Sprawozdanie z działalności MRDPP III kadencji w latach 2015 – 2017

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji we Włocławku rozpoczęła oficjalnie swoją działalność w dniu 23.10.2015r. Wtedy to odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie. Dokonano wręczenia aktów powołania oraz wybrano: Katarzynę Młodecką na przewodniczącego Rady, Annę Szafrańską na zastępcę przewodniczącego oraz Wojciecha Prokopowicza na jej sekretarza.

Drugie posiedzenie Rady odbyło się w dniu 3.11.2017r. W jego trakcie przyjęto Kodeks Etyczny członków MRDPP. W wyniku długiej dyskusji nad Regulaminem Rady postanowiono głosowanie nad przyjęciem tego dokumentu odłożyć na kolejne posiedzenie.

Trzecie spotkanie odbyło się w dniu 17.11.2015r. Jego głównym punktem było zaopiniowanie projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Miasto Włocławek z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. Dokument ten zaopiniowano pozytywnie (uchwała nr 5/2015). Długa dyskusja spowodowała iż pozostałe punkty porządku przeniesiono na kolejne posiedzenie.

Czwarte posiedzenie Rady miało miejsce 24.11.2015r. Zebrani dyskutowali, lecz niestety nie głosowali nad Regulaminem Rady. Tematem była również, zgłoszona przez p. Sylwię Wojciechowską – dyrektora COPiW propozycja organizacji Forum.

W konsekwencji podjętych decyzji w dniu 15.12.2015r. w Browarze „B’ odbyło się miejskie Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowane wspólnie przez WCOPiW oraz MRDPP.

Na początku grudnia 2015r. Rada otrzymała, celem zaopiniowania, projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Z uwagi na 14-dniowy termin wydania opinii przewodnicząca postanowiła poddać ten dokument pod głosowanie w tzw. trybie obiegowym. W jego wyniku (4 os. – przeciw zaopiniowaniu, 1 za zaopiniowaniem na posiedzeniu Rady i 3 os. za wydaniem opinii) Rada postanowiła wstrzymać się z wydaniem opinii na temat tego dokumentu.

Z dniem 17.02.2016r. rezygnację z funkcji sekretarza Rady składa p. Wojciech Prokopowicz.

Piąte posiedzenie MRDPP odbyło się w dniu 17.02.2016r. W jego trakcie wydano pozytywną opinię (opinia nr 1/2016) o projekcie uchwały w sprawie Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w mieście Włocławek na rok 2016. Wyboru nowego sekretarza postanowiono dokonać na kolejnym posiedzeniu.

Szóste posiedzenie Rady miało miejsce w dniu 23.03.2016r. Przedmiotem obrad było m.in. wytypowanie członków Rady do prac Komisji Konkursowych otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury Fizycznej. Z braku chętnych nie dokonano wyboru sekretarza Rady.

Siódme posiedzenie Rady odbyło się w dniu 30.05.2016r. Omawiano na nim Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Włocławek na lata 2016-2020 oraz wydano opinię (Opinia nr 2/2016), przyjęto też rezygnację p. Katarzyny Młodeckiej z funkcji przewodniczącej Rady, ustalając iż wybór nowego przewodniczącego oraz sekretarza Rady zostanie dokonany na kolejnym posiedzeniu. Rada ustaliła też iż do czasu wyboru nowego przewodniczącego Radę w Zespole ds. opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Włocławek na lata 2016-2020 reprezentować będzie p. Jerzy Chudzyński.

Ósme posiedzenie zaplanowane na dzień 25.07.2016r. nie odbyło się ono ze względu na brak kworum, stad też Rada nie mogą wydać opinii w sprawie Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu o Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2016-2020.

W trybie tzw. obiegowym zastępca przewodniczącego Rady A. Szafrańska w dniu 17.08.20216r. poddała ten dokument ponownie pod głosowanie (patrz notatka w dokumentacji Rady). W efekcie wydano opinię pozytywną.

Dziewiąte posiedzenie odbyło się w dniu 16.08.2016r. Jednym z ważniejszych punktów było wydanie opinii w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ”Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie miasto Włocławek na lata 2016-2018”. Rada pozytywnie zaopiniowała ten dokument (Opinia nr 4/2016). Posiedzenie protokołował p. Dominik Cieślikiewicz.

Dziesiąte siedzenie Rady odbyło się w dniu 5.09.2016r. Podczas posiedzenia zebrani zatwierdzili Regulamin MRDPP Dokonano wyboru przewodniczącego, (uchwała nr 4/2016)., zaś na funkcję sekretarza p. Dominika Cieślikiewicza. Rada wystąpiła z pismem o wprowadzenie preferencyjnych stawek dla NGO za rozwieszanie plakatów na słupach OSiR.

Jedenaste posiedzenie miało miejsce w dniu 17.10.2016r. Zebrani omówili projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla miasta Włocławek na lata 2016 – 2020” i wydali pozytywną opinię ( Opinia nr 5/2016). Zapoznali się też realizacją zgłoszonych na wrześniowym posiedzeniu wniosków.

Dwunaste posiedzenie odbyło się w dniu 17.11.2016r. W jego trakcie omówiono budżet Gminy Miasto Włocławek w kontekście złożonego przez MRDPP Wniosku budżetowego oraz wydano pozytywną opinię (Opinia nr 6/2016) w sprawie „Programu Współpracy Gminy Miasto Włocławek z ngo na rok 2017”.

Trzynaste posiedzenia Rady miało miejsce w dniu 14.12.2016r. Gościem Zaproszonym był Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów. Wytypowano również przedstawicieli NGO do Komisji Konkursowych z zakresu kultury fizycznej, zdrowia publicznego i upowszechniania kultury. Ponadto Rada opowiedziała się za odwołaniem ze swojego składu 2 członków (patrz Uchwała nr 3/2016) z uwagi na brak jakichkolwiek oznak działalności a przede wszystkim permanentne nieuczestniczenie w posiedzeniach Rady. Wniosek o ich odwołanie wystosowano do Prezydenta Włocławka w dniu 19.12.2017r.

Czternaste posiedzenie odbyło się w dniu 25.01.2017r. W jego trakcie zapoznano się z celami i zadaniami LGD, rozpatrywano możliwości i zakres finansowania Rady ze środków COPiW, omówiono też projekt planu pracy Rady na 2017r.

W dniu 13.02.2017r. Rada wydała w tzw. trybie obiegowym pozytywną Opinię na temat projektu Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w M. Włocławku na rok 2017” (Opinia nr 1/2017)

Piętnaste posiedzenie Rady odbyło się w dniu 1.03.2017r. Członkowie Rady zapoznali się m.in. z celami i zadaniami włocławskiego ZAZ-u oraz odpowiedzią Prezydenta Miasta na wysłany przez Radę w dniu 19 grudnia u.br. wniosek.

Szesnaste posiedzenie Rady miało miejsce w dniu 26.04.2017r. Omówiono m.in. projekt zmian w uchwale Rady Miasta dostosowującej ten dokument do Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie oraz Program Opieki nad Zwierzętami. Rezygnację z funkcji sekretarza oraz członkostwa w Radzie złożył p. Dominiki Cieślikiewicz. Przewodniczący Rady zaproponował wyjazdowe posiedzenie i spotkanie z MRDPP w Sochaczewie.

W dniu 19.05.2017r. członkowie Rady w liczbie 7 os. udali się na zaplanowane posiedzenie do Sochaczewa. W związku z brakiem kworum posiedzenie przekształciło się w wizytę studyjną. W jej trakcie doszło do spotkania w siedzibie UM Sochaczew w tzw. Kramnicach Miejskich z członkami tamtejszej Rady, przedstawicielami działających w Sochczewie NGO oraz zapoznano się z atrakcjami turystycznymi tej miejscowości takimi jak: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej oraz Bitwy nad Bzurą, czy Muzeum Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej (więcej – patrz notatka z wizyty).

Siedemnaste posiedzenie odbyło się w dniu 23.05.2017r. w jego trakcie omówiono zrealizowaną w dniu 19 maja wizytę w Sochaczewie.

Osiemnaste posiedzenie miało miejsce w dniu 14.06.2017r. W posiedzeniu tym uczestniczyli (powołani zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 30.05.2017r.), trzej nowi członkowie Rady;. Wydano też opinię pozytywną (Opinia nr2/2017) dotyczącą projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej WCOPiW przy ul. Żabiej12a

W związku z notorycznym brakiem kworum w okresie urlopowym (lipiec-sierpień) nie planowano posiedzeń Rady. W tzw. trybie obiegowym wydano natomiast pozytywną Opinię nr 3/2017 na temat projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania i działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku koncentrując się w uzasadnieniu na zgodności tego dokumentu z nowelizacją Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie oraz w kontekście kolejnej tym razem 3-letniej IV kadencji Rady.

Dziewiętnaste posiedzenie Rady odbyło się w dniu 6.09.2017r. Omawiano na nim Uchwałę Rady Miasta dot. MRDPP a także konieczność organizacji miejskiego Forum NGO. Ostatnie posiedzenie tej kadencji Rady ustalono na dzień 4.10.2017r.

Informacje o opracowaniu
Oprac. Jerzy Chudzyński
Włocławek, dnia 3.10.2017r.