Konsultacje z NGO

Uchwała Nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XII/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Do pobrania: