Kampania 1%


1% zostawiam we Włocławku!

 • Przekazując 1% wspierasz działalność organizacji na rzecz włocławian. Ważne zadania i cele społeczne, akcje charytatywne… Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Włocławka i nas samych.
 • To przykład aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej.
 • Budujemy w ten sposób naszą lokalną tożsamość.

Pamiętajmy – 1% to nie tylko największe Organizacje Pożytku Publicznego. We Włocławku jest wiele podmiotów, które mogą dużo zrobić i są godne naszego zaufania. Dzielmy i mnóżmy dobro wokół siebie – po sąsiedzku.

Czym jest 1% podatku?
1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać na organizacje pożytku publicznego.

1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych (sposób finansowego wsparcia), którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

1% jest to także jeden z przywilejów, z jakich mogą korzystać organizacje pożytku publicznego.

Możliwość tę wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.

1% nie jest darowizną ani ulgą.

Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia jest to przejaw demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Korzystając z tej możliwości, „wspomagamy” ministra finansów w dystrybucji środków publicznych. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do „wspólnego worka”.

Z prawno-podatkowego punktu widzenia nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z „uprzejmości” państwa, które pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie ma to więc wiele wspólnego z darowizną, którą wykładamy dobrowolnie z własnej kieszeni.

Zmniejszenie podatku o 1% stosuje się, jeżeli dokonane wpłaty nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów o darowiznach (art. 26 ust. 1 pkt 9).

Jak przekazać 1% podatku?
 1. Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1%Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2017 r. publikowany jest na naszej stronie.
 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45c ust.3 ustawy o pdof).Uwaga! Jeżeli błędnie wpiszemy numer KRS organizacji do formularza PIT, wówczas urząd skarbowy zwróci się do nas z prośbą o poprawienie tego błędu. Może to uczynić korespondencyjnie lub poprzez telefon albo e-mail (o ile podamy odpowiednie dane kontaktowe w zeznaniu).Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 97 – PIT-36L, poz. 134 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38, poz. 54 – PIT-39).
 3. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatekWniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Najlepiej, gdy uczyni to do końca okresu rozliczeniowego (czyli do 31 stycznia * – dla ryczałtowców oraz do 30 kwietnia – dla pozostałych podatników). Jeśli jednak nie uda się zachować tego terminu, może zapłacić podatek później (z odsetkami): są na to dwa miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (art. 45c ust. 2 ustawy o pdof).
 4. Pieniądze – 1% podatku należnego za 2016 r. – na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje do końca lipca 2018 r.Z wyliczonej kwoty potrącane są koszty przelewu.1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).
1% od seniora – krok po kroku
13 marca 2017 r. prezydent podpisał ustawę wprowadzającą ułatwienia dla emerytów i rencistów, którzy chcieliby przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP. Następnego dnia ustawa została opublikowana.

Emeryt nie będzie musiał wyliczać, jaką kwotę stanowi jego 1% (robią to wszyscy inni podatnicy uprawnieni do wspierania OPP). Wystarczy, że wskaże organizację pożytku – poda jej KRS. Rubryki dotyczące przekazania 1% będą wyglądały w PIT-OP tak samo jak rubryki jednoprocentowe innych PIT-ów umożliwiających dokonanie alokacji, z tym że PIT-OP pozbawiony będzie miejsca na wpisanie kwoty.

Specjalny PIT do wskazywania OPP

PIT z samym rozliczeniem podatku za emeryta lub rencistę nadal wysyłać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy inny organ rentowy (tu nic się nie zmienia). PIT-OP będzie więc uzupełnieniem PIT-u wysyłanego przez ZUS. Emeryt nie będzie musiał rozliczać się samodzielnie, chcąc przekazać 1%.

PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku emeryt wysyła do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia. Można go będzie złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Więcej informacji: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy [TEKST]

Kto może dać organizacji pożytku publicznego 1%?
1% podatku mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczający się w Polsce:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in.podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Czy firma może nam przekazać 1%

To zależy, co rozumiemy pod pojęciem „firma”. Może chodzić zarówno o działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę prawną (np. spółkę, przedsiębiorstwo państwowe, organizację pozarządową), jak i przez osobę fizyczną. 1% podatku dochodowego mogą przekazywać tylko osoby fizyczne:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe itd.

Jakie organizacje mogą przyjmować wpłaty z 1%?
Aby móc przyjmować 1% podatku dochodowego organizacja musi mieć status organizacji pożytku publicznego (OPP). Nie wszystkie OPP mogą korzystać z przywileju otrzymywania 1%, zależy on bowiem od spełnienia dodatkowych wymagań, i to zarówno dla organizacji nowo uzyskujących status, jak i dla OPP posiadających ten status od kilku lat.

 1. Organizacje dopiero uzyskujące status OPP.Muszą uzyskać status OPP, czyli mieć w KRS wpis o jego nadaniu, najpóźniej do dnia 30 listopada (włącznie z tym dniem) roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku.
 2. Organizacje posiadające już status OPP.Takie OPP, które uzyskały status w latach wcześniejszych niż rok podatkowy, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku, muszą wypełnić obowiązki sprawozdawcze. Chodzi o obowiązek sporządzenia i przesłania do odpowiednich urzędów ich rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego. Organizacje, które nie wypełnią tych obowiązków, nie zostaną uwzględnione na wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.Na wykazie nie są także umieszczane OPP, w stosunku do których rozpoczęto procedurę likwidacji lub ogłoszono upadłość.
Wykaz organizacji pożytku publicznego we Włocławku
ANWIL dla WłocławkaDobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo KulturalneFundacja "Vladislawia"Fundacja HumanitarnaFundacja Pracy i Ochrony Zdrowia "Almach"Fundacja "Samotna Mama"Polski Czerwony KrzyżPolskie Stowarzyszenie DiabetykówPolskie Towarzystwo Opieki PaliatywnejStowarzyszenie "Amazonki" we WłocławkuStowarzyszenie "Kolorowe Sale dla Chorych Dzieci"Stowarzyszenie "Żyj dla Innych"Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr "Nasz"Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół"Stowarzyszenie OLIGO"Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej"Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli NiemieckiejŚwietlica "Oratorium"Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w PolsceTowarzystwo Przyjaciół DzieciWłocławskie Centrum Edukacji EkologicznejWłocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub "Promień"Włocławskie Towarzystwo NaukoweWłocławskie Towarzystwo WioślarskieWłocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących "Pionek"Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "EUROINTEGRACJA"Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec WłocławekStowarzyszenie "SURDO"Stowarzyszenie "Starówka"
Dane organizacji
ANWIL dla Włocławka

 • Numer KRS:
  0000511071
Opis organizacji

Fundacja ANWIL dla Włocławka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 maja 2014 r. Jej głównym fundatorem jest ANWIL S.A., który szczególną uwagę przywiązuje do działań na rzecz dobra wspólnego.

Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera szerokie spectrum projektów służących mieszkańcom Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek. Pomaga w realizacji przedsięwzięć n.in. z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa, sportu, kultury i sztuki.

Od początku działalności Fundacja przekazała ponad 3 miliony złotych na realizację 216 projektów oraz przyznała 110 stypendiów.

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła do tej pory trzy konkursy grantowe, skierowane do organizacji pozarządowych i szkół, w których o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty mające na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, upowszechnianie kultury fizycznej, a także ochronę i promocję zdrowia. Dofinansowanie w łącznej kwocie niemal 1,5 mln zł zostało przeznaczone na realizację 105 inicjatyw.

Oprócz cyklicznie ogłaszanych konkursów grantowych, w których premiowane są inicjatywy tożsame z celami statutowymi, Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera przedsięwzięcia, dzięki którym dzieci i młodzież, pozostająca w czasie wakacji w mieście, może spędzić lato w atrakcyjny sposób. Dzięki dofinansowaniu 43 projektów w łącznej kwocie 700 tys. zł w wakacyjnej przygodzie wzięło udział prawie 5 tys. młodych włocławian.

Fundacja ANWIL dla Włocławka dba nie tylko o atrakcyjne wakacje dla najmłodszych mieszkańców miasta, ale docenia ich ciężką pracę w roku szkolnym. W uznaniu dla doskonałych wyników w nauce, a także dla zaangażowania społecznego oraz artystycznego młodych włocławian przyznaje stypendia uczniom szkół gimnazjalnych i średnich. Dotychczas 110 stypendystów otrzymało wsparcie na łączną kwotę 275 tys. zł.

Edukacja to priorytet w działaniach podejmowanych przez Fundację ”ANWIL dla Włocławka” Już od najmłodszych lat warto pokazywać dzieciom i młodzieży świat nauki. To właśnie w tym wieku kształtują się ich zainteresowania i zaangażowanie. Zdobywają nowe umiejętności oraz bezcenne doświadczenia, które w przyszłości pomogą im w kolejnych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej. Konkurs grantowy „Uczę się z ANWILEM” ma na celu popularyzację nauk ścisłych: chemii, fizyki, informatyki i matematyki wśród młodych ludzi. Ma on zainspirować nauczycieli, rodziców, pasjonatów nauk ścisłych, aby przezwyciężyli rutynę i zachęcili młodzież i dzieci do przygody z pasjonującym światem nauk ścisłych. W dwóch edycjach dofinansowanych zostało 28 inicjatyw na łączną kwotę ponad 300 tys. zł.

Fundacja wspiera również wolontariat pracowniczy Fundatora. W dwóch edycjach programu „ANWIL pomaga” dofinansowanie otrzymało 28 projektów skierowanych do działających na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki. Łączny koszt dofinansowania, które może zostać wykorzystane na zakup pomocy i materiałów edukacyjnych, zakup wyposażenia i drobne prace remontowe wynosi ponad 100 tys. zł.

W sierpniu 2016 r. Fundacja ANWIL dla Włocławka uruchomiła program streetworkerski, skierowany do dzieci i młodzieży szczególnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Głównym jego założeniem jest bezpośrednia praca z dziećmi, by poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne pobudzić i zachęcić je do konstruktywnego działania oraz alternatywnego do „bycia na ulicy” spędzania czasu wolnego. Najbardziej znaczącym osiągnięciem projektu – niezwykle ważnym i przynoszącym pozytywne efekty, oczywiście poza działaniami profilaktycznymi i uspołeczniającymi – jest zaszczepiania pasji w dzieciach oraz skupienie uwagi i zainteresowań podopiecznych na tym, co kreatywne i na tym, co rozwojowe. W programie uczestniczy 24 dzieci.

Dane organizacji
Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne

 • Numer KRS:
  0000010871
Opis organizacji
Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne powstało w 1976 r. Od 2006 r. DKTK posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000010871). Już ponad 40 lat prowadzi działalność kulturalną we Włocławku i w regionie na terenie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Główne cele statutowe DKTK to: podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości narodowej, regionalnej i kulturowej, pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego, podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnej oraz popularyzacja i wspieranie dorobku artystycznego i literackiego twórców działających w regionie. Wyznacznikiem podejmowanych, wciąż zmieniających się, form działalności są aktualne potrzeby społeczne.

Od początku działalności DKTK było znane z trwającej 15 lat współpracy z Teatrem Powszechnym w Warszawie, cieszące się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu oraz z nadal kontynuowanej działalności wydawniczej o charakterze regionalnym, w latach 70-tych będących dużym wyzwaniem dla działaczy z uwagi na trudności z drukiem i cenzurą. Plonem tej działalności są wydane dotąd 63 książki – dorobek wysoko oceniany także poza regionem za wartość regionalną i profesjonalizm. To m. in. cykl „wychowanie regionalne” dla młodzieży szkolnej poświęcony tradycyjnej kulturze regionalnej (12 pozycji), popularnonaukowe wydania historyczne, z których jedna zdobyła tytuł Książki Historycznej Roku 2011 w Polsce, czy też liczne tomiki poetyckie promujące dorobek najlepszych twórców regionu, którzy dali się poznać wcześniej społeczeństwu na organizowanych przez DKTK spotkaniach autorskich, mityngach i turniejach I wiersza oraz jako laureaci ogólnopolskich konkursów literackich, w tym w znanym konkursie im. Edwarda Stachury, którego 12 edycji zorganizowało DKTK. Ponadto do chwili powstania Muzeum Etnograficznego DKTK opiekowało się przez 10 lat twórcami ludowymi, popularyzując ich dzieła. Wszechstronną opieką DKTK objęło środowisko twórców sztuk plastycznych (profesjonalnych i nieprofesjonalnych) we Włocławku i regionie. Dorobek w tym zakresie jest imponujący. Otrzymanie siedziby w Czarnym Spichrzu we Włocławku i otwarcie galerii „dk” umożliwiło wszechstronną promocję i rozwój artystyczny wielu twórcom, a formy tych działań ewaluowały od wystaw promocyjnych do indywidualnych, zbiorowych i ogólnopolskich , jak „Zło dobrem zwyciężaj” pod patronatem Prezydenta RP; od konkursów tematycznych, 4. edycji „Obraz roku” do konkursu ogólnopolskiego „Prowincja” i prestiżowej i kontynuowanej inicjatywy DKTK – konkursu plastycznego im. Zbigniewa Steca „Włocławskie impresje”, którego 23. edycja odbyła się w 2016 r. Dotąd DKTK zrealizowało ponad 300 wystaw, 15 plenerów malarskich, a 11-letnia opieka nad Klubem Plastyka Nieprofesjonalnego przyniosła kilkunastu najzdolniejszym jego członkom uzyskanie statusu artysty profesjonalnego (członkostwo ZPAP). Rezultatem wieloletniej współpracy DKTK z Teatrem Impresaryjnym we Włocławku jest wspólnie organizowane we Włocławku doroczne przedsięwzięcie- „Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy” dla 120-osobowej grupy młodzieży polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Republiki Czeskiej, którego XI edycja odbyła się w 2016 r.

W 2017 roku DKTK planuje kontynuację dorocznych prestiżowych przedsięwzięć, jak: XXIV edycja konkursu plastycznego im. Zbigniewa Steca „Włocławskie impresje” dla artystów profesjonalnych działających we Włocławku, na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej , XII edycja „Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy” z udziałem młodzieży polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Republiki Czeskiej. Nadal prowadzić będziemy działalność wystawienniczą w galerii ”dk” w Czarnym Spichrzu, w tym: organizacja wystawy malarstwa prof. Wiesława Dembskiego z Ciechocinka oraz działalność wydawniczą. Jak co roku DKTK weźmie aktywny udział w Dniach Włocławka, w Festiwalu Folkloru Kujaw w Ciechocinku oraz w Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym we Włocławku.

Dane organizacji
Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”

 • Numer KRS:
  0000478339
Opis organizacji
Fundacja działa od 2013 roku i ma na swoim koncie 11 projektów edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym do seniorów. W ramach projektów współfinansowanych przez Gminę Miasto Włocławek Fundacja “Vladislawia” zrealizowała m.in. 2 edycje “Kreatywnych Wakacji” dla dzieci i młodzieży z włocławskich świetlic środowiskowych oraz program profilaktyczny “Pamiętaj o zdrowiu – unikaj nałogu” dla włocławskich szkół podstawowych i gimnazjów. Fundacja prowadzi Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA, w ramach którego zrealizowała II edycję “Uniwersytet Otwarty dla Dzieci i Młodzieży – Nauka i Wiedza przełamują bariery” a w nim – I Włocławskie Dyktando dla Dzieci oraz cykl bezpłatnych warsztatów z nauk matematyczno-przyrodniczych oraz humanistyczno-artystycznych – www.uovladislawia.pl.

Fundacja zrealizowała 3 projekty w ramach konkursów grantowych finansowanych przez Fundacją ANWIL dla Włocławka. Dwa projekty adresowane były do seniorów: „Międzypokoleniowa Tożsamość Europejska” oraz „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!” oraz I edycję Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA pn. „Wiedza łączy pokolenia” czyli cykl bezpłatnych warsztatów z nauk matematyczno-przyrodniczych, warsztaty wizerunku, warsztaty z mobilnością w trzeci wiek dla dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym dla seniorów.

Obecnie Fundacja realizuje Program Badawczy „MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA” (program.fundacjavladislawia.pl – adresowany do uczniów z włocławskich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie upowszechniania nauk ścisłych – chemii, matematyki i fizyki. Patronat honorowy nad Programem Badawczym objęli: Prezydent Miasta Włocławek oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Projekt ten współfinansowany jest przez Fundację ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu grantowego „Uczę się z Anwil”.

Wszystkie warsztaty i zajęcia w ramach realizowanych projektów przez naszą Fundację są bezpłatne dla uczestników.

Dane organizacji
Fundacja Humanitarna

 • Numer KRS:
  0000019217
Opis organizacji
Fundacja od 20 lat, prowadzi NIEODPŁATNĄ działalność pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest pierwszą organizacją pozarządową w mieście Włocławek, która dnia 29 marca 2004 roku, otrzymała status OPP i prawo do zbierania 1% podatku – 14 rok.

W 2015 roku, Fundacja poddana była kontroli zleconej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – pismo nr DPP-I-073-124-KZ/KS/14 z dnia 30 grudnia 2014, w tym kontrola prawidłowości wykorzystania 1% podatku. Ocena pozytywna.

Prezes Fundacji – Barbara Lewandowska – w bezpośrednim kontakcie z osobami potrzebującymi pomocy / firmami, do dyspozycji beneficjentów każdego dnia. Fundacja działa na terenie całego kraju, ale w szczególności pomoc otrzymują mieszkańcy miasta Włocławek oraz Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. W okresie ostatnich 13 lat (2004-2016)

Fundacja udzieliła pomocy na łączną kwotę 1.534.224,92 zł – z czego w każdym roku około 60 % – to pomoc dla obywateli miasta Włocławka oraz placówek działających na terenie miasta. Pomoc ta jest możliwa dzięki wpłacie 1% podatku oraz darowizn, za co bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Fundacja, co roku realizuje od 9 -11 celów statutowych, zgodnych z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zmianami).

Dane organizacji
Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia „Almach”

 • Numer KRS:
  0000154303
Dane organizacji
Fundacja „Samotna Mama”

 • Numer KRS:
  0000237535
Opis organizacji
Fundacja „SAMOTNA MAMA” jest organizacją pożytku publicznego. Już od 12 lat pomagamy rodzinom niepełnym, wielodzietnym i zastępczym. Pragnieniem Założyciela Fundacji jest pomaganie rodzinom pokrzywdzonym przez los, a w szczególności rodzicom samotnie wychowującym dzieci, do czego nawiązuje napis nad wejściem do siedziby fundacji; „W hołdzie mojej i wszystkim mamom”. Pomocą Fundacji objętych jest obecnie ponad 1400 rodzin naszego miasta, powiatu, województwa i kraju. Realizujemy szereg programów pomocowych w tym w szczególności:

 • Program świadczeń socjalnych – cykliczne wsparcie finansowe
 • Program pomocy celowej – doraźna wsparcie finansowe
 • Programy prozdrowotne:
  • stomatologiczny
  • okulistyczny
  • optyczny – dopłata do zakupu szkieł i okularów
  • ginekologiczny
  • rehabilitacyjmy
  • refundacja pełnopłatnych leków
 • Program stypendialny dla studentów szkół wyższych, głównie technicznych, obejmuje co roku grupę ok. 40 studentów
 • Program edukacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
  • całoroczna nauka języka angielskiego
  • pozalekcyjne zajęcia muzyczne, malarskie, kreatywne, sportowe
  • korepetycje
  • warsztaty wokalne dla utalentowanej młodzieży

Dwa razy w roku organizujemy imprezy okolicznościowe dla podopiecznych; Piknik Rodzinny z okazji Dnia Mamy, Taty i Dnia Dziecka oraz Zabawę Choinkową, podczas których przekazujemy rodzinom paczki z artykułami spożywczymi. Od sześciu lat jesteśmy organizatorem Festiwalu Włoskiej Muzyki Operowej ” Belcanto per sempre”, którego celem jest propagowanie piękna muzyki operowej i klasycznej oraz umożliwienie mieszkańcom Włocławka bliskiego z nią kontaktu. We współpracy i z udziałem uczniów oraz przedstawicieli miejskich instytucji co roku przygotowujemy imprezy otwarte dla społeczeństwa, między innymi:

 • Koncert Noworoczny ze wspólnym kolędowaniem
 • Koncert Karnawałowy
 • Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Koncert z okazji Dnia Kobiet
 • Koncert z okazji Dnia Matki
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Wystawy i plenery malarskie
 • Koncert „Jesienne inspiracje”

Wiele wymienionych działań realizujemy dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Miasto Włocławek, Fundacji City Handlowy im. Kronenberga, Fundacji „ANWIL dla Włocławka”, firmy Guala Closures DGS Poland S.A. oraz prywatnym darczyńcom i sponsorom.
W okresie wolnym od zajęć szkolnych organizujemy turnusy półkolonii dla dzieci z naszego miasta z Programem Profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Środki pozyskane z 1% podatku dochodowego przeznaczamy na letnie kolonie, podczas których wypoczywa średnio ok 150 dzieci.

Dane organizacji
Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy we Włocławku

 • Numer KRS:
  0000225587
Opis organizacji

Dane organizacji
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Rejonowy we Włocławku

 • Numer KRS:
  0000037573
Dane organizacji
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
Oddział we Włocławku

 • Numer KRS:
  0000022992
 • Adres:
  Włocławek, Wolność 44
 • Telefon:
  54 412 22 71
 • Nr konta:
  65 1020 5170 0000 1802 0047 7604 (PKO BP S.A.)
Opis organizacji
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku (OPP) jest stowarzyszeniem, które od 1995 roku, nieprzerwanie, niesie specjalistyczną pomoc zarówno dorosłym, jak i dzieciom chorym na raka oraz inne nieuleczalne choroby znacznie ograniczające egzystencję. Celem utworzonego przez nas hospicjum domowego jest wszechstronna opieka nad osobami cierpiącymi, podniesienie jakości ich życia, wsparcie psychiczne i duchowe zarówno dla samych chorych, jak i osieroconych rodzin. Pomoc ta jest realizowana przez pracę wykwalifikowanego personelu i wolontariuszy. Obszarem naszego działania w zakresie pomocy dorosłym jest miasto Włocławek i powiat oraz dla dzieci teren dawnego województwa włocławskiego. Pomoc chorym i rodzinom świadczona jest nieodpłatnie.

Od wielu lat organizujemy pomoc dla dzieci osieroconych. Naszym celem jest zapewnienie finansowego i rzeczowego wsparcia wszystkim dzieciom, których rodzice lub rodzeństwo byli lub są podopiecznymi hospicjum domowego. Corocznie finansujemy zakup wyprawek szkolnych, zajęcia pozalekcyjne oraz wyjazdy na obozy letnie i zimowe. Z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek spełniamy prezentowe marzenia dzieci.

W trosce o dzieci osierocone swoją pomoc kierujemy także do pedagogów ze szkół i instytucji pomocowych Włocławka i powiatu włocławskiego. W ramach „Kominków Psychologiczno – Pedagogicznych” jesteśmy gotowi dzielić się wiedzą i doświadczeniami z zakresu pomocy dzieciom osieroconym i osobom w okresie żałoby.

Od 1996 roku organizujemy spotkania Grupy Wsparcia dla osób w żałobie. Grupa ta jest otwarta na wszystkie osoby w żałobie, także spoza hospicjum.

W 2012 roku, jako pierwsza organizacja pozarządowa z Włocławka, zdobyliśmy certyfikat „Organizacja sprawdzona” przyznawany przez Kujawsko – Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych. W roku 2015 otrzymaliśmy prolongatę wyróżnienia na kolejne dwa lata. Certyfikat przyznawany jest organizacjom odznaczającym się wysokimi standardami funkcjonowania w zakresie zarządzania organizacją, odpowiedzialnością za podejmowane działania, transparentnością funkcjonowania oraz zaangażowaniem we współpracę z otoczeniem.

Dane organizacji
Stowarzyszenie „Amazonki” we Włocławku

 • Numer KRS:
  0000159321
Dane organizacji
Stowarzyszenie „Kolorowe Sale dla Chorych Dzieci”

 • Numer KRS:
  0000173580
Dane organizacji
Stowarzyszenie „Żyj dla Innych”

 • Numer KRS:
  0000239730
 • Adres:
  Włocławek, Leśna 3
 • Nr konta:
  83 1240 3389 1111 0010 0789 7929
Opis organizacji
Stowarzyszenie „ŻYJ DLA INNYCH” działa na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Orionistek we Włocławku przy ul. Leśnej 3. Realizujemy słowa św. Alojzego Orione: „NASZA MIŁOŚĆ NIE ZAMYKA DRZWI”.

PRZEKAŻ NAM 1% I POMÓŻ:

 • wspierać osoby, w szczególności, z niepełnosprawnością intelektualną,
 • tworzyć im lepsze warunki życia,
 • zdobywać środki niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania,
 • organizować wycieczki edukacyjno-rekreacyjne,
 • prowadzić ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym i kulturalnym,
 • wspierać rodziny osób niepełnosprawnych na wielu płaszczyznach,
 • i inne…
Dane organizacji
Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr „Nasz”

 • Numer KRS:
  0000251744
Opis organizacji
Stowarzyszenie Edukacyjno – Teatralne Teatr NASZ od 1999r. działa w sferze kultury i pomocy społecznej. Od piętnastu lat jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicznej BRUKARNIA, ma na swoim koncie wiele realizacji teatralnych i filmowych. Jesteśmy twórcami dwóch seriali o Włocławku Magiczni i Kredą pisane, musicalu TAMA, wielu spektakli autorskich i promujących literaturę polską i ogólnoświatową. Ostatnio wraz z osadzonymi z Zakładu Karnego w Mielęcinie stowarzyszenie zrealizowało spektakl o obozie zagłady w Auschwitz. Realizujemy także projekty społeczne, profilaktyczne i działamy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób niepełnosprawnych, młodzieży zagrożonej uzależnieniami.

Stowarzyszenie Teatr NASZ posiada doświadczenie w tworzeniu programów profilaktycznych. Argumentem przemawiającym za naszymi kwalifikacjami może być spektakl „Martwy sen”, który otrzymał dwie nagrody Grand Prix podczas ogólnopolskich festiwali teatralnych w Rypinie i Bydgoszczy, a w marcu 2007 r. otrzymał I nagrodę na Festiwalu Spektakli Profilaktycznych w Warszawie zorganizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dane organizacji
Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”

 • Numer KRS:
  0000133612
Dane organizacji
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO

 • Numer KRS:
  0000196003
Opis organizacji
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO, założone we wrześniu 2003 r. we Włocławku, jest organizacją pozarządową. Zrzesza grupę rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osoby wspierające Stowarzyszenie swymi specjalistycznymi umiejętnościami. Stowarzyszenie skupia kilkadziesiąt czynnie działających członków na rzecz 60 podopiecznych.

Prowadzone przez nas działania mają na celu wypełnienie luki w zakresie opieki i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie – skierowane są na stworzenie warunków do systematycznej pracy z udziałem fachowej kadry specjalistów, przy współudziale i wsparciu rodziców oraz opiekunów. Ponadto wśród zadań statutowych znajdują się:

 • propagowanie i popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie rehabilitacji i rewalidacji;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie opieki i wychowania;
 • współdziałanie w organizowaniu różnorodnych form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz tych osób.

Systematycznie prowadzone są między innymi zajęcia hipoterapii, dogoterapii, hydroterapii, arteterapii, zajęcia kulinarne, przystosowujące do życia. Organizowane są działania o charakterze integracyjnym takie jak plenery malarskie, pikniki, wycieczki i spotkania okolicznościowe.

Dane organizacji
„Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej”

 • Numer KRS:
  0000301363
Dane organizacji
Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej

 • Numer KRS:
  0000048740
Dane organizacji
Świetlica „Oratorium”

 • Numer KRS:
  0000204277
Opis organizacji
Świetlica Oratorium istnieje już od roku 1999. W tym roku kończymy 18 lat. W tym czasie przez naszą placówkę przeszło tysiące dzieci i młodzieży z Włocławka i okolic. Doświadczenie zdobyte przez te lata pozwala nam jak najlepiej wykorzystywać środki przyznawane nam przez podatników.

Dzięki państwa zaufaniu możemy:

 • pomagać dzieciom i młodzieży pokonywać ich życiowe trudności,
 • wspierać je w rozwoju,
 • zapewniać codzienny, wartościowy posiłek,
 • rozwijać ich zainteresowania,
 • organizować czas wolny,
 • zapewniać nieodpłatną opiekę i wypoczynek w czasie ferii letnich i zimowych,

a nasze działania można śledzić na stronie www.oratorium.wloclawek.pl

Dziękujemy za każdy, nawet najmniejszy 1%, to ma dla nas ogromne znaczenie,bo dzięki sumie wszystkich Państwa wpłat możemy realizować naszą misję.

Świetlica Oratorium czynna jest cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w godz. 14-18, a w okresie ferii w godz. 9-14.

Dane organizacji
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział we Włocławku

 • Numer KRS:
  0000154454
Dane organizacji
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy we Włocławku

 • Numer KRS:
  0000298217
Opis organizacji
Działalność Towarzystwa Przyjaciół dzieci we Włocławku:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej we Włocławku – opiekuje się 35 osobami niepełnosprawnymi
 2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipnie – opiekuje się 30 osobami niepełnosprawnymi
 3. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze ul. Kaliska pod opieką 40 dzieci i młodzieży
 4. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze ul. Barska 29 pod opieką 30 dzieci i młodzieży
 5. Organizator półkolonii i kolonii dla dzieci i młodzieży
Dane organizacji
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

 • Numer KRS:
  0000086304
Opis organizacji
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1997 roku.

Większość programów realizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej jest skierowanych do mieszkańców miasta Włocławek, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Szczególnie istotne dla realizacji edukacji ekologicznej w mieście są projekty związane z gospodarką odpadami, ochroną przyrody, szeroką pojętą ekologią.

Dzięki Twojej pomocy zorganizujemy zajęcia terenowe i wycieczki rowerowe, podczas których dzieci i młodzież poznają walory przyrodnicze
najbliższej okolicy. To nic nie kosztuje! Wpłata nie jest darowizną, bo przekazuje się pieniądze, które i tak stanowią podatek – tak więc podatnik decyduje po prostu czy woli je przekazać Skarbowi Państwa, czy może jednej z organizacji pozarządowych. Nawet niewielką kwotę warto przekazać na rzecz WCEE, z wielu kilkuzłotowych wpłat może uzbierać się znacząca suma.

Dane organizacji
Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Promień”

 • Numer KRS:
  0000081495
Dane organizacji
Włocławskie Towarzystwo Naukowe

 • Numer KRS:
  0000010755
Opis organizacji

Włocławskie Towarzystwo Naukowe istnieje od 1979 r. i jest jednym z najstarszych i najdłużej działających stowarzyszeń we Włocławku. Skupia w swoich szeregach ludzi nauki, samorządowców, przedstawicieli życia gospodarczego i świata artystycznego. Członkami są głównie mieszkańcy Włocławka i regionu, natomiast członkowie z innych ośrodków w kraju związani są z naszym miastem, z Kujawami wschodnimi czy też z ziemią dobrzyńską poprzez więzy rodzinne lub zawodowe.

Stowarzyszenie nasze od początku działa na rzecz rozwoju nauki we Włocławku i w regionie, działania te ogniskują się wokół kilku płaszczyzn – są to badania naukowe, publikacje wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, popularyzowanie wiedzy poprzez organizację konferencji, odczytów i sympozjów oraz gromadzenie księgozbioru (zwłaszcza regionalnego) i udostępnianie go czytelnikom w Bibliotece Naukowej WTN. W naszym dorobku jest kilkadziesiąt konferencji popularyzujących wśród mieszkańców Włocławka i regionu najnowsze osiągnięcia wiedzy z różnych dziedzin nauki, m.in. zorganizowaliśmy 26 ogólnopolskich konferencji kardiologicznych, podczas których najwybitniejsi polscy kardiolodzy i kardiochirurdzy (m.in. prof. prof. Jan Moll, Zbigniew Religa, Marian Zembala) przedstawiali lekarzom z regionu wyniki swoich badań, dużym zainteresowaniem cieszyły się także konferencje poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z historią Włocławka (np. „650-lecie II lokacji miasta Włocławka” w 1989 r.), regionu (np. „Powstanie styczniowe na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w 120. rocznicę wybuchu” w 1983 r.) czy Polski (np. „Herby miast polskich w okresie zaborów 1772-1918” w 1996 r.).

Jesteśmy też wydawcą około 300 książek i czasopism – w przeważającej mierze są to publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone Włocławkowi, Kujawom wschodnim i ziemi dobrzyńskiej, np. Włocławek. Dzieje miasta (dwa tomy), Materiały do dziejów rezydencji w Polsce (t. 1: Kujawy wschodnie, cz. 1-5, t. 2: Ziemia dobrzyńska, cz. 1-4), Włocławski Słownik Biograficzny (sześć tomów), Ciechocinek. Dzieje uzdrowiska. Prowadzimy Bibliotekę Naukową, która w swoich zbiorach posiada ponad 35 000 woluminów – są to głównie książki naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin (m.in. z filozofii, religii, socjologii, prawa, ekonomii, pedagogiki, historii). Posiadamy najcenniejszy na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej wydzielony księgozbiór regionalny, w którym gromadzimy możliwie wszystkie publikacje (także dokumenty życia codziennego) dotyczące Włocławka, Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. W zasobach naszej Biblioteki znajdują się również dwa wydzielone, bardzo cenne księgozbiory:

 1. Bernarda Kleca-Pilewskiego – poświęcony heraldyce i geneologii,
 2. Włodzimierza Puchalskiego – dotyczący szeroko rozumianych nauk przyrodniczych.

Zbiory nasze służą niezmiennie naukowcom, regionalistom, nauczycielom, studentom i uczniom.

Jednym z przedsięwzięć realizowanych od kilkudziesięciu lat jest publikacja naszego rocznika „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” (w grudniu 2016 r. ukazał się tom 32: „Wisła w życiu regionu”, ss. 288). Obecnie trwają prace nad tomem 33: „Organizacje społeczne we Włocławku od 1918 roku. W stulecie odzyskania niepodległości”, który planujemy wydać w grudniu br. „Zapiski…” wydawane są między innymi ze środków pochodzących z 1% OPP. Trwają też prace nad przygotowaniem do druku tomu siódmego Włocławskiego Słownika Biograficznego – zawierają biogramy najznamienitszych postaci regionu, który również ukaże się w tym roku, i który także współfinansowany będzie z 1% OPP.

Dane organizacji
Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie

 • Numer KRS:
  0000109490
 • Dane organizacji
  Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Pionek”

  • Numer KRS:
   0000093282
  Opis organizacji
  We współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki realizowaliśmy od stycznia 2012 do grudnia 2016 r. zadanie pod nazwą: Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych. Osoby zaangażowane w realizację projektu to zawodnicy z wieloletnim stażem, członkowie kadry narodowej w kręglach klasycznych i bowlingu, biorący udział w zawodach kręglarskich na szczeblu lokalnym, centralnym, jak również europejskim i światowym.
  Dane organizacji
  Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”

  • Numer KRS:
   0000497348
  Opis organizacji
  O nas

  Głównym celem, jakim zajmuje się Stowarzyszenie jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

  Misja
  Istniejemy po to, by przyjazną dłonią i siłą serca otaczać wszystkich, którzy potrzebują pomocy, a przede wszystkim otaczać osoby niepełnosprawne.

  Wizja
  Dążymy do tego, aby własną postawą i działaniami pokazywać osobom niepełnosprawnym, że marzenia są możliwe do ich.

  Realizujemy wiele cennych zadań i inicjatyw m.in: organizacja imprez sportowych, organizacja obozów, pikników, prowadzenie zajęć z rehabilitacji, organizacja wycieczek turystycznych krótszych i dłuższych; uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych; organizacja również spotkań towarzyskich przy kawie i herbacie, organizacja spotkań wigilijnych, wielkanocnych oraz okolicznościowych.

  Wielokrotnie w naszych zadaniach biorą udział rodziny, przyjaciele i społeczność Włocławka oraz wszyscy chętni z terenu miasta i gminy, którzy chcą podnieść swoją sprawność fizyczną, aktywność ruchową, a ponadto bezpośrednio zaspokoić swoje potrzeby, wypełnić swój wolny czas przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju osobowości.

  Ostatnie projekty cieszące się dużą frekwencją i aprobatą:

  1. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
  2. Organizacja XV Edycji Rozgrywek Włocławskiej Ligii Koszykówki Amatorskiej
  3. Imprezy Rekreacyjno-Sportowe – IX Turniej Integracyjno-Sportowy Osób Niepełnosprawnych pn. „Piracki Turniej Integracyjno-Sportowy Osób Niepełnosprawnych i Sprawnych”
  4. „Tu jest moje miejsce – tu jest mój dom” projekt skierowany dla osób niepełnosprawnych
  5. „Zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie” – projekt skierowany dla osób niepełnosprawnych
  6. „Sztuka i Ja” – projekt skierowany dla osób niepełnosprawnych
  7. „Dasz sobie radę” – projekt skierowany dla osób niepełnosprawnych
  8. „Olimpiada Hefajstosa Włocławek – 2017”
  9. „Kolorowe Sportowe Szaleństwo dla Ciebie i dla Mnie”
  10. „Żyję zdrowo i sportowo – Ja i TY”
  Dane organizacji
  Chorągiew Kujawsko–Pomorska ZHP
  Hufiec Włocławek

  • Numer KRS:
   0000268190
  Dane organizacji
  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „SURDO”

  • Numer KRS:
   0000362631
  Dane organizacji
  Stowarzyszenie „Starówka”

  • Numer KRS:
   0000419383
  Opis organizacji
  Stowarzyszenie działa od 2012 roku. Za obszar swojego działania przyjęto pomoc ludziom starszym i chorym, emerytom oraz innym mieszkańcom naszego miasta. Aktywizacja członków stowarzyszenia, otwieranie się na problemy innych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pozwoliła na określenie planu działania na poszczególne lata działalności stowarzyszenia.
  W okresie 2012-2017 zorganizowaliśmy następujące akcje:

  • Święto ulicy 3-go Maja
  • Wietrzenie szafy – wymiana garderoby każdy kto zechciał wymienić się swoją już nie używaną odzieżą mógł się wymienić za przysłowiowe 5 złotych
  • Rajd pieszy pn. „Topienie Marzanny” skierowany był do mieszkańców miasta wykonaliśmy kukłę i zgodnie z tradycją przemaszerowaliśmy do parku spaliliśmy i utopiliśmy okolicznościową gawędę wygłosiła dyplomowana gawędziarka kujawska kol. Jadwiga Skowrońska
  • Dzień Kobiet- były kwiaty smaczne ciasta
  • Uczestniczyliśmy w uroczystościach „Święta Flagi”
  • Od 2014r do dnia dzisiejszego prowadzimy zajęcia gimnastyczne w wodzie na basenie miejskim i w SPA Wieniec Zdrój
  • W roku 2014 prowadziliśmy zajęcia plastyczne przez plastyka z papieroplastyki, układania wzorów z serwetek wykonywania ozdób choinkowych i wielkanocnych ze wstążek i cekinów, które przekazaliśmy do dekoracji sklepu „Kaufland”
  • Wprowadziliśmy zajęcia ruchowe z tańca prowadzone przez fachowego instruktora tańca cały rok
  • Uczestniczyliśmy w Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych –„ Hefajstos 2015”
  • Współpracujemy z innymi klubami seniorskim działającymi na terenie naszego miasta : Jubilat, Stokrotką, Piastem, Klub Zazamcze i Eurointegracją, Fundacją Caietanus, – współpraca polega na organizowaniu wspólnych imprez integracyjnych środowisko senioralne we Włocławku Byliśmy organizatorem Światowy Dzień Seniora –rajd pieszy nad J. Łuba, na którym odbyły się zawody sportowe i wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek,
  • Zorganizowaliśmy dwa wyjazdy integracyjne do Rabki i Tlenia
  • Nasi członkowie mają możliwość realizowania się w grupie teatralno – wokalnej „ Swojacy”, którzy kultywują zwyczaje i obrzędy Kujawskie, grupa uczestniczyła w różnych festiwalach i przeglądach kultury senioralnej – Brodnica, Raciążek, Aleksandrów Kujawski, Włocławek, Chełmno oraz nawiązaliśmy współprace z sanatorium „Jutrzenka„ w Wieńcu Zdroju
  • Rajd rowerowy pn. „Z historią na Ty” z okazji rocznicy napaści ZSRR na Polskę. W rajdzie brały udział inne kluby seniora z terenu miasta, w konkurencjach sportowych, konkursie wiedzy historycznej, wokalnej finałem było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek
  • Zorganizowaliśmy zabawę karnawałową – Wybór najładniejsze przebranie dla chętnych mieszkańców miasta
  • Zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową – Pozyskaliśmy kilku sponsorów dzięki którym mogliśmy mieć nie zapomniane chwile
  • Zorganizowaliśmy Wigilijne spotkanie dla naszych członków w restauracji” Alchemia” dzięki sponsorowi RUN- Chłodni Włocławek otrzymaliśmy pierogi i inne świąteczne specjały
  • Uczestniczyliśmy w Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych z okazji Odzyskania Niepodległości organizowanej przez Eurointegrację
  • Współpracujemy z p. Krystyną Marszałek- Michalską przy świątecznych paczkach oraz zbieraniu nakrętek
  • Od czerwca 2016r posiadamy status OPP
  • W roku 2017 zorganizowaliśmy Dzień Babci i Dziadka dla naszych członków
  • Uczestniczyliśmy w Dniu Karty Seniora
  • W dniu 25 stycznia br. nasz zespół „Swojacy” wystąpił dla sekcji emerytów ZNP prezentując gwarę i kulturę kujawską
  • 5 lutego organizujemy zabawę karnawałową w lokalu „Alchemia”

  Wszystkie nasze poczynania mogą się odbywać dzięki składkom członkowskim i sponsorom, którzy pomagają jak mogą (własne wypieki, wyroby wędliniarskie, pierogi na wigilijny stół, etc.)