Tryb pozakonkursowy

Tryb pozakonkursowy (uproszczony)

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Aktualne oferty w trybie pozakonkursowym

BIP Urzędu Miasta Włocławek

Formularze do pobrania

Wzór oferty składanej w trybie pozakonkursowym oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sporawo zdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570).

Do pobrania: