniczną na adres: cop.wloclawek@gmail.com.