Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego – III kadencja

III kadencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku powołana została Zarządzeniem nr 314/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2015 roku. Jest zespołem o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Prezydenta Miasta.

W szczególności do zadań Rady określonej Uchwałą XXXII/36/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2013 r. należy:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczącego sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organizacjami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.