Baza organizacji pozarządowych

Jeśli szukasz jakiejkolwiek organizacji pozarządowej, w tym również mającej siedzibę we Włocławku, najlepiej skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów (także stowarzyszeń) Krajowego Rejestru Sądowego.

Można również poszukać organizacji pozarządowej w bazie portalu ngo.pl, a jeśli dana organizacja ma status tzw. organizacji pożytku publicznego – w odrębnej bazie organizacji pożytku publicznego.

Aktualny wykaz polskich organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w specjalnej wyszukiwarce umożliwiającej też dostęp do sprawozdań rocznych OPP.

Aktualny wykaz organizacji sportowych działających na terenie Włocławka jest dostępny tutaj.

Wykaz organizacji pozarządowych, przygotowany przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu jest dostępny w wyszukiwarce poniżej.

Pełna nazwa fundacjiTypUlicaNumer KRSAdres e-mail / strona WWWTelefonObszar działania
46. GRUPA SZYBKIEGO REAGOWANIA "UMBRELLA" STOWARZYSZENIE PARAMILITARNEOBRONNYIglasta 10
"AKADEMIA ROZWOJU TWÓRCZOŚCI I KREATYWNOŚCI"ARTYSTYCZNYRozdroże 510000362380stowarzyszenie@artik.org.pl; http://www.artik.org.pl/503 612 387; 694 244 019; 695 079 261
"BEZPIECZNE MIASTO WŁOCŁAWEK"SPOŁECZNYŻelazne Wody 23 B785 984 454
"Cooltura na czytanie"KULTURYPromienna 1 B668 339 279Animowanie lokalnej społeczności i wspieranie księgarzy w organizacji wydarzeń; do tej pory odbyły się m.in. spotkania autorskie, koncerty, turnieje gry na konsoli dla dzieci i młodzieży, Noc z Harrym Potterem czy włocławska odsłona Narodowego Czytania; podczas wakacji księgarze otworzyli tymczasową plażę z leżakami dla czytelników,
"CZYSTE SERCA"ZDROWOTNYPlanty 35 A / 3czysteserca@wp.pl
"KONFRATERNIA ORDERU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA WE WŁOCŁAWKU"CHARYTATYWNYParkowa 14000036841154 235 05 53 Kształtowanie: - ładu moralnego w aktualnych realiach dążeń człowieka; - patriotyzmu we współczesnych uwarunkowaniach geopolitycznych i społecznych; - współczucia i gotowości do solidaryzowania się z niezawinioną niedolą oraz promowanie dobroczynności; 2) przywrócenie orderowi św. Stanisława rangi, jaką posiadł w XVIII i XIX w.; 3) pomoc charytatywna dla Polaków w kraju i zagranicą; 4) nagradzanie służby na rzecz człowieczeństwa i praw człowieka na różnych polach życiowej aktywności; 5) integracja środowiska dam i kawalerów o. Ś. S. zgodnie z ideą jego założyciela; 6) podtrzymywanie i krzewienie pozytywnych tradycji szlacheckich, a przede wszystkim rycerskich zachowań w kontaktach międzyludzkich.
"NADWIŚLAŃSKIE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE HECATE"SPORTOWYTargowa 5 / 1konradosiecki@yahoo.com603 632 622
"NASZE MIASTO"SPOŁECZNYŚw. Antoniego 6
"Popołudniowa herbatka"KULTURYPromienna 1 Bkontakt@popoludniowaherbatka.pl; popoludniowaherbatka.plCelem działania Stowarzyszenia jest: pomoc w rozwijaniu zainteresowań członków; promowanie zainteresowań związanych z: kulturą azjatycką, astronomią, fantastyką, grami wideo, planszowymi i figurkowymi; działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz promowanie zainteresowań związanych z kulturą i sztuką; inicjowanie współpracy z instytucjami i organizacjami związanymi z zainteresowaniami wpomnianymi wcześniej
"STOWARZYSZENIE PROMOCJI I WSPIERANIA TALENTÓW"KULTURYWiejska 290000376371606-928-868Promowanie i wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów zespołu szkół muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej promującej młode talenty. Aktywizacja i wspieranie rozwoju artystycznego uczniów. Tworzenie i popieranie inicjatyw promujących młodych muzyków. Wspieranie uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Współpraca z innymi organizacjami.
"STOWARZYSZENIE VENTURIA "EKOLOGICZNYWczasowa 3 A0000258159054 413-27-56Stowarzyszenie Venturia jest organizacją pozarządową skupiającą osoby fizyczne reprezentujące firmy pracujące na rynku produkcji żywności w zakresie systemu monitorowanego zwalczania szkodników, opartego na założeniach międzynarodowych standardów GMP/GHP, HACCP, IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium), AIB (American Institute of Banking), TQM (Total Quality Management).
"Teraz My"SPOŁECZNYKaszubska 3 / 27terazmy.wloc@gmail.com691 354 915
"TOWARZYSTWO PERKOZ"EKOLOGICZNYDziewińska 13000012612754 411 09 10Celem towarzystwa jest inicjowanie, podejmowanie i rozwijanie działalności społecznej na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej społeczeństwa, zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez organizację wypoczynku rodzinnego oraz integrację między różnymi społecznościami.
"TUTELA"EKOLOGICZNYŻytnia 71 A / 120000336775Edukacja ekologiczna
"WŁOCŁAWEK PONAD PODZIAŁAMI"SPOŁECZNYMielęcińska 37wloclawek-ponad-podzialami@wp.pl; www.kw-wpp.pl661 919 846Działania na rzecz miasta Włocławek.
"Wolny Wybór"ZDROWOTNYTraugutta 22 / 19wolnywybor2016@gmail.com795 593 592; 665 157 621Stowarzyszenie „Wolny Wybór” zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką uzależnień, stowarzyszenie organizuje spotkania grupy wsparcia dla młodzieży mającej problem z nadużywaniem środków psychoaktywnych oraz członków rodzin, w których pojawił się powyższy problem.
"WYBORCY.WŁOCŁAWEK.PL"SPOŁECZNYJasna 18 B / 11
BTLGOSPODARCZYOkrzei 890000662508http://www.btllogistik.pl//stowarzyszenie-btlWspieranie i propagowanie działalności logistycznej i transportowej
CENTRUM NAUKI I BIZNESU PRZY KUJAWSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKUOŚWIATOWYPlac Wolności 1 / 260000616103http://www.cnib.pl/660 717 370Działania, które podejmuje Stowarzyszenie, to inicjatywy naukowe, edukacyjne, ekonomiczne i społeczne. Stowarzyszenie poprzez swoje działania popularyzuje obszary nauki, techniki i przedsiębiorczości. Stowarzyszenie wspiera absolwentów szkół wyższych w rozwoju osobistym i biznesowym.
CHODZIKNIEPEŁNOSPRAWNYNoakowskiego 57 m. 56607 586 748
CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO / HUFIEC WŁOCŁAWEKSPOŁECZNYSzpitalna 330000268190wloclawek@zhp.pl; http://wloclawek.zhp.pl/793 147 147Kształtuje postawy i charaktery. Wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE ODDZIAŁ TERENOWY WE WŁOCŁAWKUCHARYTATYWNYBracka 3/120000087073http://www.chsd.plPraca koncentruje się na docieraniu z wszelkiego rodzaju pomocą (materialną, socjalną i duchową) do osób będących w potrzebie.
DOBRZYŃSKO-KUJAWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNEKULTURYPiwna 40000010871biuro.dktk@wp.pl54 236 47 50Już ponad 40 lat prowadzi działalność kulturalną we Włocławku i w regionie na terenie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Główne cele statutowe DKTK to: podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości narodowej, regionalnej i kulturowej, pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego, podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnej oraz popularyzacja i wspieranie dorobku artystycznego i literackiego twórców działających w regionie. Wyznacznikiem podejmowanych, wciąż zmieniających się, form działalności są aktualne potrzeby społeczne.
Enduro Rally Team PolandTURYSTYCZNYGałczyńskiego 17 m. 43twojspokotrener@gmail.com570 106 000
EUROPEJSKA FUNDACJA NAUKOWA INSTYTUT INNOWACJIGOSPODARCZYToruńska 1480000373435Działalność na rzecz integracji europejskiej. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności.
FORD PROBE KLUB POLSKATECHNICZNYPolna 61 / 37
FUNDACJA "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA"SPOŁECZNYToruńska 2220000511071malgorzata.kosinska@anwildlawloclawka.pl; http://anwildlawloclawka.pl54 414 21 05; 661 666 787Fundacja została powołana w celu podejmowania, prowadzenia i popierania inicjatyw na rzecz: podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców; przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych; podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego; zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki; podnoszenia jakości pomocy społecznej; poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców; podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej; upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu; wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy; wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej; ochrony i promocji zdrowia,
FUNDACJA "CENTRUM SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI" SPORTOWYSmolna 60000531595fundacjacsrr@gmail.com; zawadzki.emil@gmail.com662 093 591Rekreacja, wypoczynek, rehabilitacja, terapia
FUNDACJA "DROGA KU ZDROWIU"ZDROWOTNYŁanowa 7/400000657248
FUNDACJA "KEEP YOUR PROGRESS"KULTURYWieniecka 38/150000697817contact@keepyourprogress.com; http://www.keepyourprogress.com/Taniec
FUNDACJA "MAGIA DZIECIOM"KULTURYAleja Jana Pawła II 1330000398262biuro@magiadzieciom.plCelem fundacji jest organizowanie i udzielanie pomocy na rzecz: szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo wychowawczych, bibliotek oraz uczelni wyższych, placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka), placówek służby zdrowia.
FUNDACJA "SAMOTNA MAMA"SPOŁECZNYOkrężna 210000237535kontakt@fundacjasamotnamama.org; http://fundacjasamotnamama.org/54 231 43 19Pomaga rodzinom niepełnym, wielodzietnym i zastępczym. Pragnieniem Założyciela Fundacji jest pomaganie rodzinom pokrzywdzonym przez los, a w szczególności rodzicom samotnie wychowującym dzieci, do czego nawiązuje napis nad wejściem do siedziby fundacji; "W hołdzie mojej i wszystkim mamom". 
FUNDACJA "SPORT I PAMIĘĆ"SPORTOWYHoża 14/28000030993754 236 09 91Uczczenie i upamiętnienie zmarłych sportowców ziemi włocławskiej, udzielanie pomocy byłym sportowcom włocławskim znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc sportowcom, dla których sport stał się drogą do niepełnosprawności
FUNDACJA "WŁOCŁAWSKI INSTYTUT ROZWOJU"SPOŁECZNYBroniewskiego 32/230000690778
FUNDACJA BENIGNUSEKOLOGICZNYWczasowa 30000237920660 787 233; 54 413 27 56
FUNDACJA CAIETANUSNIEPEŁNOSPRAWNYKaliska 990000495898fundacja@caietanus.pl; http://www.fundacjacaietanus.pl/501 531 062; 504 871 200Podnoszenie aktywności zawodowej i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
FUNDACJA EKOLOGICZNAEKOLOGICZNY3 Maja 350000275556695 477 466Ekologia
FUNDACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ - TONSPOŁECZNYŁazienna 1; Przedmiejska 50000385676fundacjaton@gmail.com660 121 633Głównym celem Fundacji jest zrównoważony rozwój Polski, w tym Polonii oraz społeczności regionalnych i lokalnych, prowadzący do spójności społecznej i zachowania dziedzictwa narodowego. Organizacja realizuje swoje cele poprzez wspomaganie i promowanie inicjatyw związanych z: wzmacnianiem społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego; rozwojem kapitału społecznego, przedsiębiorczości, a w szczególności podmiotów ekonomii społecznej; zapobieganiem wykluczeniu społecznemu i wyrównywaniem szans; zachowaniem i promocją dziedzictwa kulturalnego i naturalnego; integracją międzynarodową i europejską, która ma cele zbieżne z celami Fundacji.
FUNDACJA FIZYCZNEJ EKONOMII NA RZECZ POSIADANIA WŁASNOŚCIGOSPODARCZYDziwińska 4/14 m. 380000659520
FUNDACJA HORYZONTYSPOŁECZNYBrzeska 1/30000394261
FUNDACJA HUMANITARNASPOŁECZNYBojakowskiego 50000019217http://www.fundacja.wloclawek.pl; fhumanitarna@tlen.plFundacja realizuje cele i zadania pożytku publicznego m.in. w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
FUNDACJA KUJAWSKO-POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI "ZŁOTY KŁOS"GOSPODARCZYWronia 1/210000675082Usługi socjalne, pomoc społeczna: pomoc rzeczowa: odzież, żywność, wyposażenie
FUNDACJA MUZEUM CELULOZYKULTURYŻabia 12A0000507291http://celuloza.com.pl/Przygotowanie i powołanie Muzeum Celulozy działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach, Podtrzymywanie pamięci o włocławskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych jako zabytku architektury i techniki oraz fabryce istotnej dla rozwoju miasta, ochrona przed degradacją niewykorzystywanych obiektów dawnych Zakładów Celulozowo-Papierniczych oraz terenów pofabrycznych, a także rewitalizacja i nadanie obiektom funkcji społeczno-kulturalnych.
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH "ŚWIADOME ŻYCIE"SPOŁECZNYOrla 10000509681Profilaktyka uzależnień
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU "VLADISLAWIA"OŚWIATOWYPlac Wolności 10000478339fundacja@ksw.wloclawek.pl; http://fundacjavladislawia.pl/660 457 526Celami Fundacji są m.in. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej; propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim; popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej; rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SCHORZENIAMI UKŁADU RUCHU IM. JANA PAWŁA IINIEPEŁNOSPRAWNYPlac Kolanowszczyzna 16/80000281554fundacja_wloclawek@op.pl726 129 000; 500 175 790Niesienie pomocy osobom chorym na schorzenia układu ruchu; pomoc osobom po wypadkach; skupianie wokół idei lekarzy naukowców działaczy społecznych ludzi dobrej woli w kraju i za granicą; działania na rzecz czynnego i aktywnego udziału osób ze schorzeniami układu ruchu w życiu społecznym kraju; gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym ze schorzeniami układu ruchu odpowiednich warunków bytowych, lecznictwa oraz rehabilitacji.
FUNDACJA PERSONASPOŁECZNYKrólewiecka 220000379558Wspomaganie i promowanie inicjatyw, zmierzających do wszechstronnego rozwoju Polski oraz społeczności lokalnych stanowiących jej części składowe w szczególności w zakresie nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu. Wspieranie i pomoc w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej oraz niepełnosprawnej.
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I UBOGIM "DAR SERCA"NIEPEŁNOSPRAWNYPrzedmiejska 10/30000459281fundacja-sochacki@wp.pl507 751 399Niesienie wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym i ubogim w wyprowadzaniu ich z apatii i biedy. Wprowadzanie ich na rynki pracy dostosowanych do ich możliwości. Prowadzenie ich prostą rehabilitację - włącznie z festynami "równych szans".
FUNDACJA PRACY I OCHRONY ZDROWIA "ALMACH"ZDROWOTNYKulińska 20000154303biuro@fundacja-almach.org.pl54 237 16 34Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Działania w zakresie ochrony zdrowia obywateli. Działania w zakresie ochrony konsumentów i pacjentów. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych ich utratą. Wspieranie w rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy.
FUNDACJA REHABILITACJI I WSPARCIA SPOŁECZNEGO "BYĆ"NIEPEŁNOSPRAWNYJasna 18C/220000533587fundacjabyc@wp.pl663 950 044Rehabilitacja, terapia
JEDNOSTKA STRZELECKA 4051 WŁOCŁAWEK IM. GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSAOBRONNYOkrzei 94 A0000505384js4051@wp.pl794 261 146Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania; wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań założyciela i pierwszego komendanta głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w prawie i przyrzeczeniu strzeleckim; przygotowanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach obrony cywilnej, straży granicznej, policji, straży pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo narodowe; wychowanie członków związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: bóg, honor, ojczyzna; podnoszenie poziomu sprawności; uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE " CIVITAS CHRISTIANA " ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKUWYZNANIOWY3 Maja 35 m 20000028395kkluzik@civitaschristiana.pl783981822Jest organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.
KLUB INTELIGENCJI KATOLOCKIEJ WE WŁOCŁAWKUWYZNANIOWYPlac Kopernika 3000023608254 236 50 33Praca intelektualna i moralna w oparciu o naukę Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków indywidulanych i społecznych. Przeciwdziałanie patologii społecznej
KLUB KIBICÓW KUJAWIAKA WŁOCŁAWEKSPORTOWYOkrzei 30
KLUB ZDROWEGO ODCHUDZANIAZDROWOTNYKościuszki 12
KOŁO ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WŁOCŁAWKUSPOŁECZNYUrocza 3000021909754 232 04 18Edukacja, wychowanie
KOŁO ABSOLWENTÓW LICEUM MARII KONOPNICKIEJ WE WŁOCŁAWKUSPOŁECZNYBechiego 1000008993454 232 29 65; 600 437 716 Edukacja, wychowanie
KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI PRZY FILII NR 2 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOCŁAWKUKULTURYKaliska 56
KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI PRZY FILII NR 1 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOCŁAWKUKULTURYGrodzka 2 A
KOŁO WYCHOWANKÓW LICEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ WE WŁOCŁAWKUSPOŁECZNYMickiewicza 6000015210454 232 29 55Opracowywanie zgromadzonych archiwaliów, na które składają się zdjęcia, wspomnienia wychowanków, opracowania i wycinki prasowe, które mogą być w przyszłości wykorzystywane przy opracowaniu monografii szkoły
KOŁO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW WE WŁOCŁAWKUARTYSTYCZNYP.O.W. 22 B
Kujawskie Stowarzyszenie "Seniorzy Razem"KULTURYKaliska 90 m. 79694 272 554
KUJAWSKIE STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE "WIŚLAK" - WŁOCŁAWEK ZDROWOTNYŚw. Antoniego 34 / 10000676088Profilaktyka uzależnień
KUJAWSKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARCZEGOSPODARCZYŁanowa 5 / 100000513665 Lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
KUJAWSKIE STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓWTECHNICZNYSmólska 9 / 15
KUJAWSKIE STOWARZYSZENIE LITERATÓW WE WŁOCŁAWKULITERACKIŻytnia 49 / 300000283941502 894 777Propagowanie i popularyzowanie osiągnięć literackich twórców regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej zrzeszonych w stowarzyszeniu. Upowszechnianie kultury literackiej w mieści i regionie wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Promowanie walorów historycznych, kulturowych i gospoadraczych
KUJAWSKO-POMORSKI KLUB BIEGŁYCH I RZECZOZNAWCÓWGOSPODARCZYBojakowskiego 50000179360klubbieglych@wp.pl; http://rzeczoznawca.wloclawek.pl54 231 10 48; 606 798 522Doskonalenie zawodowe biegłych i rzeczoznawców
KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK LITERATÓWLITERACKIOgniowa 7 m 390000240140506 231 189Krzewienie i upowszechnianie pisarstwa oraz gromadzenie materiałów literackich, dotyczących w szczególności Kujaw i Pomorza oraz krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych i ich gromadzenie
KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE HODOWLANE BYDŁA MIĘSNEGOGOSPODARCZYOkrzei 74 A
LIGA OBRONY KRAJU OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓWSPOŁECZNYWronia 23/250000086818http://lok.org.pl/; biuro.oskwloclawek@lok.org.pl54 232 47 65; 669 055 045
LIGA OCHRONY PRZYRODY OKRĘG WE WŁOCŁAWKUEKOLOGICZNYKomunalna 40000113431http://www.lop.wloclawek.pl/54 232 76 82Ekologia, ochrona środowiska
LOKALNI PATRIOCI - GRUPA WŁOCŁAWEKSPOŁECZNYZimna 12/14Lokalnipatrioci.wloclawek@gmail.com513 189 662Jako organizacja społeczna, skupia przy sobie osoby, którym zależy na dobru Włocławka, miasta w którym żyjemy. Nie interesują nas poglądy religijne ani partyjne, jedynie chęć działania na rzecz rozwoju naszego miasta.
ŁADOWARKAKULTURYSzczygla 11d.cieslikiewicz@gmail.com792 777 398Inicjowanie przedsięwzięć kulturalno-społecznych oraz inspirowanie mieszkańców do działania
MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWE TAXI-MPT "KUJAWIAK"GOSPODARCZYOstrowska 16 / 1410000087216http://taxi-kujawiak.pl54 233 33 59Sprawy zawodowe, branżowe, pracownicze
MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW ROMSKICH W POLSCE "ROMA"ARTYSTYCZNYKraszewskiego 25 / 30000199400romastudio@o2.pl603 435 175; 54 235 36 18 Prowadzenie zespołu Roma, promocja nieznanych twórców muzyki romskiej.
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA WŁOCŁAWSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO TECHNICZNYCHTECHNICZNYPlac Wolności 1000026956554 232 36 55Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
NADWIŚLAŃSKA JEDNOSTKA STRZELECKASPORTOWYPolna 47 / 80696 445 716
NOWE POKOLENIESPOŁECZNYBluszczowa 42
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO WŁOCŁAWEKPOŻARNICZYChmielna 240000428652
ODDZIAŁ KUJAWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGOTURYSTYCZNYSłowackiego 1 A0000036511http://www.wloclawek.pttk.pl/54 232 33 54Prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu i opracowywaniu materiałów krajoznawczych. Organizuje wiele imprez turystyki kwalifikowanej, rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe, konkursy krajoznawcze i turystyczne.
ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOCŁAWKUNIEPEŁNOSPRAWNYOkrzei 74 A000010998454 232 76 61
ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA WE WŁOCŁAWKUCHARYTATYWNYZduńska 140000225587pck@poczta.onet.pl; http://www.pckwloclawek.org.pl54 231 46 56Zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. Podejmuje przede wszystkim takie zadania jak: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej, aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy
ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICHOŚWIATOWYWarszawska 11/130000081477mbpinstruktor@wp.pl; http://www.sbp.pl54 231 55 50Działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.
ODDZIAŁ WŁOCŁAWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONAUTYCZNEGOOŚWIATOWYFredry 160000125325
ODDZIAŁ WŁOCŁAWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGOMEDYCZNYWieniecka 490000204939cardio69@vp.pl; http://www.ptkardio.pl/54 416 53 26
ODDZIAŁ WŁOCŁAWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCHSPORTOWYMechaników 10000157149 biuro@ptsm.wloclawek.pl; ptsm.wloclawek.pl54 236 24 10Organizowanie: sieci schronisk młodzieżowych, środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych, upowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoczynku - obozów wędrownych.
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WE WŁOCŁAWKU STOWARZYSZENIA OSÓB REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYMSPOŁECZNYBrzeska 6000021138754 235 23 08Organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa osób, które dotknięte zostały w stanie wojennym represjami, w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, - uznanie, że stan wojenny został w PRL wprowadzony z naruszeniem ustawy zasadniczej, - ukaranie winnych naruszenia konstytucji, a głównie ograniczenia swobód i praw obywatelskich, potępienie metod jakimi posługiwały się władze i była PZPR w stanie wojennym w sposób prawem przewidziany, - rehabilitacja osób dotkniętych represjami i popieranie indywidualnych roszczeń członków oddziału o naprawienie krzywd jakich doznały w stanie wojennym w znaczeniu moralnym i wymiarze materialnym, - pomoc prawna wszechstronna, głównie zmierzająca do nabycia określonych praw i uprawnień przez członków oddziału, - miejsca tragedii narodu polskiego w stanie wojennym, a głównie te, które pociągnęły ofiary śmiertelne - w tym również z odniesionych ran spowodowane przez militarne siły używane przeciwko bezbronnej ludności otaczane są przez oddziały szczególną opieką.
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH "DLA NASZYCH DZIECI"OPIEKUŃCZYSielska 30000568022
PARAFIALNA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO WE WŁOCŁAWKUPOŻARNICZYOstrowska 8000017762154 233 81 24Stanowi jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Służy pomocą w obszernym zakresie. Oddział gwarantuje wszechstronne wsparcie w sytuacji pożaru, jak również wspiera w innych adekwatnych do zakresu działań sytuacjach. "Parafialna Ochotnicza Straż Pożarna Pod Wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego We Włocławku" posiada nowoczesny sprzęt i zatrudnia mający praktykę personel, co zapewnia dobry poziom obsługi we wszystkich sytuacjach.
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKUCHARYTATYWNYZwiązków Zawodowych 180000041349pkpsjb@wp.pl54 232 10 96Dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, rodzinom wielodzietnym, pozbawionych środków do życia. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG WŁOCŁAWEKSPORTOWYKapitulna 880000224410 bogdan.wdowiak1@neostrada.pl; http://pzhgp.wloclawek.pl/ow/54 234 16 45; 603 768 055 Zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych; 2. Racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego; 3. Rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków; 4. Organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji; 5. Prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków związku i sympatyków.
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJNIEPEŁNOSPRAWNYŁazienna 60000042049wtz.wloclawek@op.pl54 232 34 10Zapobiegają wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących. Niosą wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom.
POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW SORTÓW MUNDUROWYCH, ODZIEŻY OCHRONNEJ I SPRZĘTU DLA LEŚNICTWAGOSPODARCZYLipowa 60000526460
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWYMEDYCZNYSzpitalna 6 (blok D)0000037573psdwloclawek@onet.pl; http://diabetyk.org.pl/54 416 53 07Działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę; inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji; działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom; reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych; wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa; wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii; udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków; działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków
POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKUGOSPODARCZYPlac Wolności 10000138026 rzeczoznawcajerzy@wp.pl; www.psrwn.pl606 798 522; 54 231 10 48Podstawowym celem PSRWN jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska Rzeczoznawców oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.
POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKUMEDYCZNYWolność 440000022992http://www.ptop.wloclawek.pl/54 412 22 71Niesie specjalistyczną pomoc zarówno dorosłym, jak i dzieciom chorym na raka oraz inne nieuleczalne choroby znacznie ograniczające egzystencję.
POLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATY ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ TERENOWY WE WŁOCŁAWKUMEDYCZNYKilińskiego 160000114636ptozwloclawek@o2.pl54 411 68 33 wew. 41PTOZ podejmuje działania na rzecz popularyzacji wiedzy o zdrowiu i poprawy umiejętności jego zachowania, inspirowania działalności badawczej i wdrażania jej wyników. PTOZ organizuje szkolenia, programy i kampanie edukacyjne, opiniuje programy edukacyjne innych instytucji i organizacji, organizuje kongresy, konferencje, warsztaty wykłady. PTOZ wspiera inicjatywy społeczne mające na celu ochronę zdrowia
POLSKIE TOWARZYSTWO PEDIATRYCZNE ODDZIAŁ WŁOCŁAWSKIMEDYCZNYWieniecka 490000047969https://ptp.edu.pl/Upowszechnianie wiedzy z dziedziny medycyny wieku rozwojowego, współudział w tworzeniu polityki zdrowotnej wobec populacji wieku rozwojowego w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju i stanu zdrowia dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów, szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie, reprezentowanie ogółu polskich pediatrów wobec: władz państwowych i samorządowych (administracji centralnej i terenowej), władz samorządu lekarskiego oraz wobec stowarzyszeń lekarzy innych specjalności i wszystkich innych stowarzyszeń naukowych, nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie medycyny wieku rozwojowego
POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE "POL-ILKO" ODDZIAŁ REGIONALNY WE WŁOCŁAWKUMEDYCZNYKaliska 83A/130000076005wloclawek@polilko.pl; www.polilko.pl54 234 56 51; 601 897 009Ochrona i promocja zdrowia w zakresie przypadków nowotworów układu pokarmowego, a w szczególności sposobów ich leczenia poprzez wyłonienie stomii (przetoki jelitowej).
POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ GNIEŹNIEŃSKI - KOŁO WŁOCŁAWEKMEDYCZNYWillowa 43 A0000156150600 231 848
RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ - ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKUSPORTOWYOstrowska 16/150000514674503 160 379
REGIONALNE CENTRUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJGOSPODARCZYToruńska 1480000104048rcie@rcie.pl; www.rcie.pl54 414 10 03/05; 728 932 078Pozyskiwanie funduszy i dotacji ze środków UE. Doradztwo personalne. Wspieranie procesu integracji europejskiej
REGIONALNE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW " WŁO - ART " WE WŁOCŁAWKUARTYSTYCZNYWarszawska 11 / 130000009073jadwiga.jaroszewska@wp.pl; artkujawy2013@gmail.comDziałalność kulturalno-oświatowa skupiająca twórców z regionu Kujawsko-Pomorskiego
SEKCJA PARAMILITARNO-AIRSOFTOWA WŁOCŁAWEKSPORTOWYSkarżyńskiego 3 / 56
SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY REJA 7 / 9GOSPODARCZYWarszawska 2/4/6 m 28
SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY LINII KABLOWEJ TELETECHNICZNEJ PRZY PLACU KOLANOWSZCZYZNA 11/12, OKRĘŻNEJ 38 I WIERZBOWEJ 3GOSPODARCZYPlac Kolanowszczyzna 14
SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY SIECI GAZOWEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ ULICY CEGLANEJGOSPODARCZYCeglana 1 / 22
SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ DLA OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH "KRZYWE BŁOTA"GOSPODARCZYŹródlana 20
SPOŁECZNY KOMITET D/S TELEFONIZACJI OSIEDLA KAZIMIERZA WIELKIEGOGOSPODARCZYOstrowska 36
SPOŁECZNY KOMITET D/S TELEFONIZACJI OSIEDLA POŁUDNIEGOSPODARCZYWitosa 7 A
SPOŁECZNY KOMITET D/S TELEFONIZACJI OSIEDLA ZAZAMCZEGOSPODARCZYPromienna 11 A
SPOŁECZNY KOMITET D/S TELEFONIZACJI ULIC PIASKI, PTASIAGOSPODARCZYPiaski 18
SPOŁECZNY KOMITET D/S TELEFONIZACJI ULICY POLNEJGOSPODARCZYPolna 18 A / 2
SPOŁECZNY KOMITET D/S TELEFONIZACJI ULICY WESELNEJGOSPODARCZYWeselna 11 B
SPOŁECZNY KOMITET ELEKTRYFIKACJI PRZY ULICY RYBNICKIEJ WE WŁOCŁAWKUGOSPODARCZYKaliska 83 / 33
SPOŁECZNY KOMITET INWESTYCYJNYGOSPODARCZYSosnowa 13
SPOŁECZNY KOMITET TELEFONIZACJI ULIC STODÓLNEJ 78 I ŁĘGSKIEJ 59GOSPODARCZYStodólna 78
SPOŁECZNY KOMITET TELEFONIZACJI ULICY WARSZAWSKIEJ 5 I 7/9GOSPODARCZYWarszawska 5
SPOŁECZNY KOMITET WŁAŚCICIELI DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PRZY ULICY MIELĘCIŃSKIEJGOSPODARCZYNowomiejska 44
STOWARZYSZENIE " AMAZONKI " WE WŁOCŁAWKUNIEPEŁNOSPRAWNYŻabia 12 A0000159321klub.amazonek@wp.pl519 170 908Pomoc kobietom po raku piersi na terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego
STOWARZYSZENIE " KOLOROWE SALE DLA CHORYCH DZIECI "ZDROWOTNYPlac Wolności 150000173580604 456 970; 54 412 93 15 Inicjowanie, podejmowanie, rozwijanie i prowadzenie działalności społecznej na rzecz poprawy warunków pobytu dzieci w szpitalach i innych placówkach zajmujących się leczeniem chorych dzieci
STOWARZYSZENIE " WŁOCŁAW "SPOŁECZNYLeszczynowa 5
STOWARZYSZENIE " ZAWODOWY KIEROWCA "SPOŁECZNYNoakowskiego 48
STOWARZYSZENIE " ZDROWA RODZINA "ZDROWOTNYDziewińska 9 / 610000349235zdrowarodzina.pl@gmail.com54 420 21 68Rozwiązywanie problemów rodzin z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością , rodzin dotkniętych uzależnieniami i przeciwdziałanie wszelkim patologiom społecznym
STOWARZYSZENIE " ŻYCIE NAD WISŁĄ "EKOLOGICZNYGrodzka 1150000290235600 069 126Działania na rzecz popierania budowy stopnia wodnego na Wiśle w Nieszawie. Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat rzeczywistych zagrożeń związanych z ewentualną awarią stopnia wodnego we Włocławku
STOWARZYSZENIE " ŻYJ DLA INNYCH "NIEPEŁNOSPRAWNYLeśna 30000239730http://soworionistki.wloclawek.pl/stowarzyszenie-zyj-dla-innych54 233 12 65Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom, w szczególności, z niepełnosprawnością intelektualną, w tym działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie im lepszych warunków życia zarówno pod względem intelektualnym jak i materialnym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenia ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
STOWARZYSZENIE "BIOREGION ZIEMI KUJAWSKO-DOBRZYŃSKIEJ"EKOLOGICZNY3 Maja 90000121988Ekologia w Regionie.
STOWARZYSZENIE "BLOK TROSKI O WŁOCŁAWEK"SPOŁECZNYPiekarska 6
STOWARZYSZENIE "CZAS START"KULTURYŻytnia 53 / 1020000559636
STOWARZYSZENIE "DAJ SZANSĘ"NIEPEŁNOSPRAWNYSielska 30000167176dorota.bw@op.pl; www.dajszanse.com510 287 215Organizowanie wsparcia dla dzieci chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci z włocławskich domów dziecka
STOWARZYSZENIE "KLUB ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU"OŚWIATOWYMechaników 30000575098
STOWARZYSZENIE "ŁĘGSKA"SPOŁECZNYKrólewiecka 22
STOWARZYSZENIE "MEDYCZNY UNIWERYTET TRZECIEGO WIEKU WE WŁOCŁAWKU"OŚWIATOWY3 Maja 170000605305728 911 463Kształcenie ustawiczne zgodnie z zasadą Life Long Learning (uczenia się przez całe życie) oraz kształtowanie pomyślnego procesu starzenia się z zachowaniem łączności międzypokoleniowej. Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy Med. UTW są nauki medyczne; profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych; badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych; bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia. 
STOWARZYSZENIE "NASZE DZIECI"SPOŁECZNYChopina 20 / 35
STOWARZYSZENIE "OPINIA WŁOCŁAWIAN"SPOŁECZNYToruńska 55 A (koresp. Piaski 7)
STOWARZYSZENIE "ROTARY CLUB WŁOCŁAWEK"CHARYTATYWNYOkrężna 210000665018wloclawek@rotary.org.pl; http://www.rotary-wloclawek.pl/54 231 91 00; 506 765 303Wspieranie lokalnej społeczności, działania na rzecz edukacji młodzieży, profilaktyka i promocja zdrowia
STOWARZYSZENIE "STARÓWKA"NIEPEŁNOSPRAWNYŁanowa 7 / 190000419383stowarzyszenie.starowka@wp.pl600 231 981Działalność edukacyjna, kulturalna, promocja patriotyzmu lokalnego ochrona i promocja zdrowia
STOWARZYSZENIE "TĘCZOWY PARASOL"NIEPEŁNOSPRAWNYToruńska 95 m. 680000435869teczowyparasol@interia.pl; kontakt@teczowyparasol.com.pl; http://teczowyparasol.com.pl/Celem stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie zajęć usprawniających dla naszych dzieci, takich jak: rehabilitacja ruchowa, kynoterapia, hipoterapia, terapia integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, terapia manualna, zajęcia ruchowe na basenie. Ponadto prowadzi zajęcia dla rodziców wychowujących przewlekle chore bądź niepełnosprawne dzieci: warsztaty rękodzieła, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych
STOWARZYSZENIE "TRAMPOLINA DLA POLSKI"SPORTOWYOstrowska 80000453485trampolina.wloclawek@gmail.com54 233 81 24Działania na rzecz społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży. Integracja, wsparcie.
STOWARZYSZENIE "WÓJTÓWKA"EKOLOGICZNYZduńska 3/8/12 m 170000084333Propagowanie ochrony środowiska, szerzenie wiedzy ekologicznej, zapewnienie odpoczynku i zagospodarowania ośrodka wypoczynkowego
STOWARZYSZENIE "Z NAMI ŁATWIEJ"NIEPEŁNOSPRAWNYNoakowskiego 55 / 330000525239607 142 257
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJSPOŁECZNYOkrzei 94 A / 55000027467254 231 36 00; 505 042 607 Popularyzacja w społeczeństwie tradycji i współczesnych osiągnięć WSHE, Utrwalanie więzi środowiskowych absolwentów WSHE, krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich. Wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków stowarzyszenia. Inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów WSHE
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH WE WŁOCŁAWKUOŚWIATOWYNowomiejska 25
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH WE WŁOCŁAWKUKULTURYBukowa 38 /40000032378454 232 58 52Edukacja, wychowanie
STOWARZYSZENIE BUDOWANIA POSTAW I ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ "SFIN"OŚWIATOWYSłowackiego 1 / 600000504430biuro@sfin.biz.plCelem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie budowania postaw i świadomości finansowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, w szczególności na rzecz dorosłych i młodzieży, a także wspieranie rodzin w zakresie zdobywania edukacji finansowej i pomocy.
Stowarzyszenie Dziennikarzy WłocławskichSPOŁECZNYBroniewskiego 3/5606 483 044
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE VLADISLAVIAARTYSTYCZNYWiejska 29000025307154 231 19 88
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-TEATRALNE TEATR "NASZ"ARTYSTYCZNYWeselna 220000251744sylcze@wp.plDziała w sferze kultury i pomocy społecznej. Od piętnastu lat jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicznej BRUKARNIA, ma na swoim koncie wiele realizacji teatralnych i filmowych. Są twórcami dwóch seriali o Włocławku Magiczni i Kredą pisane, musicalu TAMA, wielu spektakli autorskich i promujących literaturę polską i ogólnoświatową. Realizujemy także projekty społeczne, profilaktyczne i działamy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób niepełnosprawnych, młodzieży zagrożonej uzależnieniami.
STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW "HERMES"GOSPODARCZYSłowicza 5
STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH "SUKCES"GOSPODARCZYKaliska 50 / 40000455829http://www.sise.cba.pl/54 426 26 67Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ekonomicznemu mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego poprzez działania w zakresie aktywizacji zawodowej, edukacji i poradnictwa, a także promocji ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. 
STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH "PERSPEKTYWY"KULTURYŁanowa 23 A000037801654 232 37 08Edukacja kulturalna
STOWARZYSZENIE INWESTORÓW I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI USŁUGOWYCHGOSPODARCZYPłocka 127 / 92
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKUTECHNICZNYPlac Wolności 1000016147654 232 62 50Nauka i technika
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKUTECHNICZNYPlac Wolności 10000152811m_w@satfim.net.pl; http://simp.pl/Jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ODDZIAŁ WŁOCŁAWEKTECHNICZNYPlac Wolności 10000096244apmanteckip@op.pl; www.sitpchem.cba.plMisją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów, techników i przemysłu chemicznego.
STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERÓW MIAR I WAGTECHNICZNYJagiellońska 2 Asandmarek@wp.pl54 411 17 22Działanie zmierzające do kolekcjonerstwa opartego na wiedzy fachowej, popularyzowanie wiedzy z dziedziny metrologii wśród społeczeństwa, promocja i popieranie działań w zakresie udostępniania zbiorów kolekcjonerskich społeczeństwu
STOWARZYSZENIE KRWIODAWCÓW POCZTY POLSKIEJMEDYCZNYChopina 540000266386801 333 444Niesienie pomocy potrzebującym, tworzenie i uczestniczenie w narodowym programie rekrutacji honorowych krwiodawców
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY WE WŁOCŁAWKUEKONOMICZNYMiedziana 2/40000101063skwp-wloclawek@wp.pl542326349Obrona praw, godności i interesów członków; krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej; popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty; troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków; współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego oraz organizacjami gospodarczymi w zakresie organizacji i prowadzenia rachunkowości oraz rewizji i kontroli gospodarczej; współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami w zakresie wymiany doświadczeń integracji międzynarodowej.
STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE KOBIET ROMSKICH OTWARTE DRZWI - PIRADE WUDARAKULTURYPtasia 1 D / 220000467787Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRODUCENTÓW "HANDLOWIEC"GOSPODARCZYToruńska 53 B / 3
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW MICHELIN - MIELĘCINSPOŁECZNYMetalowa 23 / 320000700072Rozwój lokalny
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY ROLNEJ 4 WE WŁOCŁAWKUGOSPODARCZYRolna 4
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA - ZAWIŚLASPOŁECZNYWillowa 80000562553osiedlezawisle@wp.pl884 321 007Stowarzyszenie to organizacja społeczna skupiająca mieszkańców Osiedla Zawiśla i działająca na ich rzecz. Głównym jej celem jest działanie na rzecz lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizowanie różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych budujących wśród mieszkańców osiedla Zawiśla poczucie wspólnoty sąsiedzkiej i tożsamości lokalnej.
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JEZIORA WIKARYJSKIEGOSPORTOWYPłocka 139 lok. III0000515795smjwik@gmail.com
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW POJAZDÓW MILITARNYCH I OFF-ROADU PATROL WŁOCŁAWEKKULTURYKorczaka 120000514995patrol@q4x4; www.q4x4.pl607 756 851Promowanie walorów historycznych i turystycznych Kujaw. Krzewienie kultury, sportu i promocji zdrowia, wychowania obywatelskiego. Działalność edukacyjna.
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KUJAWSKIEJKULTURYToruńska 222
STOWARZYSZENIE MISTRZOWIE TAKTYKIKULTURYŁanowa 4 / 1050000672869
STOWARZYSZENIE MŁODEJ LEWICYSPOŁECZNYKościuszki 24/260000211123fmskraj@gmail.comCelem stowarzyszenia jest: poszanowanie wolności słowa, sumienia i wyznania. Zabieganie o racjonalny rozwój miasta i regionu. Dbanie o ich dobry wizerunek względem innych miast, wspieranie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.
STOWARZYSZENIE MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ ROMÓW " ROMA - UNION "MIĘDZYNARODOWY14-go Pułku Piechoty 4 / 440000078919Kształtowanie postaw patriotycznych i ideowych wśród członków oraz innych osób. Włączanie ludności cygańskiej w nurt życia społecznego i kulturalno-oświatowego R.P. Likwidacja analfabetyzmu. Propagowanie kultury cygańskiej. Niesienie pomocy najuboższym rodzinom cygańskim
Stowarzyszenie Motocyklistów TWO WHEELSTURYSTYCZNYOstrowska 38 m. 49balczyk@op.pl517 193 790
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT "SOKÓŁ"EKOLOGICZNYOsiedlowa 10000133612http://peregrinus.pl/608 365 646Ochrona zwierząt, gatunków chronionych. Edukacja ekologiczna. Wspieranie uprawiania sokolnictwa (hodowli i układania ptaków łowczych oraz polowania z nimi). Hodowla zwierząt gatunków chronionych
STOWARZYSZENIE NA RZECZ READAPTACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ "NOWA DROGA"SPOŁECZNYKaliska 1000000566799Stowarzyszenie powołane zostało w celu szeroko pojętej readaptacji i aktywizacji obywatelskiej. Celami Stowarzyszenia są m.in.: readaptacja i przeciwdziałanie powrotności do przestępstwa ich sprawców; pomoc skazanym opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej przeciwdziałania patologiom społecznym; współpraca w zakresie zapobiegania przestępczości oraz wdrażania skutecznych metod społecznej readaptacji sprawców przestępstw; wspieranie rozwoju kobiet oraz ich aktywizacja w różnych obszarach życia (społecznym, zawodowym, kulturalnym, osobistym); aktywizacja obywatelska, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJSPOŁECZNYBluszczowa 420000158042Prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY O ZABURZONYM ROZWOJU " TY i JA "NIEPEŁNOSPRAWNYNowomiejska 210000248116stowtyija@vp.pl; http://www.tyija.cba.pl/contact.phphtml54 412 10 41 w.20Stowarzyszenie tworzy część nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół nr 3. Funkcjonuje ono na terenie naszej szkoły w bezpłatnie udostępnionym pomieszczeniu przez dyrekcję szkoły. Inicjatorami powstania stowarzyszenia była grupa nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku, kierująca się chęcią niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnością. 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU CZłOWIEKA "JESTEM"OŚWIATOWYPrzedmiejska 17 / 2000007629754 232 79 94Popularyzacja wiedzy poprzez różnego rodzaju działania informacyjne, popularno – naukowe i szkoleniowe. Świadczenie usług edukacyjnych, opiekuńczo-diagnostycznych- terapeutycznych. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania wszelkiego rodzaju patologiom.
STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "EURO-INTEGRACJA"NIEPEŁNOSPRAWNYBrzeska 18
STOWARZYSZENIE NOWA GRUPA KUJAWSKAARTYSTYCZNYSłowackiego 1 A0000329521nowa.grupa.kujawska@wp.pl600 295 845Podtrzymywanie tradycji regionalnej i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturalnej. Upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie w zakresie sztuk plastycznych. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych
STOWARZYSZENIE OBRONY SPÓŁDZIELCÓWSPOŁECZNYJagiellońska 21
STOWARZYSZENIE OBYWATELI PROJEKT WŁOCŁAWEKSPOŁECZNYKrólewiecka 17 / 280000314465www.projektwloclawek.pl515 712 642Naszym celem są działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Promujemy odpowiedzialny biznes
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEOBOJĘTNYCHWYZNANIOWYKościelna 80000089834Wspieranie działań zmierzających do budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o katolicką naukę społeczną
STOWARZYSZENIE OŚRODEK EKOLOGICZNO-REKREACYJNY " WÓJTOWSKIE "EKOLOGICZNYRysia 6 A0000064355http://wojtowskie.cba.pl/nowa/; eko.wojtowskie@ gmail.comCele stowarzyszenia: propagowanie ochrony środowiska, rozwijanie kultury i kultury fizycznej, szerzenie wiedzy ekologicznej, poznawanie Pakrku Krajobrazowego Gostynińsko- Włocławskiego i problemów związanych z jego funkcjonowaniem
STOWARZYSZENIE PO PROSTUKULTURYNowomiejska 8 / 160000370252Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie prowadzenia, inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych. Podtrzymywanie tradycji regionalnej i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości narodowej i regionalnej, obywatelskiej i kulturalnej. Upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie. Rozwój aktywności sportowej i popularyzacja sportów. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości
STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKUTECHNICZNYPłocka 30/32 lok. 280000257423wloclawek@spe.org.pl; http://www.spe.wloclawek.pl/
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - OLIGONIEPEŁNOSPRAWNYKomunalna 40000196003oligo.wloclawek@gmail.com668 445 061Prowadzone stowarzyszenie działania mają na celu wypełnienie luki w zakresie opieki i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie – skierowane są na stworzenie warunków do systematycznej pracy z udziałem fachowej kadry specjalistów, przy współudziale i wsparciu rodziców oraz opiekunów. Ponadto wśród zadań statutowych znajdują się: propagowanie i popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie rehabilitacji i rewalidacji; inicjowanie przedsięwzięć w zakresie opieki i wychowania; współdziałanie w organizowaniu różnorodnych form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie; budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz tych osób
STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCHSPOŁECZNYWronia 1 / 28000011920254 232 71 46Wszechstronna pomoc ofiarom wypadków i kolizji drogowych. Promocja działań sprzyjających zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "KUJAWY" W ŚMIŁOWICACHGOSPODARCZYWysoka 15 B0000183576spoiow@tlen.pl54 230 91 15Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW ZIEMI DOBRZYŃSKIEJGOSPODARCZYWysoka 15 B0000183575spoiow@tlen.pl54 230 91 15Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW ZIEMI KUJAWSKIEJGOSPODARCZYWysoka 15 B0000183574spoiow@tlen.pl54 230 91 15; 54 236 01 13 Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
STOWARZYSZENIE PROMUJACE EDUKACJĘ I ROZWÓJ "PERSPEKTYWA"OŚWIATOWY3 Maja 170000699902perspektywa@pwsz.wloclawek.pl668 075 5431) Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju, edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży; 2) wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego, w szczególności w obszarze edukacji i nauki; 3) promowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku i prowadzonych przez nią jednostek oraz dbanie o ich dobre imię i pozytywny wizerunek; 4) upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych kwalifikacji; 5) działalność na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu lokalnej społeczności; 6) działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej; ) popularyzowanie postaw prospołecznych, charytatywnych i dobroczynnych.
STOWARZYSZENIE PROSUMENT - KLASTER ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGIIGOSPODARCZYToruńska 1480000434497
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KATEDRY WŁOCŁAWSKIEJKULTURYPlac Kopernika 70000301363602 397 664; 54 231 22 32Działania zmierzające do zachowania i ochrony Katedry włocławskiej i należących do niej dzieł sztuki i kultury będących świadectwem wiary, polskości i tradycji narodowej
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 WE WŁOCŁAWKU " WESPÓŁ "CHARYTATYWNYGałczyńskiego 9 A0000351435wespol20@gmail.com54 234 96 94Działalność charytatywna na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "KUJAWY"KULTURYCelulozowa 25 / 160000682139Kultura, Sztuka, Tradycja, Taniec
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZGROMADZENIA BRACI POCIESZYCIELI Z GETSEMANIWYZNANIOWYStrzelecka 70000703094pocieszyciele@gmail.com; http://www.pocieszyciele.pl/54 235 59 90; 518 014 718
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU " SURDO "NIEPEŁNOSPRAWNYStarodębska 260000362631surdo@onet.pl502 168 745; 502 623 114Pomoc dzieciom oraz młodzieży z wadą słuchu i ich rodzinom
STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJWYZNANIOWYPlac Kopernika 3000024373654 231 27 16; 691 371 807Celem stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne oraz wpieranie członków i sympatyków stowarzyszenia oraz wszystkich potrzebujących w ich życiu małżeńskim i rodzinnym
STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH KOŁO NR 19KOMBATANCKIŻabia 12 A0000027166saperzy.wloclawek@onet.pl; www.ssp.wloclawek.pl54 416 62 60Stowarzyszenie Saperów Polskich jest organizacją środowiskową zrzeszającą czynnych i byłych żołnierzy oraz pracowników Wojsk Inżynieryjnych Wojska Polskiego, a także członków ich rodzin. Stowarzyszenie Saperów Polskich jest spadkobiercą tradycji saperskich od początku historii Polski. Kultywuje dokonania Korpusu Inżynierów Koronnych I Rzeczpospolitej, Księstwa Warszawskiego, Królestwa Kongresowego oraz Legionów Polskich. Dba o pamięć czynów saperskich w służbie II Rzeczpospolitej, lat wojny, oraz okresu powojennego. Stowarzyszenie Saperów Polskich jest kontynuatorem powstałego po II wojnie światowej na Zachodzie Stowarzyszenia Polskich Saperów na Obczyźnie, które zamknęło swoją działalność w 2001 roku.
STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY AVANTIGOSPODARCZYWronia 10000075043http://www.taxi-avanti.pl/54 231 33 60Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY RADIO TAXI " DELFIN "GOSPODARCZYPlac Kolanowszczyzna 160000072768radiotaxidelfin@wp.plSprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY WŁOCŁAWSKICH "WSPÓLNOTA PRZEWOZÓW TAKSÓWKARSKICH"GOSPODARCZYWieniecka 39000022821754 236 73 53; 54 236 53 53Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
STOWARZYSZENIE TEATRALNE "TEATR LUDZI UPARTYCH"KULTURYWojska Polskiego 13000045104354 231 47 60Teatr
STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW LUDOWYCH ODDZIAŁ WŁOCŁAWSKIARTYSTYCZNYBulwary 6 (Muzeum Etnograficzne)0000019228etnografia@muzeum.wloclawek.pl; http://zgstl.pl/54 232 30 01Celem Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury ludowej, popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej, roztaczanie opieki nad twórcami ludowymi, ich reprezentacja oraz zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych Stowarzyszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych
STOWARZYSZENIE URODZONYCH W NIEWOLI NIEMIECKIEJ WE WŁOCŁAWKUSPOŁECZNYŻabia 12 A0000048740http://zg_suwnno2.pl54 416 62 60Integrowanie Polaków urodzonych w niewoli niemieckiej w ltach 1939-1945 na ziemiach III Rzeszy w jej granicach sprzed 1939 roku. Udzielanie wszechstronnej pomocy tym osobom.
STOWARZYSZENIE URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO - ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKUSPOŁECZNYZielony Rynek 11/13000007462154 412 44 09
STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU MEDYCZNEGO "LEX MED"MEDYCZNYToruńska 53 / 11
STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI GARAŻY PRZY UL. ZIĘBIEJ 13GOSPODARCZYBroniewskiego 20 B
STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI GARAŻY PRZY ULICY PROMIENNEJ 8 KGOSPODARCZYPromienna 27 / 19
STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI GARAŻY STOWGARGOSPODARCZYToruńska 85000007956954 236 69 49Ochrona i zabezpieczenie pojazdów samochodowych na terenie będącym we władaniu stowarzyszenia. Wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska.
STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI WŁOCŁAWSKICH NIERUCHOMOŚCIGOSPODARCZYDziewińska 4/14 m 16606 928 868
STOWARZYSZENIE WŁOCŁAWSKA INICJATYWA GOSPODARCZAGOSPODARCZYSpółdzielcza 70000436250poczta@wigwloclawek.pl501 611 770Działania w zakresie zbiórki wewnętrznej na rzecz dzieci niepełnosprawnych, poprzez działalność informacyjną w mediach
STOWARZYSZENIE WŁOCŁAWSKA MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA MILENIJNAARTYSTYCZNYWiejska 29000008195554 231 19 88Sztuka, muzyka, poznawanie kultury międzynarodowej
STOWARZYSZENIE WŁOCŁAWSKA ORKIESTRA KAMERALNAKULTURYWiejska 29000002443754 231 19 88Rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa
Stowarzyszenie Włocławski Klub KoszykarekZDROWOTNYOlszowa 7 m. 55www.wloclawskiklubkoszykarek.wordpress.com; wloclawskiklubkoszykarek@gmail.comWKK to inicjatywa młodych Pań z Włocławka, które łączy koszykówka, chęć spędzenia razem czasu i wyrwania się od domowych obowiązków.
STOWARZYSZENIE WŁOCŁAWSKI UNIWERSYTET SENIORAOŚWIATOWYPlac Wolności 10000602065uniwersytetzarzad@wp.pl534 777 869Ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, oświata, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, aktywizacja społeczna seniorów, wolontariat
STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO " ADITUS "SPOŁECZNYAkacjowa 100000347675aditus@interia.pl608 061 556Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans tych osób, przeciwdziałanie patologiom społecznym. Upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej, Sportu, rekreacji oraz zdrowego stylu życia
STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA RODZIN OSÓB Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU "POPATRZ NA MNIE"NIEPEŁNOSPRAWNYNowomiejska 210000016467154 234 70 26Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom
STOWARZYSZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELI PARKINGU "RAZEM"GOSPODARCZYNoakowskiego 55
STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK BYŁYCH PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKISPOŁECZNYKościuszki 120000144801
Stowarzyszenie Zwykłe "STOP bezprawiu urzędniczemu" we WłocławkuSPOŁECZNYZagajnikowa 6604 066 962
TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKASPOŁECZNYPiekarska 6000008031554 411 62 00 wew. 313Działania na rzecz ochrony praw dzieci bitych, krzywdzonych i maltretowanych.
TOWARZYSTWO ELEKTROWNI WODNYCHEKOLOGICZNYPłocka 171 (biuro:Piaskowa 18, Reda)0000075766biuro@tew.pl586 797 951
TOWARZYSTWO INTERNISTÓW POLSKICH ODDZIAŁ WŁOCŁAWSKIMEDYCZNYWieniecka 49 (Szpital II Oddział)0000166832tip.org.pl54 412 93 65Wspieranie rozwoju medycyny wewnętrznej, promowanie wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych, kształcenie specjalistyczne i ustawiczne oraz umacnianie i reprezentowanie środowiska polskich internistów.
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKUKULTURYBarska 810000005261
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WŁOCŁAWKASPOŁECZNYPlac Wolności 20000025985654 232 28 08Działalność społeczna zmierzająca do rozwoju i popularyzacji miasta Włocławka
TOWARZYSTWO MUZYCZNE " BIG-BAND WŁOCŁAWEK "ARTYSTYCZNYWojska Polskiego 130000347985601 686 559Rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKUEKOLOGICZNYŁanowa 19/70000154454toz@toz.wloclawek.pl; http://toz.wloclawek.pl/697 102 595Niesie ratunek, opiekę i ochronę zwierzętom porzuconym, zagubionym, rannym i chorym, a także zaniedbywanym przez człowieka i okrutnie traktowanym.
TOWARZYSTWO POMOCY CAŁKOWICIE NIEWIDOMYM "KRET"NIEPEŁNOSPRAWNYWyspiańskiego 4 / 100000409885tpcnkret@o2.pl605 591 800Działania na rzecz środowiska osób całkowicie niewidomych, ich aktywizacja życiowa i zawodowa
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWYSPOŁECZNYKaliska 10000298217biuro@tpd.wloclawek.pl; http://tpd.wloclawek.pl54 411 99 86Działalność Towarzystwa Przyjaciół dzieci we Włocławku: Warsztat Terapii Zajęciowej we Włocławku – opiekuje się 35 osobami niepełnosprawnymi; Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipnie – opiekuje się 30 osobami niepełnosprawnymi; Środowiskowe Ognisko Wychowawcze ul. Kaliska pod opieką 40 dzieci i młodzieży; Środowiskowe Ognisko Wychowawcze ul. Barska 29 pod opieką 30 dzieci i młodzieży; organizator półkolonii i kolonii dla dzieci i młodzieży
UNIA POLSKICH SIECI DETALICZNYCH STOWARZYSZENIEEKONOMICZNYKomunalna 6000016763241 362 01 90Ochrona podstawowych interesów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych członków stowarzyszenia
Włocławska Grupa MotocyklowaTURYSTYCZNYPiękna 3 Awgmwloclawek@gmail.com792 817 845; 692 119 701
WŁOCŁAWSKI INSTYTUT POMOCY PRAWNEJSPOŁECZNYJaworowa 54
WŁOCŁAWSKI INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCHSPOŁECZNYJaworowa 540000697005maciekgawrysiak@wp.pl
WŁOCŁAWSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI ODDZIAŁ TERENOWY NR 31OŚWIATOWYOgniowa 8/100000078728ptd.wloclawek@ineria.pl; https://www.ptd.edu.pl/54 411-33-38Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych rodziców, nauczycieli, pedagogów, nauczycieli terapeutów, logopedów, psychologów zmierzających do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, do pomocy diagnostyczno-terapeutycznej w przypadkach specyficznych trudności w uczeniu się oraz tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego.
WŁOCŁAWSKI RUCH EKOLOGICZNYEKOLOGICZNYBulwary 5 C /120000071244Ekologia
WŁOCŁAWSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGOGOSPODARCZYGniazdowskiego 8 / 350000138252kontakt@wzhgrido.pl; http://wzhgrido.pl54 237 15 89; 606 784 425; 692 376 819 Hodowla drobiu ozdobnego
WŁOCŁAWSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJEKOLOGICZNYKomunalna 40000086304wcee@neostrada.pl; http:/wcee.org.pl 54 232 76 82Realizuje projekty związane z gospodarką odpadami, ochroną przyrody, szeroką pojętą ekologią
WŁOCŁAWSKIE FORUM ROZWOJUSPOŁECZNYKomunalna 6
WŁOCŁAWSKIE INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW " PASJA "ARTYSTYCZNYWarszawska 11 / 130000339497martakoltun@o2.pl502 894 777Popularyzacja, konsolidacja i rozwój artystyczny. Edukacja kulturalna. Rewitalizacja poprzez sztukę i aktywizacja w obszarze kultury
WŁOCŁAWSKIE KURKOWE BRACTWO STRZELECKIEKULTURYPlac Wolności 170000146284aleksander19491@wp.pl691 722 961Działalność oświatowa i kulturalna na rzecz młodzieży w zakresie krzewienia historii, spuścizny narodowej i kultury fizycznej. Pielęgnowanie tradycji narodowych, patriotycznych, historycznych Rzeczypospolitej Polski, zgodnie z hasłem „Bóg-Honor-Ojczyzna”
WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE AGROTURYSTYKI Z SIEDZIBĄ W ZARZECZEWIETURYSTYCZNYNizinna 9 (Zarzeczewo)0000079513zarzecz@wloclawek.mtl.pl54 237 13 01; 54 237 18 55
WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZE "KOLOROWY ŚWIAT"OPIEKUŃCZYBrzezinowa 260000664525kolorowyswiatwloclawek@onet.plEdukacja, wychowanie
WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE FOTOGRAFIŚCI.PLARTYSTYCZNYRybnicka 30fotografisci@gmail.com
WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY STOMATOLOGÓWMEDYCZNYKrólewiecka 1 A / 20000248052szkolenia@stomatologia.edu.pl; http://stomatologia.edu.pl54 231 51 57Prowadzenie działalności naukowo-szkoleniowej. Integrowanie środowiska lekarzy stomatologów. Ochrona praw zawodowych.
WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "EUROINTEGRACJA"NIEPEŁNOSPRAWNYChopina 10 / 120000497348biuro@eu-wsn.pl; http://eu-wsn.wloclawek.pl/782 500 052Organizacja imprez sportowych, organizacja obozów, pikników, prowadzenie zajęć z rehabilitacji, organizacja wycieczek turystycznych krótszych i dłuższych.  Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizacja również spotkań towarzyskich przy kawie i herbacie, organizacja spotkań wigilijnych, wielkanocnych oraz okolicznościowych. 
Włocławskie Stowarzyszenie Osób z Zespołem TurneraNIEPEŁNOSPRAWNYMatebudy 13505 146 515
WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓWGOSPODARCZYToruńska 69 / 600000351161606 389 353, 605 532 645Zapewnianie swym członkom możliwości pełnego uczestniczenia w szkoleniu, kształtowaniu i rozwoju kultury kierowania pojazdem, systematycznego podnoszenia poziomu szkolenia, kształtowanie postaw obywatelskich i etyki zawodowej swoich członków, zapewnienie warunków sprzyjających rozwijaniu ich warsztatu zawodowego, ochrona praw zawodowych członków.
WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE " COGITO "OŚWIATOWYŁęgska 40000079710cogito@w3wl.pl; http://zscogitowloclawek.szkolnastrona.pl/54 232 43 89; 693 360 999Edukacja, wychowanie
WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI KLUB "PROMIEŃ"ZDROWOTNYGałczyńskiego 90000081495biuroprmien@wp.pl54 234 11 43Przeciwdziałanie alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu
WŁOCŁAWSKIE STRONNICTWO WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCHSPOŁECZNYToruńska 49 / 17
WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWEOŚWIATOWYPlac Wolności 200000010755wtn@wtn.pl/ http://www.wtn.pl/54 232 28 08Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju nauki we Włocławku i w regionie, działania te ogniskują się wokół kilku płaszczyzn – są to badania naukowe, publikacje wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, popularyzowanie wiedzy poprzez organizację konferencji, odczytów i sympozjów oraz gromadzenie księgozbioru (zwłaszcza regionalnego) i udostępnianie go czytelnikom w Bibliotece Naukowej WTN.
WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGONIEPEŁNOSPRAWNYBukowa 35 / 200000452739600 231 848Towarzystwo jest organizacją obywateli polskich ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół działających na gruncie konstytucji RP i mająca na celu: poprawę ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju; jak najwszechstronniejszą ich rehabilitację i leczenie rozumianych jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem; likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami
ZESPÓŁ TAKSÓWKARZY "HALO TAXI"GOSPODARCZYFredry 16 (piętro XI)Sprawy zawodowe, branżowe, pracownicze
ZRZESZENIE INWESTORÓW I UŻYTKOWNIKÓW GARAŻY - JEDNOSTKA EGOSPODARCZYMoniuszki 1 / 111
ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄD ODDZIAŁUKOMBATANCKIPiekarska 60000108577
ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCHKOMBATANCKIPiekarska 60000106108http://wloclawek.wku.wp.mil.pl/pl/9783.html54 232 33 79Organizacja kombatancka o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszająca obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.
ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE ODDZIAŁ WŁOCŁAWEKSPOŁECZNYStarodębska 260000175203 wloclawek@zkwp.pl; http://www.zkwpwloclawek.pl/54 232 64 52Organizacja wystaw i pokazów psów rasowych
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW - ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKUKOMBATANCKIPiekarska 60000053657http://www.sybiracyzg.pl/