Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego – IV kadencja

14 listopada 2017 roku Prezydent Miasta Włocławek Zarządzeniem nr 287/2017 powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku. W skład rady wchodzą przedstawiciele włocławskich organizacji pozarządowych (9 osób), trzech przedstawicieli Rady Miasta Włocławek oraz trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Włocławek. Łącznie 15 osób. Włocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez Prezydenta Miasta Włocławek. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Tryb powoływania członków, organizacji oraz tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku określa Uchwała nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Do zadań Rady wynikających z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w szczególności należy:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczącego sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organizacjami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych
Adres korespondencyjny MRDPP we Włocławku
za pośrednictwem
Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
ul. Żabia 12a
87-800 Włocławek
Dokumenty