Polityka prywatności

 1. [Administrator danych]
 2. Administratorem wszystkich Twoich danych osobowych podawanych przy rejestracji i w trakcie korzystania z Serwisu Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu jest Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu z siedzibą we Włocławku (biuro: ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek, e mail: ngo@cop.wloclawek.pl ) operator internetowej platformy ogłoszeniowej dostępnej pod adresem www.cop.wloclawek.pl (dalej Portal, Serwis, Centrum).

 3. [Dane kontaktowe]
 4. Aby się z nami skontaktować napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych:
  Marta Mroczkowska, e-mail: iod@cop.wloclawek.pl
  lub też skorzystaj z poczty tradycyjnej: Inspektor Ochrony Danych – Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, biuro: ul. Żabia 12 a, 87-800 Włocławek.

 5. [Cel, źródła i podstawa prawna przetwarzania danych]
 6. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy i otrzymujemy podczas rejestracji w Serwisie, a także później, np. w czasie zamieszczania Twojego Ogłoszenia, subskrypcji newslettera lub też ewentualnymi transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem Centrum  (np. reklamy).

  Przepisy prawa zobowiązują nas do przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika także z innych przepisów prawa, w tym art. 6 ust. 1 a-f ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych (RODO) oraz przepisów szczególnych.

  Przetwarzamy Twoje dane, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług w ramach naszego Serwisu, w tym do:

  • świadczenia usług drogą elektroniczną i pełnego korzystania z Centrum, kontaktu pomiędzy Użytkownikami, zamieszczania czy odnajdywania Ogłoszeń;
  • zarządzania, zakładania, rejestracji, obsługi i korzystania z Twojego konta lub kont, ewentualnych transakcji, awarii i trudności technicznych;
  • dokonywania ewentualnych transakcji i płatności za towary lub usługi;
  • realizacji umów zawartych w związku z działaniem Serwisu, w tym umów z innymi Użytkownikami Serwisu;
  • obsługi zgłoszeń i zapytań, które kierujesz do Serwisu (np. poprzez e-maila lub formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Tobą, także w celach związanych ze świadczeniem usług.

  Ponadto pragniemy Cię poinformować, że nie stosujemy profilowania, nie dopasowujemy reklam. Nie śledzimy i nie zarządzamy Twoją aktywności w Serwisie w powyższym celu.

  Przetwarzamy także Twoje dane w poniższych celach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Centrum, którym jest m.in.:

  • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Serwisu lub usług bądź towarów osób trzecich;
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, za Twoją zgodą – także przez e-mail oraz telefon;
  • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych Ci drogą elektroniczną usług oraz bezpieczeństwa ruchu, w tym egzekwowanie przestrzegania naszych zasad wewnętrznych, przeciwdziałania wyłudzeniom, oszustwom, nadużyciom;
  • prowadzenia analiz i badań Serwisu i Centrum, w tym pod kątem ich funkcjonalności i poprawy ich działań;
  • obsługi Twoich zapytań, próśb i wniosków przekazywanych nam drogą elektroniczną w sytuacji, kiedy nie dotyczą one wprost wykonywania umowy
  • organizacja konkursów, akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych, w których możesz wziąć udział po wyrażeniu Twojej zgody;
  • prowadzenie ewentualnych analiz statystycznych
  • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych, oraz wywiązanie się z zasady rozliczalności (wykonania przez nas obowiązków prawnych w zakresie danych osobowych).

  Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane, także w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, przechowywania danych ze stron www i ewentualnych aplikacji mobilnych;
 7. [Wycofanie zgody na przetwarzania danych]
 8. Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane dopóki nie wycofasz zgody.

 9. [Czas przechowywania danych osobowych]
 10. Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą na świadczenie usług w ramach Serwisu. Dane te przechowujemy także po jej zakończeniu w celu:

  • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z wykonaniem umowy;
  • zapobiegania oszustwom, nadużyciom i innym naruszeniom prawa;
  • statystycznych i archiwizacyjnych
  • maksymalnie przez okres do 10 lat od dnia zakończenia umowy

  Ponadto pragniemy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia Twojego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

  W przypadku organizacji akcji promocyjnych, konkursów, programów lojalnościowych, w których możesz wziąć dobrowolny udział, Twoje dane będą przetwarzane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród.

  W celu spełnienia przez nas zasady rozliczalności wynikającej z przepisów prawa, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres, w którym Centrum zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy administracyjne i inne organy publiczne.

 11. [Dobrowolność podania danych osobowych]
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jakkolwiek, aby móc świadczyć usługi na Twoją rzecz w ramach Serwisu i wykonać umowę wymagamy podania danych takich jak: adres e-mail, hasło, login (nazwę użytkownika). Jeśli nie podasz nam tych danych, to nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i ostatecznie nie będziesz mógł korzystać z Serwisu. Jeśli tak stanowią lub będą stanowić przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych.

 13. [Twoje uprawnienia w zakresie danych osobowych]
 14. Przestrzegamy obowiązującego prawa i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Pamiętaj, że masz prawo dostępu, sprostowania, usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

  Ze Swoich uprawnień opisanych powyżej możesz skorzystać, gdy dotyczą:

  • sprostowania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • usunięcia danych: gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający sprawdzenie prawidłowości tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

  Twoje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych możesz wnieść, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane na tego celu.
 15. [Udostępnianie danych osobowych]
 16. Obecnie nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobowych. W przypadku wprowadzenia do Serwisu możliwości dokonywania transakcji, Twoje dane będą udostępniane stronom transakcji, które zawrzesz na Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz podmiotom wspierającym Serwis w świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. zapewniającym usługi płatnicze. W razie potrzeby będziemy udostępniać dane podmiotom wspierającym Serwis na innych polach eksploatacji tj. zapewniającym usługi konsultingowe, audytowe, wspomagające obsługę naszych Użytkowników, wspierających promocję ofert, twórców kampanii foundraisingowych. Możemy także przekazać dane osobowe organom ścigania, organom publicznym przeciwdziałającym oszustwom i nadużyciom prawa.

 17.  [Przekazywanie danych do państw trzecich]
 18. Nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych nikomu, a w szczególności przekazywania ich podmiotom z państw trzecich. Jakkolwiek w ramach naszego Serwisu stosujemy różnego rodzaju wtyczki i programy informatyczne, jak np. Google reCAPTCHA, a zatem może się zdarzyć, że Twoje będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 19. [Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie]
 20. Pragniemy zaznaczyć, że Twoje dane będę przetwarzane ręcznie, jak i automatycznie, jednakże nie będzie to wywoływać dla Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

  W naszym Serwisie nie stosujemy profilowania i nie interesuje nas analiza lub prognoza Twoich osobistych preferencji oraz zainteresowań. Cenimy wolność Twojego wyboru. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.